Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8085
22 januari 1962

Vastgestelde perioden als verlossingstijdperken

Voor Mij zijn duizend jaren als een dag. Voor Mij is het waarlijk zonder betekenis wanneer u naar Mij zult terugkeren, hoe lang u zich van Mij verwijderd zult houden, want Ik weet dat u eens zeker bij Mij zult komen en dan eeuwig met Mij verenigd zult zijn. Maar u zelf lijdt onmetelijk in deze tijd van verwijdering, want alleen aaneensluiting met Mij is gelukzaligheid. En Ik heb u lief en zou u daarom de tijd van een ongelukkige toestand graag willen verkorten omwille van uzelf. Ik wil niet dat u lijdt, al zie Ik in mijn wijsheid de zegen van het lijden voor u in omdat het u ertoe kan brengen de terugkeer naar Mij te bespoedigen, omdat het u kan veranderen in uw gezindheid en uw wil. Maar wat in mijn macht ligt doe Ik, om de tijdsduur van uw weerstand te verkorten, zonder echter uw vrije wil aan te tasten. Want deze bepaalt zelf de tijdsduur van uw verwijdering van Mij en hem dwing Ik niet. Hoewel dus de tijd voor Mij van geen belang is, zijn in mijn heilsplan de perioden bepaald die voor het geestelijke werden voorzien om zich te ontwikkelen, dat wil zeggen mijn heilsplan is periodiek vastgelegd en het wordt volgens mijn liefde en wijsheid aangehouden.

Er zijn verlossingstijdperken voorzien die begrensd zijn. Er doen zich dus steeds weer nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor in het wijze vooruitzicht dat de steeds nieuwe weerstand van de kant van de gevallen geestenwereld ook een zeker nieuw richting-geven vraagt, anders gezegd: dat de wettelijke ordening van tijd tot tijd hersteld moet worden - die door het zich in weerstand bevindende geestelijke geheel niet geacht wordt, waardoor er een positieve ontwikkeling verhinderd wordt. Deze vastgestelde perioden zijn dus verlossingstijdperken die door Mij onherroepelijk worden aangehouden en derhalve het beëindigen van een oude en het beginnen van een nieuwe ontwikkelingsperiode betekenen, die door u mensen wat de tijd betreft niet kunnen worden vastgesteld, maar toch met onomstotelijke zekerheid verwacht kunnen worden door de mensen in tijden waarin een positieve geestelijke ontwikkeling niet meer merkbaar is.

Maar het zit ook in mijn heilsplan van eeuwigheid dat zo'n weten voor de mensen onbewijsbaar zijn en blijven zal. Want de verschillende "tijdvakken" liggen in hun begin en hun einde zover uit elkaar, dat de mensen elk weten ontbreekt en ook alleen geestelijk gewekten zo'n weten als geloofwaardig aannemen. Voor Mij zijn duizend jaar als een dag. Maar u mensen ervaart de tijd als onmetelijk lang en u zult hem zelf voor u kunnen verkorten wanneer u maar serieus uw verlossing uit de vorm zou nastreven, die u in het leven op aarde als mens ook zult kunnen bereiken. Want alle hulpmiddelen staan u waarlijk ten dienste, alleen kan uw wil niet gedwongen worden om uw wezen te veranderen tot liefde. Maar deze verandering tot liefde moet worden voltrokken en u hebt daar slechts een heel korte tijd voor nodig. En loopt een ontwikkelingsperiode ten einde zonder dat u uw doel hebt bereikt, dan kan weer een eindeloze verlenging van uw ver van God verwijderde toestand uw lot zijn, dat voor u juist buitengewoon kwellend is, maar Mij er alleen maar toe aanzet steeds weer voor u - voor het geestelijke dat volhardt in zijn weerstand tegen Mij - nieuwe mogelijkheden te scheppen om uw rijp worden te bevorderen. Want Ik weet dat Ik eens mijn doel zal bereiken en tijdsbegrip bestaat er niet voor Mij. Voor Mij is alles het heden, ook het verleden en de toekomst.

Dat begrijpt u niet zolang uw denken nog begrensd is. Maar eens zult u het begrijpen en zult u het zelfs onbegrijpelijk vinden dat u Mij zo lang weerstand hebt geboden. Want eens vindt de aaneensluiting onherroepelijk plaats en dit betekent ook onmetelijke gelukzaligheid waarin al het voorbije leed verbleekt, waarin u alleen lovend en prijzend mijn liefde zult herkennen, die u ook in de diepste diepte volgde en die niet eerder rustte tot ze het doel bereikte.

Amen