Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8700
15 december 1963

Van God zelf gaat de waarheid uit

Verlang naar de waarheid en waarlijk, deze geestelijke bede zal u vervuld worden. Zoek deze waarheid echter niet in boeken die weer op het menselijke verstand gebaseerd zijn, die zuiver verstandelijk zijn, veronderstellingen waarvoor geen bewijzen kunnen worden gegeven. Want zodra u veronderstelt dat mensen uit zichzelf in staat zijn de waarheid te doorgronden vergist u zich, omdat de zuivere waarheid alleen zijn oorsprong heeft in Mij, de eeuwige Waarheid zelf. Daarom zeg Ik: Verlang de waarheid van Mijzelf, vraag Mij daar ernstig om en u zult ze ontvangen.

Wat Ik onder de waarheid - die u van Mij zelf moet afsmeken - verstaan wil hebben, is een gedachtengoed dat een geestelijke inhoud heeft. Het is de kennis die oprijst in geestelijk gebied en nooit met bewijzen kan worden aangetoond. Het is de kennis over uw bestaan, zijn motivatie en doel. Het is de kennis over de Macht die alles liet ontstaan en over de samenhang tussen u mensen en die Macht. Het is de kennis over het wezen, het besturen en werkzaam zijn van deze Macht, die alles wat bestaat geschapen heeft.

Geen mens kan vanuit zijn verstand naar waarheid opheldering daarover geven. Alleen de eeuwige Waarheid zelf is bevoegd deze opheldering te geven, en daarom moet u zich ook tot Haar wenden. Ikzelf ben het die u antwoord kan en ook antwoord wil geven, omdat Ik die hoogste Macht en ook de Liefde ben die u als mijn wezenlijke schepselen met deze kennis verblijden wil.

Maar Ik kan Mij alleen openbaren aan hen die ernstig naar de waarheid verlangen. Dezen echter zullen Mij niet tevergeefs om het toezenden van de waarheid vragen. Doch er zijn maar weinig mensen die dat ernstige verlangen hebben. Meestal leven zij onverschillig verder of zij nemen zonder nadenken aan wat medemensen hun vertellen. Mensen die ook alleen maar hun verstand lieten werken, maar geen garantie kunnen geven voor een juist gericht verstandelijk denken.

Er zijn er niet veel die zich bezighouden met de kernvragen van hun bestaan als mens. En steeds is het geloof in een God van liefde, wijsheid en macht niet zo sterk dat zij Hem om opheldering zouden vragen. Maar alleen van Mij kan de zuivere waarheid uitgaan. En in de verkeerde instelling tot Mij, hun God en Schepper, ligt de oorzaak dat de mensen in dwaling en zonder enige ware kennis voortleven en bijgevolg ook hun aardse leven niet goed gebruiken dat hen tot voltooiing zou kunnen brengen.

De onverschilligheid ten aanzien van de waarheid is een verschijnsel dat een gevolg is van de grote onrijpheid van de menselijke ziel. Want deze is nog in de macht van mijn tegenstander, die alles waardoor de mensen een licht gegeven kan worden, probeert te verhinderen omdat hij hen zelf niet wil verliezen en hij hen alleen in zijn macht houdt zolang zij een verduisterde geest hebben, dus ver van de waarheid af zijn. Maar alleen de waarheid brengt de mens tot voltooiing, alleen de waarheid is zaligheid. Zij is een licht dat helder schijnt in de donkere nacht die over de aarde is uitgespreid. De waarheid ben Ikzelf en wie dus in de waarheid leeft, die is ook innig met Mij verbonden.

Zolang u mensen nu niet volgens de waarheid onderwezen bent, ontbreekt u ook het licht voor uw aardse levensweg. U bent weliswaar op weg, maar waarheen leidt deze weg zonder waarheid? Hij kan alleen naar de diepte voeren, terwijl u onherroepelijk omhoog wordt geleid als u de weg van de waarheid opgaat. Want die weg is helder verlicht en brengt u tot het doel, tot Mij, de eeuwige Waarheid zelf. En Ik ben waarlijk altijd bereid u de waarheid binnen te leiden, zoals Ik het beloofd heb toen Ik op aarde leefde. Ik wil Mij openbaren in mijn liefde, wijsheid en macht aan iedere mens die slechts in zijn hart verlangt Mij te horen en door Mij vertrouwd gemaakt wil worden met de waarheid.

Dit is de voornaamste bede die u Mij kunt toezenden, want zij bewijst Mij uw ernstige wil om tot Mij terug te keren. Zij bewijst Mij ook dat u Mij zelf erkent als uw God en Vader, en het is een geestelijke bede die beslist verhoord zal worden. Want zodra Ik u de zuivere waarheid kan doen toekomen, leert u Mij in mijn Wezen kennen en ook liefhebben. En naar uw liefde verlang Ik. Ik verlang vurig naar uw liefde, die echter pas dan diep en rein is als u door het toezenden van de zuivere waarheid alles weet over uw ontstaan en uw vroegere houding tegenover Mij en over het doel, dat u weer met Mij verenigen moet.

Dan wordt de liefde in u ontstoken en u zult Mij steeds inniger naderen. En u zult ook des te dieper binnengeleid kunnen worden in kennis die u bovenmate zalig maakt. U zult mijn heilsplan van eeuwigheid kennen, de liefde van de Vader voor Zijn kinderen en ook het grote werk van het terugvoeren, waartoe ieder afzonderlijk mens Mij ook zijn diensten kan aanbieden. U zult leren Mij lief te hebben en deze liefde zal u zalig maken, want zij voert tot de uiteindelijke vereniging met Mij, tot het eeuwige leven.

Echter alleen de waarheid leidt naar dit doel en deze moet u mensen nastreven. U moet uzelf innig aan Mij overgeven en u door Mijzelf laten onderwijzen. En u zult dan ook onderricht worden door Mij, uw God en Vader, die alles weet en u over alles onderwijzen kan en wil, omdat Hij u bemint.

Amen