Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8716
5 januari 1964

De ware vertegenwoordigers van God zijn door Hem zelf aangesteld

Wie zich vrijwillig aanbiedt om Mij te dienen, die heeft al een zekere graad van liefde bereikt, die nu ook de voorwaarde verschaft, bruikbaar te zijn voor de dienst in mijn wijngaard. En zo kunt u allen, die serieus de wil hebt om voor Mij en mijn rijk werkzaam te zijn, er ook van overtuigd zijn dat Ik uw dienst aanneem.

Nu geven zich echter veel mensen uit als "dienaren van God" - maar ze zijn het toch niet, omdat hun juist die voorwaarden ontbreken die een gezamenlijk werken met Mij waarborgen. Maar voor u mensen is het niet altijd makkelijk onderscheid te maken, het is niet altijd makkelijk mijn ware dienaren te herkennen want ook de anderen spreken met mooie woorden.

Maar zij hebben geen persoonlijke opdracht van Mij. Zij geven zich weliswaar als mijn dienaren uit, maar zijn toch niet door mijzelf tot hun dienst aan Mij aangesteld. En alleen de ware dienaar die Ik zelf in zijn ambt heb aangesteld zal inzien wie in mijn naam spreekt, wie in waarheid werkzaam is voor Mij en mijn rijk. Hij herkent ieder die Mij evenzo dient daaraan, dat ook deze een levende verbinding met Mij tot stand heeft gebracht. Dat ook hij Mij als God van liefde, als Vader ziet, met wie hij als kind rechtstreeks in verbinding kan treden.

Maar meestal zoeken de mensen - en ook zij die menen aangesteld te zijn de mensen te leiden - Mij nog heel in de verte. Zij staan dus zelf nog ver van Mij af en de innige vertrouwde verbinding met Mij brengen zij niet tot stand. En daarom kan ook dat niet plaatsvinden wat een ware, door Mij zelf aangestelde dienaar kenmerkt: Dat hij rechtstreeks door Mij onderwezen wordt, dat hij iedere opdracht direct van Mij ontvangt dat hij vanuit een innige band mijn aanspreken verlangt en dan ook de zuivere waarheid van Mij ontvangt.

Wat nu nog in de wereld bestaat, alle geestesstromingen, kerkelijke instanties en organisaties, dat alles kan alleen nog maar als margewerk worden beschouwt waar de harde kern aan ontbreekt namelijk de zuivere waarheid. Toch zijn er overal in en buiten deze organisaties mensen die deze innige verhouding met Mij tot stand brengen, en daardoor in een rechtstreeks contact door Mij kunnen worden ingelicht. Maar zij zullen geen succes hebben bij hun medemensen want dezen zullen of nog te zeer aan hun geestesrichting gebonden zijn en te weinig weerstandsvermogen hebben om zich openlijk uit te spreken als zij de waarheid er van hebben ingezien - of, zij worden vervolgd en het werken voor Mij en mijn rijk wordt hun belemmerd. Want de macht van hem die mijn tegenstander en vijand is, is groot, maar ze is hem door de mensen zelf verleend omdat zij allen blinde meelopers zijn, die zonder nadenken gedachteloos alles aannemen wat hun wordt voorgezet - en dit dan niet meer los willen laten. Daarom is het aantal van mijn ware vertegenwoordigers op aarde niet erg groot, maar zij alleen wandelen in de waarheid en kunnen deze daarom ook doorgeven.

Als de mensen zich maar eens zouden afvragen of zij werkelijk in de waarheid wandelen - en als zij dan in verlangen naar de waarheid Mij innig zouden bidden om verlichting van hun geest! Maar het is hun meestal onverschillig wat zij geloven en zij nemen ook geen standpunt in tegenover de geestelijke leringen die hun gebracht worden. En zij weten niet hoe de uitwerking van die onverschilligheid op hun zielen is, die de gevolgen moeten dragen als zij het rijk hierna ingaan.

Het zijn er nog maar weinig die voor Mij en mijn naam arbeiden, maar door dezen breng Ik de zuivere waarheid naar de aarde - en maak haar toegankelijk voor ieder mens die maar serieus naar de waarheid verlangt. Maar Ik dwing niemand haar aan te nemen, zoals Ik ook geen mens onvermijdelijk ertoe breng de zuivere waarheid rechtstreeks van Mij aan te nemen. De vrije wil beslist alles, en die tast Ik nooit aan. Deze vrije wil geeft u ook de verklaring waar u om vraagt, namelijk waarom Ik zo'n misvorming van de waarheid heb toegelaten.

