Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8275
17 september 1962

God is ondoorgrondelijk

mijzelf te doorgronden zal voor u mijn schepselen nooit mogelijk zijn, zelfs dan niet - wanneer u als mijn kinderen in hoogste volmaaktheid naast Mij kunt scheppen en werken. Want u bent voortbrengselen van mijn eeuwige Scheppersmacht, Ik echter ben de Bron van deze kracht zelf, die onuitputtelijk is, die geen begrenzing kent, die onophoudelijk Zijn stroom uitstort in de oneindigheid. Ik ben echter ook een Wezen, dat wil zeggen: een in hoogste wijsheid denkende Geest, die naar Zijn wil in onvoorstelbare liefde werkzaam is en alles wat Hij schept eindeloos gelukkig maakt. Ik ben dus een denkend Wezen dat gedurig nieuwe scheppingen laat ontstaan, want de uit Mij stromende kracht kan niet werkeloos blijven, omdat zij leven is en leven voortbrengt.

Bereikt u, mijn schepselen in vrije wil de hoogste voltooiing, zodat u als mijn kinderen naast Mij kunt scheppen en werken, dan zult u wel in de diepste wijsheden zijn binnengegaan. U zult dan zelf over licht en kracht kunnen beschikken die u mateloos zal verblijden en die u onbeperkt kunt gebruiken om zelf scheppend bezig te zijn, tot uw eigen gelukzaligheid.

Deze kracht zal u steeds toestromen uit de Oerbron van eeuwigheid, maar Deze zelf zal voor u ondoorgrondelijk zijn en blijven. Maar het bewustzijn door deze Bron gestadig gevoed te worden betekent voor u hoogste zaligheid. En daarom zult u Mij liefhebben en uw liefde tot Mij zal steeds groter worden. U zult naar Mij verlangen en Mij dan ook steeds in uw nabijheid voelen, en u zult Mij ook kunnen aanschouwen in Jezus Christus.

En toch zal Ik voor u steeds een geheim blijven. Want het Wezen, dat van eeuwigheid is en zijn zal tot in alle eeuwigheid volkomen te doorgronden, is voor een geschapen wezen niet mogelijk omdat dit slechts een vonkje is, dat door de vuurzee van mijn liefde werd uitgestraald. Maar dat dit geschapen wezen weet dat het voor eeuwig door de liefdekracht uit Mij wordt gevoed, dat het wezen weet dat het met Mij is verbonden, dat het voortdurend als een kind met zijn Vader kan omgaan, met Mij spreken en in vreugdevolle gemeenschap met Mij kan werken - dat verhoogt zijn gelukzaligheid voortduren en laat zijn liefde tot Mij steeds dieper worden.

Liefde is zaligheid - liefde is licht - liefde is kracht - liefde is het goddelijke dat ieder wezen zelf tot een god laat worden, omdat liefde een steeds hogere volmaaktheid schenkt. Maar dat er geen grens of beperking is, dat is de ongekende zaligheid die Ik mijn schepselen steeds weer bereid en die alleen te begrijpen is in een toestand van volmaaktheid, als een door Mij als schepsel uitgestraald wezen zich heeft vergoddelijkt en mijn kind geworden is. Het weet dan ook dat Ik eeuwig ondoorgrondelijk ben, maar toch streeft het onophoudelijk naar Mij, want het voelt de zaligheid van het steeds dichter bij Mij komen. Het vindt nu zijn diepe vreugde in mijn liefde die Ik hem beantwoord, waarvoor u, mensen evenwel toch nog het begrip mankeert omdat u nog onvolmaakt bent. Maar er moet u alleen een idee van de eeuwigheid worden gegeven dat eens voor u allen begrijpelijk zal zijn en u daarom ook nu al weten moet, dat dit hoogst volmaakte Wezen ook Zijn doel bereiken zal, namelijk al de door Hem geschapen wezens gelukkig te kunnen maken. Voor uzelf moet dat nu een aansporing zijn onvermoeid te streven naar uw voltooiing, want ze zal u zaligheden bereiden in overvloed.

En toch zal het voor u onbegrijpelijk zijn en ook blijven dat Ik Mij tot u, mijn schepselen neerbuig en u aanspreek - dat Ik voor u eeuwig onbereikbaar ben en blijf en toch in diepste liefde ieder afzonderlijk schepsel omvat en tot Mij trek.

Dat Ik mijzelf en mijn Wezen voor u probeer wat begrijpelijker te maken om uw liefde te winnen, omdat Ik me alleen kan verbinden met de liefde - dus is de liefdeband noodzakelijk om u eenmaal gelukkig te kunnen maken.

Het volmaaktste Wezen - de grootste Geest van de oneindigheid de eeuwige Kracht en Lichtbron zoekt zelf de verbinding met u, Zijn schepselen en Hij spreekt u daarom aan. Hij buigt zich neer tot het geringste om het te helpen omhoog te gaan. En deze grote Geest is niemand anders dan Ik, uw hemelse Vader. Kunt u nu mijn liefde begrijpen? En nooit zal deze liefde minder worden omdat die liefde geen beperking kent en omdat ze alles zalig wil maken wat eens uit Mij is voortgekomen.

Amen