Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8498
16 mei 1963

Door Zijn aanspreken onthult God ons Zijn Wezen

Ofschoon u ook Mij en mijn Wezen tot in alle eeuwigheid niet zult kunnen doorgronden, moet u toch een duidelijk beeld gegeven worden van uw God en Schepper en moet u niet in 'n verkeerd denken worden gelaten.

U zult moeten weten dat Ik het hoogste en volmaaktste Wezen ben, dat eeuwig niet in Zijn volmaaktheid kan worden bereikt, maar Dat u toch moet trachten te bereiken, omdat u eens als Zijn evenbeelden uit Hem bent voortgekomen in alle volmaaktheid en ook weer volmaakt moet worden.

En uw gelukzaligheid bestaat hierin dat u onafgebroken op Mij aanstuurt, en deze gelukzaligheid neemt geen einde omdat ook het streven om bij Mij te zijn nooit zal ophouden, want in de staat van volmaaktheid is alles onbegrensd, zowel voor Mij als ook voor u. U zult het begrip "volmaaktheid" ook niet kunnen vatten, juist omdat uw denken nog begrensd is zolang u op aarde vertoeft.

En hoe onvolmaakter u naar uw wezen nu nog bent, des te minder bent u in staat Mij zelf en mijn Wezen te begrijpen en het is dan ook voor mijn tegenstander niet moeilijk dat hij u een vals beeld geeft van Mij, dat Ik word voorgesteld als een hoogst onvolmaakt wezen dat behept is met eigenschappen die niet goddelijk zijn, zoals rechterlijke onbarmhartigheid en liefdeloosheid, die eeuwig verdoemen en onedele gevoelens, zoals wraakzucht, die vergeldingsmaatregelen treft voor overtredingen, die Ik nooit veroordeel, integendeel, Ik ben in liefde steeds bereid u te helpen.

Mijn tegenstander tracht Mij aan u voor te stellen als een onvolmaakt wezen opdat u Mij de liefde onthoudt. En dit valse beeld van Mij zal Ik steeds weer blootleggen als een leugencampagne van mijn tegenstander en u steeds weer verduidelijken dat u in Mij een God van liefde, wijsheid en macht zult kunnen zien. Dat u een volmaakt Wezen kunt herkennen aan Wie u uw liefde zult kunnen schenken, waar Ik vurig naar verlang, omdat u mijn kinderen bent, die mijn liefde niet meer zullen verliezen, zelfs wanneer ze zich in vrije wil van Mij afwenden. Want een Wezen dat volmaakt is, kan niet haten en verdoemen, het zal zich alleen steeds inspannen Zijn schepselen uit de toestand van onvolmaaktheid te bevrijden, opdat ze zich weer met dit Wezen kunnen verbinden voor eeuwig.

En daarom onthul Ik u een duidelijk beeld van Mij, van de alles vervullende kracht van mijn liefde, die in wijsheid werkzaam werd en ook u geschapen heeft. Ik ontsluier u het doel dat Ik me stelde bij het scheppen van alle wezens en ook het heilsplan dat leidt tot vergoddelijking van die wezens. Ik omkleed u alles met redenen, zodat u waarlijk mijn liefde, wijsheid en macht zult kunnen inzien, want zodra u dit alles in waarheid wordt voorgehouden, schijnt voor u weer zwak het licht van het inzicht, al is het nog in geringste mate en u begint uzelf te zien als mijn, door Mij in het leven geroepen, schepselen.

De waarheid zal ook in u het vonkje liefde ontsteken en u zult er dan steeds dieper in doordringen, u zult weten dat u zich bevindt op de weg die terugvoert naar Mij, van wie u zich eens vrijwillig verwijderde en daardoor uw volmaakte wezen totaal veranderde en onvolmaakt werd. Wat zich echter met Mij weer verenigen moet, moet volmaakt zijn en het moet vrijwillig mijn wil binnengaan, waartegen het eens heeft gezondigd. Doch zodra het mijn Wezen, dat in zich liefde, wijsheid en macht is heeft herkend, zal het zich ook weer vrijwillig aan mijn wil onderwerpen. En daarom onthul Ik het mijn Wezen, wat alleen weer gebeuren kan door mijn aanspreken, door mijn woord dat Ik de mensen doe toekomen en dat helder licht zal schenken aan hem die mijn aanspreken aanneemt. Want slechts Ik alleen kan de zuivere waarheid naar de aarde sturen, slechts Ik alleen ben het licht, dat in uw harten wil stralen.

Ik alleen ben de liefde, die u niet verloren wil laten gaan. Ik ben de wijsheid, die alle middelen en wegen kent om u naar het licht te leiden en Ik heb ook de macht u aan de handen van mijn tegenstander te ontrukken, wanneer uzelf Mij geen tegenstand biedt.

Toch uw vrije wil bepaalt alles. En deze zal pas dan naar Mij gekeerd zijn, wanneer u Mij herkent als een hoogst volmaakt Wezen, dat u zult kunnen beminnen. En dat vereist dat u in de waarheid verkeert, dat u vrij wordt van verkeerde ideeën, van opvattingen die mijn tegenstander u heeft voorgelegd om te verhinderen dat u de weg naar Mij neemt. En daarom spreek Ik zelf tot u uit den hogen. Ik zend mijn woorden naar de aarde, opdat u vrij zult kunnen worden van onjuiste opvattingen, die u verhinderen Mij juist te zien; die als hoogst volmaakt, u lief heb en u eeuwig naar Mij toe wil trekken.

Amen