Ieder mens kan de liefde in zich doen ontvlammen en haar steeds helderder laten oplichten. En deze liefde zal dan ook het licht van het inzicht uitstralen. En heeft hij nu de wil in de waarheid te wandelen, dan zal hij ook het knoeiwerk van mijn tegenstander, die altijd probeert de waarheid te ondermijnen, herkennen. Hij zal dan tot mijzelf komen en van Mij opheldering verlangen - die Ik hem dan ook zeker laat toekomen.

En zo zullen de mensen die bereid zijn tot liefde en in de liefde werkzaam zijn, de misvormde leren tegen de borst stuiten en de waarheid gaarne en verlangend aannemen. En een liefdevol mens zal altijd mijzelf vóór alle kerkelijke organisaties plaatsen, onverschillig welke geestelijke richting zij vertegenwoordigen. Hij zal altijd eerst de weg tot Mij nemen en zich dus aansluiten bij de kerk die Ikzelf op aarde heb gesticht - en die op een levend geloof, dat afhangt van een leven in liefde, is opgericht.

Tot deze kerk moet u mensen allen behoren, want deze kerk is de alleen zaligmakende kerk. Deze kerk is een geestelijke gemeenschap van alle gelovigen en haar leden kunnen uit alle geestelijke richtingen komen. Zij behoeven alleen de geboden na te komen die Ik zelf op de aarde gegeven heb, namelijk de geboden God lief te hebben en de naaste. En dan zullen zij ook tot een levend geloof komen en ze zullen het werken van mijn geest in hen mogelijk maken, dat het kenmerk is van de kerk die Ik op aarde stichtte.

Geloof het toch mensen, dat Ik u alleen beoordeel naar de graad van uw liefde, geloof het, dat de liefde u ook verzekert van wijsheid - inzicht - het weten dat met de waarheid overeenstemt. En waar dit werken van de geest niet aan te treffen is, daar bevinden zich ook mijn ware vertegenwoordigers niet, daar zijn geen dienaren die Ikzelf heb aangesteld en geïnstalleerd in hun leerambt. Want zij bezitten geen gaven om te onderwijzen omdat zij ze niet rechtstreeks van Mij kunnen ontvangen. Zij bedienen zich alleen van wat mijn tegenstander altijd weer met dwaling vermengd heeft, wat nu niet meer als zuivere waarheid te bestempelen is.

Want bedenk dat Ikzelf u de belofte gaf u bekend te maken met de waarheid door mijn geest. En vraagt u zich af waarom Ik die belofte gegeven heb, daar Ikzelf u toch de waarheid gebracht had toen Ik als mens Jezus op aarde leefde. Uit deze woorden zult u reeds kunnen opmaken dat Ik wist dat de waarheid niet lang zuiver zou blijven onder de mensen en dat Ik dit niet verhinderen kon - als Ik de wil van de mensen niet onvrij wilde maken.

Maar Ik heb u ook beloofd de zuivere waarheid te zenden omdat Ik weet, dat u alleen door de waarheid zalig kunt worden - en omdat Ik ook de toestand ken van diegenen die met onjuiste ideeën over het geestelijke het rijk hierna ingaan. Want om zalig te kunnen zijn moet u zelf waarheid kunnen uitdelen aan hen die zich nog in de duisternis van geest bevinden. Daarom moet u eerst zelf de waarheid bezitten, en uzelf geheel vrijmaken van verkeerde opvattingen over het geestelijke.

Want eens zult u begrijpen dat in deze stoffelijke wereld de toestanden nooit zo verward zouden kunnen zijn, als het licht van de waarheid de mensenharten en daarmee ook harten van de christenen zou vervullen. En uit deze toestand op aarde kunt u het lage geestelijke peil van de mensen concluderen, dat alleen in de liefdeloosheid, en als gevolg daarvan in de geestelijke blindheid, zijn oorzaak heeft.

Wie dus het licht bereiken wil, voor die zal het ook schijnen. Wie echter in de duisternis wil blijven, diens wil zal ook geëerbiedigd worden - maar zijn lot zal dan later smartelijk zijn.

Amen