Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8346
3 december 1962

Het naleven van de goddelijke geboden van de liefde

Naar u allen gaat de oproep uit, op aarde volgens mijn goddelijke geboden van de liefde te leven, omdat geen mens die deze geboden van de liefde buiten beschouwing laat, zijn voltooiing op aarde kan bereiken. En daarom zult u allen naar het evangelie moeten luisteren dat mijn discipelen u brengen, omdat dit de goddelijke geboden van de liefde als inhoud heeft en omdat u dan pas ook een innerlijk licht verkrijgt, wanneer u ze vervult. Tevoren gaat u volledig onwetend over de aarde en u streeft alleen naar het wereldse weten, dat echter geen enkele opwaartse gang garandeert. Pas wanneer u geestelijk weten ten deel valt, wanneer u inzage krijgt in een geestelijk gebied, zult u een bewust leven leiden. En dit geestelijke gebied wil Ik u ontsluiten, maar Ik kan het alleen wanneer u tevoren een liefdeslicht in u ontsteekt. En dat is weer het gevolg van een leven in liefde op deze aarde.

U gelooft het niet hoe belangrijk de geboden van de liefde geacht moeten worden. U gelooft het niet, dat ze eerst vervuld moeten worden, wil uw ziel zich vooruitstrevend ontwikkelen. Maar de ziel gaat alleen als mens over de aarde om haar voltooiing te bereiken, om geheel rijp te worden, om zich tot liefde te veranderen en weer haar oertoestand te bereiken. En dat kan alleen geschieden door werken van liefde, door het vervullen van mijn geboden die liefde voor Mij en voor de naaste verlangen. En daarom wordt u mensen steeds weer mijn evangelie verkondigd. Daarom wordt u steeds weer mijn woord gebracht, omdat Ik niet zal nalaten u aan te manen en u duidelijk te maken hoe buitengewoon belangrijk het is mijn woord na te volgen dat u steeds alleen zal aansporen om in liefde werkzaam te zijn.

Uw onvolmaaktheid, uw gebrekkigheid bestaat alleen daarin, dat u de kracht van de liefde ontbreekt, dat uw wandel op aarde wordt bepaald door de eigenliefde, dat u steeds alleen maar aan uzelf denkt en geen begrip hebt voor de nood van uw medemensen, dat er een zekere onverschilligheid tegenover uw geestelijke taak op aarde bestaat en de levenswandel bepaalt. Want al uw willen en denken is alleen aards gericht en is er alleen op uit, het lichaam genoegens te verschaffen. Maar de ziel krijgt geen aandacht, omdat u de voor haar nodige kracht niet verwerft door werken van liefde. En zo blijft uw aards bestaan steeds onbenut. En al verwerft en bezit u nog zoveel aardse goederen, ze zijn vergankelijk en u zult ze niet mee over kunnen nemen in het rijk hierna wanneer u het leven op aarde zult moeten afstaan.

Zolang uw ziel gebrek moet lijden, vervult u het doel van uw aardse leven niet. En u zou alleen een poging moeten doen en liefde beoefenen. U zou eens niet op eigenbelang uit moeten zijn, maar u geheel onbaatzuchtig bekommeren om uw naaste in zijn nood. En u zult een gelukkig makend gevoel ondervinden dat aards vervulde wensen u niet kunnen bereiden. Want uw naaste zal u weer liefde betonen die u gelukkig stemt. En waarlijk, er is een klein lichtje in u ontstoken. Daarom wordt u ook voortdurend de liefde gepredikt, omdat u moet worden aangespoord. Want zodra u het probeert, zal het niet bij één poging blijven. U zult uzelf innerlijk gedrongen voelen opnieuw in liefde werkzaam te zijn, omdat elk werk van liefde voor u toevoer van geestelijke kracht betekent die u weer gebruikt om in liefde werkzaam te zijn. Want dat is de zegen van elk liefdewerk, dat de wil van de mens gesterkt wordt, omdat liefde altijd kracht oplevert.

Een ieder die het evangelie van de liefde verkondigt, die zijn medemensen ertoe tracht te brengen onbaatzuchtig liefdadig te zijn, kan zeker zijn van mijn zegen. Een ieder die ook zelf een goed voorbeeld geeft doordat hij de medemensen een leven in liefde voorleeft dat steeds als weldadig zal worden ervaren door alle mensen in zijn omgeving. Weet dat de liefde een grote kracht is, dat u allen uw leven ook zult kunnen vergemakkelijken wanneer u de kracht van de liefde ten volle benut, die u ook zal helpen een levend geloof te verkrijgen en dan bent u ook aan elk gevaar ontkomen. Want liefde en geloof zijn de fundamenten van mijn kerk die Ik zelf op aarde vestigde. Dan behoort dus ook u tot mijn kerk en u krijgt ook het inzicht terug dat u had verloren door uw afval van Mij, die daarin bestond dat u de Liefde afwees, dat u zich zonder enige liefde van Mij afkeerde. Pas wanneer de liefde uw hart weer vervult, zult u zich ook weer met Mij kunnen verenigen. En dan is het doel van uw aardse leven vervuld.

Luister daarom naar mijn boden en wijs ze niet af wanneer ze u het evangelie van de liefde verkondigen. Want Ik zend ze naar u allen toe die nog zonder licht en liefde door het leven op aarde gaan. Luister naar hen en probeer mijn woord dat ze u brengen na te leven en waarlijk, u zult veel winnen. En uw weg over de aarde zal niet vergeefs zijn geweest wanneer uw ziel het lichaam zal verlaten en het rijk hierna binnengaat, dat uw ware vaderland is.

Amen