Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8304
20 oktober 1962

De verandering van de aarde

Dit ene is zeker, dat mijn woord waarheid is en blijven zal en dat u, mensen niet hoeft te twijfelen aan datgene wat van Mij is uitgegaan. En daar nu de tijd die een verlossingsperiode beëindigt, steeds naderbij komt, opdat er een nieuwe kan beginnen, zullen u zo ook mijn ophelderingen steeds meer onverholen toekomen. Nog voor het einde zal Ik u inwijden in mijn heilsplan van eeuwigheid en u in kennis stellen van zaken die tot nu toe voor u verborgen bleven, omdat het weten ervan tot nu toe voor uw zieleheil niet nodig was.

Nu echter is de tijd gekomen waarin mijn heilsplan wordt uitgevoerd, zover het de verandering betreft van de aarde die als scholingsplaats voor het geestelijke ongeschikt is geworden en die daarom hernieuwd moet worden om weer aan haar doel te kunnen beantwoorden.

U moet bedenken dat mijn liefde ook het nog in de scheppingswerken gebonden geestelijke geldt en dat Ik ook dit geestelijke nieuwe vormen wil geven om er de positieve ontwikkeling voor mogelijk te maken. Want al eindeloos lange tijden smacht het gekluisterde geestelijke in de harde materie waaruit de aarde bestaat. En deze harde materie moet eens ontbonden worden, dat wil zeggen: vrij worden om in nieuwe vormen over te kunnen gaan.

Dit gebeuren, het werk van vernietiging, zal voor u, mensen van onvoorstelbare omvang zijn en bijgevolg kan er van een totale ontbinding van alle aardse scheppingen gesproken worden. Waarbij er echter niet over het hoofd mag worden gezien dat de materiële bestanddelen behouden blijven, slechts zo lang in zekere zin ongebonden, tot Ik ze weer tot vormen laat worden die het geestelijke weer tot omhulsel dienen. Het scheppingswerk aarde vergaat dus niet, omdat mijn wil al het ontbondene weer consolideert en daaruit weer nieuwe vormen schept, om welke reden er ook van een 'nieuwe aarde' gesproken kan worden. Het beëindigen van deze verlossingsperiode is dus een daad van de grootste barmhartigheid voor al het geestelijke dat zich op de aarde bevindt en in de scheppingswerken gebonden is - het betekent een totale hervorming, maar geen vergaan van het hemellichaam aarde.

Duidelijk zichtbaar echter zal deze hervorming alleen aan het aardoppervlak zijn, omdat de mensen het proces van de verandering binnenin niet kunnen vaststellen of nagaan, ook wanneer ze de hervorming bewust zouden aanschouwen. Maar dit laatste is niet het geval, want het zal het werk van een ogenblik zijn, omdat alle voorwaarden aanwezig zijn om de nieuwe scheppingen dadelijk met iets geestelijks tot leven te brengen dat daar de graad van rijpheid voor bereikt heeft. Want al deze partikeltjes zijn aanwezig, ze hoeven dus alleen maar weer in de voor hen dienstige uiterlijke vormen geplaatst te worden.

U, mensen kunt u echter geen voorstelling maken van dit laatste werk van vernietiging, ofschoon u zelf daar de aanleiding toe geeft en door proefnemingen in strijd met Gods wil, in het binnenste van de aarde binnendringt en daar krachten in werking zet die u niet beheerst en waarvan u hun uitwerking niet kent. Ik hinder u daar echter niet bij, omdat ook de tijd is afgelopen die Ik voor deze verlossingsperiode gesteld heb. En dat wil Ik steeds weer benadrukken, dat Ik niets in de oude toestand laat en dat geen levend wezen op de aarde blijft bestaan. Ik zal echter ook al het nog gebonden geestelijke voor korte tijd de vrijheid geven, wat betekent dat ook de hardste materie het geestelijke moet vrijgeven en voor dit doel wordt ontbonden, om vervolgens weer duurzaam gemaakt te worden om weer iets geestelijks op te nemen zoals het mijn wil is.

Daar de materie zelf nog het geestelijke is dat aan het begin van zijn ontwikkeling staat, kan ze dus nog niet geheel vergaan. En zo zal ook het scheppingswerk 'aarde' niet vergaan, integendeel alleen veranderd worden. U kunt aan deze woorden geloof schenken, ook wanneer het hele gebeuren van het einde van de oude aarde voor u nog onbegrijpelijk is. Voor Mij is alles mogelijk en alles heeft zijn motivering in mijn eindeloze liefde.

Wanneer u dus in het werk van vernietiging dat Ik toelaat, alleen maar liefdeloosheid mijnerzijds ziet, bent u nog ver van het juiste inzicht verwijderd. U wilt steeds alleen het noodlot van de mensen zien, u denkt daarbij echter niet aan het geestelijke dat in de harde materie gekluisterd is, waarvoor ook eens het tijdstip van de bevrijding uit de tegenwoordige vorm moet komen, opdat ook zijn ontwikkeling in stijgende lijn verder kan gaan, volgens mijn plan van eeuwigheid.

En omdat het tijdstip van het einde steeds naderbij komt, maak Ik u daarom ook bekend met mijn heilsplan, opdat u zich daarnaar kan richten en nu met alle ijver mijn geboden vervult, zodat u dan niet tot diegenen hoort die de genade van het menszijn op de aarde voor zich verspelen en gevaar lopen inde materie verbannen te worden. Ik onderricht u waarlijk in alle waarheid. Maar slechts hij zal deze aannemen die vast wil staan in de waarheid en die de ernstige wil heeft, zijn doel op deze aarde te bereiken.

Amen