Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8487
4 mei 1963

Valse christussen en profeten

Hoed u voor valse christussen en valse profeten. Voor dezen heb Ik u gewaarschuwd, toen Ik over de aarde ging, omdat Ik op de hoogte was van het doen en laten van mijn tegenstander, van zijn valstrikken en gewetenloze kruiperijen, waarmee hij u mensen in het verderf probeert te storten. Hij wendt alle middelen aan en dit heel in het bijzonder in de tijd van het einde, om de duisternis dichter te maken, waarin de mensheid smacht. Overal zullen er mensen zijn, die zich voor wetend en ingewijd in de geheimen der schepping uitgeven, die van de mensen erkenning verlangen en het geloof eisen aan hun geestelijke belevenissen en die slechts werktuigen zijn van mijn tegenstander, omdat ze geestelijke leren verdedigen en verbreiden, die geheel tegen de waarheid ingaan. Valse christussen en valse profeten zullen in grote getale optreden. Allen zullen ze zich voordoen als goddelijke zendelingen, allen zullen beweren te weten en met hoogste afgezanten in verbinding te staan. Ze zullen zich uitgeven voor boden van het licht en toch zelf in diepe duisternis rondgaan en daarom ook alleen maar duisternis verbreiden onder de medemensen. Ze kunnen geen licht uitstralen, omdat ze dit zelf niet bezitten. Maar ze treden zo zelfverzekerd op, dat de mensen het niet wagen te twijfelen aan de goddelijke zending van hen, die echter in waarheid voor mijn tegenstander werken. Maar alleen die mensen zullen in staat zijn dit te onderkennen, die zelf zich in de waarheid ophouden en dezen zullen weer door die andere als valse profeten worden bestempeld. En het zal moeilijk zijn, zich van de goddelijke zending van ware profeten te overtuigen, maar het is niet onmogelijk. Want dat er ware profeten zijn, bewijst mijn waarschuwing voor de valse profeten.

U hoeft echter alleen ernstig te willen, niet het slachtoffer van die laatsten te worden, en waarlijk, u zult dan ook weten tot wie u zich wendt, want mijn afgezanten brengen u een boodschap, die troostvol en heilzaam uw ziel aanraakt, die door u waarlijk als krachtige spijs en verkwikkende drank wordt ervaren, waarnaar u dan steeds weer zult verlangen en waarin u duidelijke versterking ondervindt voor uw levensweg op aarde. Valse leren daarentegen brengen u een zogenaamd weten over, dat u niet als waarheid vermag te overtuigen en dat ook geen enkele opbouw of verkwikking voor uw ziel betekent. Het is en blijft een leeg weten, dat u weinig geloofwaardig voorkomt en waarmee u weinig weet te beginnen, dat eerder vrees en schrik in u losmaakt en u bent niet in staat een liefhebbende God te herkennen, die als een Vader Zijn kind behandelt.

Nooit zullen valse profeten de mensen zuivere waarheid kunnen aanbieden. En de tegenstander heeft ook alleen maar de bedoeling de waarheid te ondermijnen, de mensen in dwaling te vertrikken. En zijn meest ijverige streven is, de mensen de waarheid over Jezus Christus en Zijn werk van verlossing - over de menswording van God in Jezus - te onthouden, of hun denken zodanig te verwarren, dat zij niet de weg naar het kruis nemen en bijgevolg hun weg over de aarde zonder resultaat blijft voor hun ziel. En geen middel is hem daarvoor te slecht, want Jezus heeft hem overwonnen door Zijn kruisdood en de vruchten van Zijn overwinning tracht hij Hem weer te ontrukken. De zielen, die zich naar Jezus keren, gaan voor hem verloren. Bijgevolg probeert hij de mensen een totaal vals beeld van Jezus te geven, zodat ze geen reden zien om de weg naar het kruis te nemen. De waarheidsgetrouwe beschrijving van het verlossingswerk heeft ook een verlossende uitwerking en dat betekent voor mijn tegenstander, dat hij zijn aanhang verliest, wat hij met alle listige foefjes tracht te verhinderen.

En u mensen zult waarlijk gemakkelijk zelf iedere valse profeet daaraan kunnen herkennen, dat hij u het weten van de verlossing door Jezus Christus niet geeft. En dus zult u hem met recht kunnen afwijzen als "valse profeet". En juist in de eindtijd zult u steeds vaker kunnen vaststellen, dat op geestelijk gebied de meest verschillende beschrijvingen worden gegeven van de kant van hen, die waarheidsprofeten pretenderen te zijn, echter op dit ene punt eensgezind zijn: dat de verlossing door Jezus Christus - het kruisoffer van de mens Jezus om de grote zondenschuld teniet te doen - bestreden wordt, omdat het geloof daaraan voor mijn tegenstander het verlies van zijn aanhang betekent en hij die niet verliezen wil.

Al honderden jaren lang wordt Jezus Christus bestreden, want steeds weer traden valse profeten op, die door mijn tegenstander waren beïnvloed tegen Jezus op te treden en dit alleen al bewees hun toebehoren aan hem. Het was hen weliswaar niet mogelijk, de gang over de aarde van de mens Jezus helemaal te bestrijden en dus het weten over Hem volledig uit te roeien, maar het eigenlijke doel van Zijn verblijf op aarde, zijn missie om te verlossen, werd steeds weer als dwaalleer bestempeld en de mensen werd daarom elke hoop ontnomen ooit van hun zondenschuld vrij te worden, wanneer deze niet zelf door hen zou worden uitgeboet, wanneer ze dus die valse profeten geloofden. Doch nooit zal een mens in staat zijn zichzelf, zonder hulp van Jezus Christus, van zijn grote zondenschuld te bevrijden. Nooit zal een mens in staat zijn, zich zonder Jezus Christus, uit eigen kracht, te vervolmaken, omdat de oerschuld dit volledig uitsluit, waarom er dus ook geen zelfverlossing mogelijk is, al zou die nog zo serieus worden nagestreefd, omdat de wil van de mens te zwak is en hij steeds weer zou falen.

En hoe u mensen nu ook wordt onderricht, als Jezus Christus niet wordt beschreven als Gods Zoon en Verlosser van de wereld, in wie Ik zelf me belichaamd heb, dan bent u niet in de volledige waarheid onderricht. En u zult eeuwig niet vrij kunnen worden, want de waarheid alleen maakt u vrij. En Ik zelf breng u deze waarheid over. Ik zelf, uw God en Schepper van eeuwigheid, de grootste en volmaaktste Geest in de Oneindigheid. Ik doe u rechtstreeks de openbaringen toekomen en leid u binnen in de waarheid, omdat Ik u weer het licht van het inzicht wil schenken, dat u eens vrijwillig had weggegeven en dat u weer zult verkrijgen, wanneer u het meer bereidwillig aanneemt, wanneer u zich door Mij laat onderrichten en in liefde u aan Mij overgeeft, dus ook mijn wil vervult, wanneer u nu uzelf weer tot liefde omvormt en uw oerwezen aanneemt, in hetwelk u onuitsprekelijk gelukzalig was. Alleen Eén kan u dit alles beloven en alleen Eén kan u daarbij helpen. En deze Ene is Jezus, die volledig met Mij is samengesmolten. Dus Hij en Ik is Eén: God van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen