Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.9003
28 juni 1965

Geestelijk weten moet overeenstemmen met het woord dat van boven toegezonden is

Het is niet gemakkelijk voor iemand met inzicht om zijn weten over te dragen op die mensen, die zo overtuigd zijn van de waarheid van het geestelijk goed dat ze zelf aanhangen, dat ze al het andere afwijzen. En ondanks dat moet ook deze poging ondernomen worden. Want wat rechtstreeks van Mij uitgaat, heeft zo'n kracht, dat het iedere mens overtuigt, die naar de waarheid verlangt.

En steeds gaat het er weer om dat wezens met verschillende gradaties van licht, zich uiten, en dat het voor de mensen moeilijk is de waarheid te herkennen, aangezien ze elke uiting van het geestelijke rijk geloof schenken, maar dit moet toch onderzocht worden. En pas wanneer de inhoud overeenstemt met mijn woord dat van boven aan u gegeven is, kunt u ze als werken van onberispelijke lichtgeesten aannemen.

En daarom moet u kennis nemen van het woord dat rechtstreeks door Mij naar u toe geleid is. Maar u mag niet aan alle mededelingen uit het geestelijke rijk geloof schenken, die u mediamiek gegeven worden. Want deze mediums kunnen weliswaar de gave hebben om berichten uit het geestelijke rijk te ontvangen, maar of ze ook de benodigde rijpheid bezitten, die Ik voor het ontvangen van boodschappen uit dit rijk tot voorwaarde gemaakt heb, dat is alleen maatgevend voor het waarheidsgehalte van de aan u doorgegeven kennisgevingen.

U mensen bent nog te weinig bekend met het geestelijke rijk. En u weet niet, hoe vaak de tegenstander inwerkt om u te misleiden. En Ik kan dit niet verhinderen, omdat het waarheidsverlangen bij u ontbreekt, dat pas garantie geeft voor het ontvangen van de waarheid, welke dan ook overeenstemt met mijn woord uit de hoogte.

Weliswaar zorg Ik er op elke wijze voor dat er voor de mensen een licht schijnt, dat hen kennis geeft van een leven na de dood van het lichaam. Ik zorg ervoor, dat u ook bewijzen gegeven worden, die zich weliswaar alleen zullen laten gelden aan degenen, die ook weer verlangen de waarheid daarvan te ervaren. Maar ook dan nog bestaat het gevaar, dat zich andere wezens bekendmaken in de hoedanigheid van geroepenen, die zich thans uiten in overeenstemming met hun graad van rijpheid. Daarom zal elke lichtgeest u mensen waarschuwen voor mediamieke bekendmakingen die in een toestand van trance tot u komen. Daarentegen zal ze u altijd tot bewuste ontvangst van geestelijke berichten stimuleren, wat weliswaar maar weinig mensen zal lukken, maar wat altijd de zekerheid biedt, door mijn geest rechtstreeks onderwezen te worden en dan hoeft u ook niets onwaars te vrezen.

Weliswaar kan niet elke mededeling die in een willoze toestand gegeven wordt als onjuist of misleidend aangeduid worden, maar wie van u wil dat nagaan? Wie van u is zich ervan bewust, dat van deze gelegenheid - een mens die van zijn wil afziet - ook vele verderfelijke geesten profiteren? En dat de volle waarheid u toch niet gegarandeerd is, wanneer u alleen op zulke berichten vertrouwt, die u weliswaar vanuit het hiernamaals bereiken, maar desondanks oncontroleerbaar zijn? Alleen wat de "geest Gods" aan u doorgeeft is de zuivere waarheid. Want deze geeft u opheldering op alle gebieden (over alle gebieden), die u nooit van een dergelijk wezen kunt krijgen.

Daarom zal elke lichtgeest u ertoe aansporen, dat u aan u zelf werkt, om tot een vat te worden, waarin mijn geest zich uitstorten kan. En dan pas zult u er zeker van zijn, de zuivere waarheid te bezitten. Dan zal u pas een veel dieper weten toegezonden kunnen worden, de kennis van alle samenhang, van de oorzaak van uw bestaan als mens, van uw vroegere afval van Mij en van de grote betekenis van het verlossingswerk van Jezus Christus. Want alleen Ikzelf kan u dit alles onderwijzen, ook wanneer Ik dit weten naar de aarde leid door hoge lichtboodschappers die door Mij rechtstreeks aangestraald worden en door welke dus mijn woord weerklinkt, wat nu precies zo op waarde geschat kan worden, als had Ik uzelf rechtstreeks aangesproken.

Dit weten omvat alles. Het omvat het werk van het naar Mij terugvoeren van de eens gevallenen, evenals het natuurlijk ook het tegenwerken belicht van degene die uw val in de diepte veroorzaakt heeft. En dit tegenwerken vindt niet alleen op de aarde plaats. Het strekt zich ook uit in het hiernamaals, waar alle ik-bewuste wezens nog in het bezit van de vrije wil zijn. En deze nu naar hem zelf toe te leiden, zal altijd zijn opzet zijn en blijven. Daarom moet u altijd rekening houden met zijn inwerken, dat als belangrijkste tot stand probeert te brengen, dat het verlossingswerk van Jezus Christus in twijfel getrokken wordt. En daarom moet u al zulke mededelingen als zijn invloed erkennen, die een verlossing door de kruisdood van Jezus ontkennen.

Dan weet u dat hij aan het werk is, dat hij de mensen van het belangrijkste probeert af te brengen: dat Jezus voor u en uw zonden gestorven is aan het kruis. Want wanneer u daarover onjuist onderwezen bent, heeft hij u gewonnen. Dan is het hem gelukt, een verlossing door Jezus Christus als onjuist voor te stellen en u daardoor het binnentreden in het lichtrijk onmogelijk te maken. Want daarover geven mijn rechtstreekse openbaringen van boven u andere opheldering, en alleen daarvan hangt uw toekomstige zaligheid af, of u van uw vroegere zondeschuld, de oerschuld die door uzelf niet af te lossen is, verlossing gevonden hebt.

Zolang juist deze zwaarwegende vraag nog openstaat, bent u niet in de volste waarheid onderwezen. En er blijft u niets anders over, dan dat u zich tot de hoogste instantie wendt, dat Zij zelf u onderwijst. En dan kunt u ook in alle waarheid onderwezen worden, zoals Ik het u beloofd heb, dat "Ik u zal inwijden in de waarheid".

Amen