Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8098
9 februari 1962

God zelf openbaart zich in tijden van geestelijke nood

Elke gedachte die u tot Mij richt in geest en in waarheid neem Ik aan en Ik zorg er werkelijk voor u naar waarheid te antwoorden, wanneer u Mij een vraag stelt. Maar ook u zult uw best moeten doen dit antwoord helemaal zonder vooroordeel in ontvangst te nemen. U zult u moeten voelen als lege opnamevaten die Ik wil vullen met de goede inhoud die u alleen slechts tot zegen strekt. En u moet weten dat mijn liefde voor u eindeloos is, dat ze daarom ook alle middelen zal aanwenden om u, die nu kort voor uw voltooiing staat, te helpen deze laatste voltooiing te bereiken, waarvoor er niet veel tijd meer is. Verder moet u weten dat mijn tegenstander in de tijd voor het einde een geweldige macht heeft, hem door de mensen zelf verleend die niet serieus naar de laatste voltooiing streven - en dat het hem ook lukken zal veel mensen weer ten val te brengen, wier gang over de aarde dan tevergeefs is geweest.

Omdat Ik overal van op de hoogte ben, ook van de vele nog besluiteloze zielen die tegenover zijn schandelijke praktijken te zwak zijn - en omdat mijn liefde onbegrensd is en ook waarlijk alle mensen uit zijn klauwen zou willen bevrijden, maar toch niet tegen de wet van de eeuwige ordening in kan gaan, moet Ik dus binnen de grenzen van de eeuwige ordening werkzaam zijn en al diegenen te hulp komen die hun gedachten naar Mij opsturen, wier wil niet van Mij is afgekeerd, zelfs wanneer ze nog niet oprecht voor Mij hebben gekozen. Maar Ik wil hen helpen deze juiste beslissing te nemen. Ik moet hun dus licht en kracht doen toekomen, dat ze Mij eens leren onderkennen en dan ook de kracht opbrengen mijn tegenstander weerstand te bieden en op Mij aan te sturen. Ik ben geenszins een God die voor u niet te bereiken zou zijn. Ik ben de Liefde en de liefde is voor Haar schepselen nooit ver weg, ze volgt hen voortdurend, ook wanneer de schepselen zich nog op de grootst mogelijke afstand van Mij bevinden.

Deze God zult u eerst moeten leren onderkennen, die als Vader zich het lot van ieder afzonderlijk mens aantrekt en die u daarom nooit in de verte zult moeten zoeken. Een innige gedachte van mijn kind roept Mij bij hem en Ik zal bij hem aanwezig zijn en blijven, omdat de liefde van het kind geen scheiding meer toelaat. En Ik zal me aan hem openbaren. En dit is mijn grote hulp die Ik in de eindtijd aan de mensheid, die zich in de grootst mogelijke geestelijke nood bevindt, doe toekomen. Ik zelf spreek de mensen aan en alle mensen mogen mijn woord vernemen als ze maar hun hart openen voor mijn aanspreking van boven. Het licht en de kracht breng Ik hun over door mijn woord, dat ze nodig hebben voor hun voltooiing.

En dus ben Ik zelf werkzaam, uw God en Vader van eeuwigheid, om het werkzaam zijn van mijn tegenstander af te zwakken, om de mensen een reddingsanker aan te bieden, waardoor ze aan het gevaar kunnen ontsnappen om ten prooi te vallen aan zijn invloed. Ik zelf spreek de mensen aan en Ik gebruik daarvoor een gewillig werktuig dat Mij bewust dient en mijn rechtstreeks werkzaam zijn bij en in zich toelaat, omdat Ik de mensheid niet aan het dwingen van hun wil blootstel, maar ze vrij moet beslissen mijn aanspreken aan te nemen of niet. Maar Ik spreek zelf tot alle mensen, omdat mijn eindeloze liefde Mij daartoe aanspoort en die nooit op zal houden en die altijd bereid is te helpen.

En u, mensen moet geloven dat de geestelijke nood groot is, omdat u voor het einde staat. En u moet ook weten dat dit einde ook door mijn liefde is gemotiveerd.

Want Ik weet wat nodig is; Ik weet wanneer de tijd is gekomen waarin Ik de wettelijke ordening moet herstellen, om het werk dat het gevallen geestelijke terug voert, voort te kunnen zetten. Maar Ik weet ook waar nog hulp verleend kan worden en op welke manier, en Ik benut waarlijk elke gelegenheid om de mensen op aarde nog de ogen te openen, om Mij zelf aan hen te openbaren. En mijn schapen herkennen de stem van hun Herder en ze volgen die. Maar ook in het universum zal mijn stem weerklinken, want mijn woord weerklinkt ook in de oneindigheid, ze weerklinkt in al het ik-bewuste geestelijke en doorstroomt dit als licht en kracht.

U zult dus niet kunnen zeggen dat u Mij niet zou kunnen of mogen horen. Want dan zou mijn liefde of mijn macht begrensd zijn. En al ben en blijf Ik ook voor mijn schepselen onbereikbaar, zo ben Ik toch door de liefde ten innigste met hen verbonden en ook zo nabij dat ieder schepsel in staat is Mij te vernemen, als zijn liefde ook naar Mij uitgaat, dus de aaneensluiting hersteld is zoals het was in het allereerste begin. Want in het allereerste begin hoorden alle wezens mijn woord en dit was hun gelukzaligheid en zal ook eenmaal weer hun gelukzaligheid zijn, wanneer mijn liefde de wezens weer zal doorstralen zoals eens.

Amen