Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8273
15 september 1962

Motivering van misgeboorten

En ieder zij gezegend die zich aan Mij overgeeft en Mij vraagt om mijn bijstand. Voor geen enkel verzoek dat het heil van uw ziel geldt, zal Ik me afsluiten. En wat u begeert te weten, zult u vernemen. U mensen zult de leerschool van de geest moeten doorlopen, zoals Ik het scheppingswerk aarde daarvoor heb bedoeld, en ieder mens zal op haar rijp kunnen worden, want voor alle trappen van ontwikkeling biedt ze gelegenheid. Maar de zielen, de eens gevallen oergeesten, zijn zo verschillend rijp geworden gedurende hun gang over de aarde in de toestand van onvrije wil, dat ze ook allen verschillende levenssituaties nodig hebben. Ze moeten weliswaar een bepaalde graad van rijpheid hebben bereikt om tot belichaming als mens te worden toegelaten, maar hoe dichter ze bij deze laatste belichaming kwamen, des te losser waren de ketenen van de uiterlijke vormen, en de geestelijke substanties die in de vormen waren gebonden, konden het losser worden ervan benutten, maar ook onbenut laten.

En daaraan beantwoordend is nu ook de aard van de ziel wanneer ze de weg als mens begint. Deze verschillende toestanden van de ziel hebben ook verschillende wegen op aarde nodig die tot resultaat kunnen hebben helemaal vrij te worden uit de vorm. Nog zeer sterk belaste zielen kunnen ook zo'n resultaat verwerven wanneer ze uit vrije wil een bijzonder zwaar aards leven op zich nemen. En ze kan zelf beslissen of ze deze weg wil gaan, daar die haar vóór haar belichaming wordt getoond.

Dit is een verklaring voor mensen die met gebreken zijn behept, wier zwaar lot u vaak naar de reden van hun toestand doet vragen. Maar er zijn ook zielen belichaamd die een extra zware gang over de aarde vrijwillig op zich nemen ofschoon zij dit zelf niet nodig hebben, die uit het rijk hierna naar de aarde willen gaan en Mij daarom vragen om andere zielen daardoor te helpen, die dus geen missie hebben te vervullen maar enkel en alleen zelf een belasting voor de medemensen zijn, om hun gelegenheid te geven zich te oefenen in liefde, in geduld, barmhartigheid, zachtmoedigheid, vredelievendheid en rechtvaardigheid, die hun eigen staat van rijpheid daardoor verhogen, maar die al in het rijk hierna een bepaalde staat van rijpheid hebben bereikt die zo'n nieuwe belichaming op de aarde toelaat, omdat een sterke wil om lief te hebben en te helpen de reden van hun verzoek is.

Maar dan zult u ook niet van een toestand van boete doen van die mensen kunnen spreken. Want zielen die nog onrijp zijn, worden niet toegelaten om zich nogmaals te belichamen met het doel hun rijpheid te verhogen. En nooit moet u vergeten dat geen enkele ziel gedwongen wordt haar gang over de aarde te gaan, maar vrijwillig een lot op zich neemt dat haar tevoren wordt getoond. Het "boeten" voor een schuld op aarde is in zoverre een verkeerde mening, omdat alleen Jezus Christus deze schuld teniet kan doen en de mens dus door Hem alleen vergeving verkrijgt, want Hij heeft "geboet" voor alle zonden van de mensen.

En deze vergeving door Jezus Christus moet eerst zijn verkregen, voordat een ziel zich vrijwillig weer op aarde kan belichamen vanwege een missie of om hulp te bieden. Want een ziel die het licht heeft bereikt is op de hoogte van de liefdeloze staat van de mensen op aarde, in het bijzonder in de eindtijd, en ze is ook bereid er zelf toe bij te dragen dat de mensen de liefde in zichzelf doen ontbranden, dat ze barmhartigheid laten heersen, dat ze alle deugden kunnen ontplooien wanneer ze in de omgeving van een mismaakte of ongelukkige mens leven. Want steeds weer leg Ik er de nadruk op dat er wel terugplaatsingen naar de aarde bestaan, maar dat deze alle hun bijzondere motiveringen hebben, doch nooit zal een nog onrijpe ziel door mijn wil naar de aarde terugkeren om in te halen wat ze op aarde verzuimde.

Alleen vrijwillige zoenoffers kunnen Mij ertoe bewegen mijn toestemming te geven aan hen aan wie echter altijd de eigen verlossing door Jezus Christus moet zijn voorafgegaan. Dat dan zo'n ziel ook de mogelijkheid is gegeven een hoge graad van rijpheid op deze aarde te bereiken, is te begrijpen, omdat elk vrijwillig offer door Mij wordt aanschouwd en gezegend is.

Amen