Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8343
30 november 1962

Liefde door daden - Goed voorbeeld

U moet op aarde mijn leer verkondigen, die alleen maar liefde verlangt. Liefde tot Mij en tot de naaste. En dus zult u zelf ook een leven in liefde moeten leiden, daar u anders geen geloof zult vinden bij uw medemensen, wanneer u zelf anders handelt dan u preekt. Maar geeft u hun een goed voorbeeld, dan zullen ze hiermee in overeenstemming ook zelf proberen een leven in liefde te leiden. En dan zullen ze ook de uitwerking van een leven in liefde in zichzelf ervaren. De zegen zal dan ook niet uitblijven. En ze zullen veel winnen aan licht en kracht, aan wijsheid en ze zullen voortdurend toevoer van geestelijke kracht in ontvangst mogen nemen. Maar tevoren zullen ze eerst eenmaal de liefde in zich moeten laten opvlammen. En daartoe zult u hen moeten helpen, door uw leringen en uw eigen leven in liefde.

Heel vaak worden wel de woorden geciteerd: "Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf". Maar het blijven steeds alleen maar woorden. Deze geboden der liefde worden niet nageleefd en daarom kennen maar weinigen de zegen die een werkelijk leven in liefde tot gevolg heeft. De liefde is het goddelijke, dat als nietig vonkje in de mens zwak smeult en dat door de mens zelf tot opvlammen moet worden gebracht. De liefde is op zich licht en kracht en dus moet een liefdevol mens naar buiten komen uit de toestand van duisternis en zwakheid. En dit moet te onderscheiden zijn aan een rijk weten en een sterke geloofskracht. De mens moet tot inzicht van de waarheid komen en zich ook door een leven in liefde met Mij als de eeuwige Liefde verbinden. En daarom moet hij ook kracht in ontvangst mogen nemen, waarvan de aanvoer elke verbinding met Mij tot gevolg heeft.

Maar van niets van dit alles zal gewag kunnen worden gemaakt door de mens, die zich tevreden stelt met lege woorden, die niet de liefde ontplooit en zo de medemens een leidinggevend voorbeeld geeft. Want vaak heeft een goed voorbeeld meer succes dan woorden kunnen opleveren. En wanneer u mensen dat steeds weer tegen uzelf zegt, dat Mij niets is gelegen aan elke vorm, dan zult u ook uw best doen een leven in ware liefde te leiden. En de zegen zal niet uitblijven. U zult zelf verblijd zijn over de uitwerking, want daar u nu een staat van inzicht binnentreedt, wordt u ook de zin van het leven duidelijk en leeft u nu bewust. De liefde in u zal steeds sterker worden, omdat u ook onafgebroken kracht van Mij toestroomt, die u weer gebruikt om werkzaam te zijn in liefde. Maar wat is onder ware liefde te verstaan?

U zult al uw medemensen als broeders moeten beschouwen, die allen dezelfde Vader hebben en naar wier terugkeer de Vader vurig verlangt. U zult deze broeders in elke nood en gevaar hulp moeten verlenen. U zult ze gelukkig moeten proberen te maken, hun een plezier doen, gaven aan hen uitdelen die ze nodig hebben. U zult ze voor elke schade moeten behoeden. U zult alles moeten doen wat u diegene toewenst, die u met heel uw hart bemint. Want deze liefde is in u en hoeft alleen maar te worden ontstoken.

U moet ook weten dat ieder mens, die de weg naar Mij niet vindt, in gevaar is verloren te gaan. En daarom zult u hem op de juiste weg moeten helpen. U zult zijn weg moeten verlichten met een helder licht, dat weer helder op u zelf straalt door werkzaam te zijn in liefde en dat u in het donker van de nacht naar buiten zult moeten laten stralen, opdat ook uw broeders de weg herkennen die terugleidt naar de Vader. U zult meer aan uw naaste moeten denken dan aan uzelf. Want waarlijk, Ik zelf zal u weten te beschermen, wanneer u zich in liefde ontfermt over de naaste, die te zwak is om zichzelf te kunnen helpen.

U zult ook nooit bang hoeven te zijn dat u zelf gebrek zult moeten lijden omdat u op de eerste plaats aan uw naaste dacht die in nood was. Want met de maat waarmee u uitmeet zal ook u worden toegemeten. En dus verbant u ook uw eigen nood, wanneer u zich over de naaste ontfermt. En u zult het kunnen geloven: aan een dergelijk leven in liefde zullen ook uw medemensen een voorbeeld nemen. En dan zal ook hun geestestoestand worden verlicht. Ze zullen ontvankelijk zijn voor de waarheid en ook alles kunnen begrijpen, wat hun over hun bestemming op aarde wordt verteld.

Want door de liefde worden alle omhullingen doorbroken. Het wordt helder in de harten der mensen. Ze kunnen nu ook worden onderricht over elke geestelijke samenhang, over hun begin en hun einddoel. Ze zullen er begrip voor hebben en hun kennis weer aan hun medemensen willen doorgeven, omdat ze zelf verblijd zijn door het weten, en de liefde hen nu aanspoort ook anderen te laten deelnemen aan het licht dat hun hart verlicht. Want tot de ware verkondiging van mijn leer van de liefde hoort ook een liefde door daden. Er hoort een levenswandel bij van onbaatzuchtige naastenliefde, die ook de medemens aanleiding zal geven de geboden van de liefde tot God en de naaste te vervullen.

Amen