Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.9017
17 juli 1965

De liefde en de verlossing door Jezus Christus ontsluiten het weten over alle dingen

Het is voor u, mensen van het grootste belang te weten, welke grote betekenis voor uzelf het aardse leven heeft, welke opdracht een ieder van u heeft, dat u de korte tijd die u nog op aarde vertoeft goed gebruikt, want daarvoor moet u zich eens verantwoorden. U hecht dan niet te veel betekenis aan het weten van dingen die nog niet aan de orde zijn, want daarover zult u kennis verkrijgen op het ogenblik, wanneer uw graad van liefde pas die hoogte bereikt heeft die u over alles een juist weten garandeert. En zo moet u steeds maar de graad van liefde zien te verhogen, opdat het helderste inzicht u omvat bij uw binnengaan in het hiernamaals.

Dan zult u ook de ontwikkelingsgang van het scheppen kunnen nagaan, want dan is er voor u geen wet van ruimte en tijd meer. U zult alles kunnen nagaan wat ooit ter wille van de terugkeer van mijn schepselen is geschied. U zult dan echter ook de gehele zin en het doel van al mijn scheppingen weten en niets zal meer voor u verborgen zijn. Dan zult u ook weten dat het meest belangrijke voor u, mensen geweest is, dat Ik zelf naar de aarde nederdaalde om, in de gestalte van de mens Jezus voor u het werk van erbarmen te volbrengen, zonder hetwelk al uw kennis waardeloos zou zijn want u zou dan voor eeuwig verloren zijn - of u nu alles zou weten of niet. Want het is alleen nodig voor u, op de hoogte te zijn van mijn nederdalen naar de aarde, van mijn kruisweg en het zoenoffer voor u - om vrij te worden van de grote oerschuld om welke reden Ik de gehele schepping liet ontstaan.

En beziet u nu op aarde deze verlossingsgedachte met alle innigheid, gaat u uw weg naar Mij in Jezus, dan wordt die grote oerschuld u ook kwijtgescholden en helder en duidelijk zal ook mijn scheppingswerk u voor ogen staan. Wat voor u als mens nog raadselen zijn, wordt opgelost op een heel wonderbaarlijke wijze. Ik verlang alleen de innige verbinding met Mij, om u dan weer met het aanstralen van mijn liefde gelukkig te kunnen maken, dat ook algehele opheldering garandeert over alle vragen - al gaan ze nog zo ver terug op vroeger. Want niets is in mijn schepping zonder zin en doel. U echter kunt niet altijd de zin en het doel kennen - in het bijzonder als het gaat om scheppingen die u daarom onbegrijpelijk zijn omdat u hun eigenlijke bestemming niet kent. Dat echter ieder scheppingswerk een bepaalde bedoeling heeft, daar het anders niet door Mij geschapen zou zijn, moest u ook duidelijk zijn. Alleen van de taak van ieder afzonderlijk scheppingswerk bent u niet op de hoogte, maar eens zal deze u helemaal duidelijk zijn.

Daarom, probeer op de allereerste plaats u ware kennis over het grote werk van erbarmen, dat Ik zelf in de mens Jezus volbracht heb, eigen te maken en probeer uzelf deelachtig te maken aan de genadeschat die Ik als de mens Jezus voor u verwierf. U zult dan zeker een heel wat diepere kijk mogen nemen in al de geheimen die mijn schepping nog voor u in zich bergt, dan u door louter kennis over al mijn scheppingen verkrijgen kunt. Want alleen van uw oerschuld moet u vrij zijn om dan ook helder en duidelijk alles in te kunnen zien, om u terugblikkend in al de scheppingen te kunnen verplaatsen - wat u in een staat van volmaaktheid wel mogelijk is, doch alleen om uw inzicht in de bedoeling van iedere uiterlijke vorm te verdiepen.

En u zult overgelukkig al de scheppingen aanschouwen die u behulpzaam waren om uw positieve ontwikkeling te bevorderen. En eens zal het u ook duidelijk zijn dat ieder scheppingswerk altijd alleen getuigt van mijn oneindige liefde voor het gevallen geestelijke, omdat Ik alleen weet in welke uiterlijke vorm de ziel tot rijpheid kan komen. Eenmaal zult ook u het kunnen begrijpen en daarom moet u op aarde uw best doen u een hoge graad van liefde te verwerven, dat u minder verlangt naar kennis, want verstandelijke kennis vervangt niet de liefde van het hart. Omgekeerd echter zal de liefde u het volledige weten ontsluiten, wanneer u in het rijk van het licht zult ingegaan zijn en er voor u geen onopgeloste problemen meer zijn.

Amen