Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8106
20 februari 1962

God wil worden onderkend - Motivering voor de openbaringen

Het kan u niet vaak genoeg worden gezegd dat Ik Me in de eindtijd buitengewoon openbaar omdat Ik u mensen graag willen redden van de ondergang. Ik maak gebruik van vele middelen. Ik spreek ieder afzonderlijk mens aan in zijn levenslot. Ik toon Me in ongewone gebeurtenissen van allerlei aard, omdat alles wat er gebeurt mijn wil of mijn toelating is. En Ik spreek u mensen rechtstreeks aan van boven door het toezenden van mijn woord, want Ik wil alleen dat ene bereiken, dat u Mijzelf onderkent in alles wat er gebeurt, in alles wat u overkomt, zij het van blijde of van droevige aard.

Ik wil alleen door u worden onderkend. Ik wil dat u mensen in een God en Schepper gelooft die uw Vader wil zijn en die in Zijn liefde alles probeert om maar uw harten voor zich te winnen. Dus daarom openbaar Ik Me. Daarom doe Ik u ook mijn woord van boven toekomen, want u moet uitsluitsel krijgen waarom alles gebeurt en dat er Een boven u staat die al het gebeuren leidt, ofschoon Hij met de vrije wil van de mensen rekening houdt. Maar mijn wil en mijn macht zullen alles in goede banen weten te leiden wat de wil van de mensen verkeerd doet en er daarom ook veel verantwoordelijkheid bij de mensen zelf ligt.

Maar daar u mensen meestal onwetend bent zodat u het juiste inzicht ontbreekt, tracht Ik u dit ook toe te zenden doordat ik u uitsluitsel geef over de zin en het doel van uw aardse bestaan en uw taak op aarde. Veel tijd staat u mensen niet meer ter beschikking, maar deze kan nog volop voldoende zijn om u ertoe aan te zetten op Mij zelf als uw God en Schepper aan te sturen. En dat is het enige wat Ik nog graag wil bereiken opdat u op het einde geen hernieuwde kluistering zult hoeven te vrezen wanneer de hele aardse schepping weer opnieuw in orde wordt gebracht. Dat zult u dus als reden moeten laten gelden wanneer Ik Me aan u openbaar door mijn woord.

Ik spreek u toe. Een ongekende genade die mijn liefde u doet toekomen omdat mijn woord een kracht heeft die gemakkelijk een verandering van wil in u kan bewerkstelligen. En dan bent u gered voor alle eeuwigheid, wanneer uw wil verandert, wanneer deze zich op Mij richt en Ik u nu ook kan vastpakken. Want het gaat om uw vrije wil. Noch Ik noch mijn tegenstander kunnen uw wil in een bepaalde richting dwingen. Maar mijn woord kan het tot stand brengen dat u Mij uw wil schenkt, omdat u door mijn woord Mij zelf en mijn wezen leert onderkennen, omdat mijn woord een rechtstreekse straling van mijn liefde is die in u kan ontbranden en omdat u dichter bij Mij zelf komt wanneer u mijn woord gewillig aanhoort en daaraan beantwoordend werkzaam wordt.

Het is een genademiddel met zo’n belangrijke werking dat u mensen zult kunnen worden gewekt tot een leven dat eeuwig duurt. Want het is zelf leven. Het is een uitstraling van kracht die al het dode tot leven kan wekken wanneer het maar zijn weerstand opgeeft. Daarom zult u dus naar Mij moeten luisteren wanneer Ik zelf tot u spreek. U zult mijn boden die u mijn woord brengen niet moeten afwijzen, want Ik zelf zend ze tot u omdat Ik de harten zie die alleen nog de straling van mijn liefde nodig hebben om levend te worden, om dan aan de eeuwige dood te zijn ontkomen.

En wie geen acht slaat op het zachtjes door Mij aangesproken worden, die zal Ik luid moeten toespreken, wat voor het einde ook nog vaak zal gebeuren. Want waar Ik nog maar een mogelijkheid zie mensenharten week te maken, daar zal Ik ook niets onbeproefd laten, omdat het niet om het welzijn van het lichaam gaat maar om de toestand van de ziel die nog voor het einde gered moet worden. Twijfel niet aan mijn liefde, want al bent u mensen niet altijd in staat ze te onderkennen, toch is ze de reden van al datgene wat u meemaakt en wat u ook vaak pijnlijk treft. En zolang er nog een mogelijkheid bestaat in te werken op de harten van de mensen, zal Ik niet verzuimen hen hulp te verlenen. Want Ik wil niet dat ze verloren gaan. Ik wil dat ze het eeuwige leven verwerven en zalig zijn.

Amen