Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8536
21 juni 1963

God wil onze vragen beantwoorden - Dwaling

Geloof, en laat geen twijfel in u opkomen, want mijn woord dat u uit den hogen doorklinkt is waarheid, en alles zal gebeuren zoals het u verkondigd werd. Geloof het dat er weliswaar veel voor u onbegrijpelijk is zolang u nog niet in alle diepten van de wijsheid kunt binnendringen, maar wat Ik u leer zal voor u nog begrijpelijk worden, als de tijd daarvoor gekomen is.

Steeds weer zeg Ik dat Ik u onderricht naar de mate van uw graad van rijpheid, die u te allen tijde kunt verhogen, en dat er ook antwoorden tot u komen op vragen die de mensen op aarde, of de wezens in het hiernamaals stellen en die Ik hun door u beantwoordt. Het diepste inzicht in mijn scheppings en heilsplan zult u echter pas dan bezitten in het stadium van hoge zielerijpheid, dan is alles u duidelijk, ook dat, wat u nu nog aanleiding tot twijfel geeft.

Van Mij kan alleen de zuiverste waarheid uitgaan, en dat Ikzelf door mijn geest in u werk, zal moeten worden aanvaard, omdat Ikzelf op deze gang van zaken heb gewezen toen Ik op aarde leefde. En u kunt mijzelf niet als leugenaar neerzetten, want Ik ben de Waarheid zelf.

Over de ontwikkelingsgang van de schepping kunt u pas dan grondig onderwezen worden, als u zelf de voltooiing bereikt hebt - en wordt u voordien reeds wat kennis bijgebracht, dan zult u steeds weer vragen stellen en dat wil Ik bereiken, omdat Ik u steeds meer kan doen weten hoe meer u zich met uw gedachten bezig houdt met vragen die steeds alleen Ikzelf u kan beantwoorden.

Ik wil ook altijd weer uw gedachten opwekken, dat u dieper in de geheimen van de schepping probeert binnen te dringen, omdat Ik u zou willen onderrichten. Ik wil u de waarheid geven, maar daar is uw verlangen voor nodig om u zonder beperking te kunnen verrijken met een kennis, die reikt tot in gebieden die met het verstand niet doorgrond kunnen worden. Want hoe dieper uw kennis is des te meer staat u in het licht. En dan kan voor eeuwig geen duisternis u meer bang maken.

Ik spoor u ook steeds weer aan om vragen te stellen, opdat u aan het antwoord ook mijn liefde tot u beseft, die u elk verzoek wil vervullen. Want zodra u vraagt en antwoord verwacht, opent u uw hart voor Mij, en dat betekent ook dat u Mij bij u binnen laat komen, dat u met Mij verbonden wenst te zijn. En alleen daarop wacht Ik, om mijn genadegave onbeperkt te kunnen uitdelen.

En zo zal Ik u ook steeds over dwaling opheldering geven, want die stort de zielen in het verderf. Ik zal zelf uw denken verlichten, zodat u naar mijn wil zult handelen en tegen de dwaling strijden. Want de dwaling richt in de eindtijd grote verwarring aan, omdat de mensen veel eerder de dwaling als waarheid aannemen - dan zich te laten overtuigen door de zuivere waarheid. En daardoor blijven zij binnen het bereik van mijn tegenstander, in de duisternis en vinden de weg niet meer terug.

U die mijn woord ontvangt is de opdracht gesteld om tegen de dwaling te strijden en steeds weer de waarheid er tegenover te stellen, die voor ieder mens met goede wil ook aanneembaar zijn zal. En steeds zal Ik u ook bijstaan dat u juist denkt en handelt dat u spreekt indien Ik het van u verlang, want u hebt zich vrijwillig aangeboden Mij te dienen en Ik heb uw dienst aangenomen. U zult nu ook in mijn wil werkzaam zijn en Ik kan u daarom ook een opdracht toevertrouwen die steeds maar weer het verbreiden van de waarheid, en de strijd tegen de dwaling betreft. En daarom zal ook alles zo op u afkomen dat u er volgens uw gevoel op reageert, omdat Ikzelf dit gevoelen in u opwek, dus uw gedachten ook zo zal leiden, zoals ze voor uw opdracht dienstig zijn.

Mijn tegenstander werkt met list en bedrog. Ik zal echter tegen hem ingaan en zijn drijven aan het licht brengen. Maar het ligt aan de mensen zelf of zij naar Mij luisteren en aan mijn woorden geloof schenken. Maar alleen liefde kan de zuivere waarheid herkennen - waar de liefde ontbreekt is weinig resultaat te verwachten. Toch moet aan de mensen de waarheid onthuld worden over mijn tegenstander, die zich ook als lichtengel camoufleert en er niet voor terugschrikt zich van mijn naam te bedienen, om hen te misleiden en op een weg te trekken die gevaarlijk is, omdat hij naar de afgrond voert - als de mensen niet op tijd zijn manier van doen inzien en de juiste weg kiezen. En Ik wil u steeds daarbij helpen, als u zich maar tot Mij wendt en Mij om de zuivere waarheid bidt.

Amen