Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.9026
3 augustus 1965

Algehele overgave en totale onderwerping van de wil

Gedurende de gang over de aarde rust er een grote verantwoordelijkheid op u, waarmee u echter Mij zelf kunt belasten wanneer u kunt besluiten u aan Mij over te geven met al uw krachten en met heel uw ziel. Dan zult u van elke verantwoordelijkheid vrij kunnen zijn. U weet dat Ik dan de leiding van u overneem en al uw schreden zo richt dat ze onvermijdelijk bij Mij terecht komen. Dat betekent dat u dus uw wil helemaal vrij aan Mij onderwerpt en u nu ook de wilsproef hebt doorstaan die werkelijk de zin en het doel van uw leven op aarde is.

Geheel en al in mijn wil binnengaan ontheft u van elke verantwoordelijkheid, want u kunt dan niet anders dan volgens mijn wil leven. U zult juist en rechtmatig handelen, u zult de geboden van de liefde tot Mij en tot uw naaste vrijwillig naleven en de tegenstander zal u geen schade meer kunnen toebrengen. Uw weg over de aarde zal dan geheel volgens mijn wil verlopen, zodat er geen enkel gevaar bestaat dat u deze zonder succes af zou kunnen leggen.

Geef u maar geheel over in mijn handen en u bent dan door uw overgave volledig de mijne geworden. U zult dan ook niet meer de wereld hoeven te vrezen, de aardse materie zal u niet raken, u zult haar slechts gebruiken volgens mijn wil, u zult haar ertoe brengen te dienen en tegelijkertijd haar de gelegenheid geven zich positief te ontwikkelen.

En deze eenvoudige weg zou u allen moeten gaan, de weg van overgave aan Mij - Die dan steeds bereid ben uw boeien te verbreken. Want zodra u zich aan Mij overgeeft in het volle geloof en uit liefde voor Mij, zal ook het verlossingswerk van Jezus Christus voor u begrijpelijk zijn. U neemt dan de weg naar Hem en u erkent daardoor Mij zelf als uw God en Schepper, als de Verlosser uit alle gebondenheid.

Maar dan hoeft u niet te vrezen ooit weer in de macht van uw tegenstander te komen, want zijn macht over u is gebroken op het moment van volledige overgave aan Mij. Dan is ook uw beslissing uitgevallen ten gunste van Mij, want u wendt u nu van hem af en streeft er bewust naar Mij te bereiken. Ik heb dan recht op u, dat de tegenstander Mij niet meer kan ontnemen, want nu gaat heel uw liefde uit naar Mij en die geeft Mij eeuwig niet meer op. En mijn liefde geeft u eeuwig niet meer op.

Wanneer u deze weg op aarde naar Mij neemt, wanneer u weet dat u in Jezus uw God en Vader aanroept die zich zelf voor u aan het kruis heeft geofferd om uw zware zonde van weleer teniet te doen en wanneer u nu vrij bent van mijn tegenstander, dan hebt u ook de juiste beslissing genomen. U hebt dan weer de uitstraling van de liefde aangenomen zonder welke er geen zaligheid bestaat.

Uw lot zal dan nog heerlijker zijn dan voorheen, toen u weliswaar hoogst volkomen van Mij uitging maar desondanks mijn werk was, terwijl u nu gerijpt bent tot mijn kinderen - die Ik voor Mij zelf niet kon scheppen, maar die Ik toch alle aanleg gegeven heb om het zelf uit eigen beweging te worden.

En Ik wil het u graag gemakkelijk maken en daartoe heb Ik slechts uw algehele overgave aan Mij nodig, opdat Ik nu al uw wegen zo kan effenen dat u geen enkele verantwoordelijkheid hoeft te dragen, zodat u steeds alleen maar hoeft te denken en te handelen zoals Ik het u in uw hart laat voelen en u dan gelukzalig bent omdat Ik zelf u leid en uw gedachten stuur. Dan handelt u wel vanuit een volledig vrije wil, maar deze wil laat Mij heel duidelijk de leiding nemen en dus kunt u niet anders dan juist willen en handelen.

U bent dan voor een tweede maal uit mijn hand voortgekomen, maar zo, zoals u het zelf gewild hebt, en nu heeft uw vrije wil meegeholpen dat te worden, wat in het begin niet uit Mij kon voortkomen. En uw en mijn gelukzaligheid zullen steeds groter worden, want mijn rijk zal u heerlijkheden bieden waarvan u zich in uw gedachten geen voorstelling kunt maken. Want wat geen menselijk oog ooit heeft gezien en geen menselijk oor ooit heeft gehoord, dat heb Ik diegenen bereid die Mij liefhebben.

Amen