Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8355
15 december 1962

De beloften van Jezus moeten in vervulling gaan

U zult door mijn geest vertrouwd worden gemaakt met de waarheid. Deze belofte heb Ik u gegeven toen Ik op aarde wandelde, omdat Ik wist dat u, om gelukzalig te kunnen worden, steeds in de waarheid zou moeten staan. Omdat Ik ook wist dat de zuivere waarheid niet lang standhield onder de mensen, want dezen waren en zijn onvolmaakt en zullen nooit het volmaakte, het zuivere, onveranderd handhaven.

U mensen die erover nadenkt, zult nooit kunnen beweren dat een misvormen van de zuivere waarheid niet mogelijk is. U zult ook niet kunnen beweren dat Ik zelf zo’n verandering van de waarheid niet zou kunnen toelaten. Want daar u een vrije wil bezit als kenmerk van uw goddelijke afkomst, kan en zal Ik deze vrije wil niet beknotten wanneer de mens uit eigen aandrang veranderingen aanbrengt in de geestelijke leer die oorspronkelijk als mijn woord van Mij is uitgegaan.

En dit alleen al geeft u het motief voor mijn nieuwe openbaringen die Ik u doe toekomen, opdat u zich ook in de waarheid zult kunnen ophouden als dit uw ernstige wil is. Het is zo voor de hand liggend dat Ik als de eeuwige Waarheid altijd alleen daarop bedacht zal zijn deze ook voor mijn schepselen toegankelijk te maken. Want Ik wil niet dat ze in duisternis van geest verkeren, omdat ze dan ook nooit de weg naar Mij terug zouden vinden. Maar zoek Mij een woord uit de schrift dat zegt dat Ik Me nooit meer zal uiten tegenover de mensen omdat Ik Me zogenaamd in dit boek van de vaderen geheel heb geuit en nu dus stil blijf tegenover degenen die de stem van de Vader wensen te horen.

U zult dit bewijs niet kunnen leveren, want mijn vaderliefde weet waarachtig waar mijn kinderen op aarde behoefte aan hebben en ze doet hun ook steeds toekomen wat ze nodig hebben. En u mensen hebt u van de zuivere waarheid verwijderd, omdat u, zolang u nog geen gewekte geest hebt, ook mijn woord in de schrift niet juist weet uit te leggen. Want de geestelijke betekenis van het woord begrijpt u niet, daar anders niet zoveel dwalingen de waarheid zouden hebben kunnen doorspekken en de mensheid in helder licht voort zou gaan terwijl toch het tegenovergestelde het geval is. En al leert u ook alles letterlijk uit het hoofd, het woord blijft dood zolang de geest niet is gewekt.

Maar een gewekte geest hoort mijn stem en herkent deze als de stem van de Vader, omdat Geest tot geest spreekt en de ziel weldadig treft. "Mijn schapen herkennen mijn stem." Waarom benadruk Ik dat? Omdat u allen zich zult moeten afvragen of u wel mijn schapen bent. U die van Mij getuigt, draagt mijn woord uit dat in de schrift  staat. Maar dan zult u ook voor alles moeten opkomen wat Ik zelf als mens Jezus heb gesproken. En u zult er dan zeer duidelijk op gewezen worden, dat Ik Me aan de mensen openbaar die "Mij liefhebben en mijn geboden nakomen". En u zult dan ook niet kunnen beweren dat elk rechtstreeks aanspreken van mijn kant het boek der boeken tegenspreekt.

U zelf hebt u reglementen geschapen en houdt daar onwrikbaar aan vast. Voor u geldt het boek der boeken, dat wel alles bevat wat voor de mens nuttig is te weten, als afgesloten. Maar het blijft zonder waarde voor de mens wiens geest niet is gewekt en die de geestelijke betekenis van het woord niet begrijpt. En wanneer Ik nu zelf de mensen ervan in kennis stel, dat en hoe de geest in hen moet worden gewekt, wanneer Ik hen wil helpen hun geest te verlichten door mijn rechtstreeks aanspreken opdat ze nu ook mijn geschreven woord leren begrijpen, dan zult u zo’n bewijs van liefde van mijn kant niet kunnen ontkennen of afdoen als vijandelijk werkzaam zijn. Want dat bewijst u alleen dat u zelf nog een niet gewekte geest hebt, dat u mijn woord leest en er niet over nadenkt dat elke belofte die Ik zelf de mensen gaf in vervulling moet gaan.

En Ik heb gezegd: "Ik wil u de trooster zenden, de geest der waarheid. Die zal u vertrouwd maken met alle waarheid en u aan datgene herinneren wat Ik u gezegd heb". Ik heb gezegd: "Ik blijft bij u tot aan het einde". "Wie in Mij gelooft, zoals de schrift zegt, uit diens lichaam zullen stromen van levend water vloeien." Ik heb gezegd: "U allen zult door God onderricht moeten zijn" en ook nog velerlei verwijzingen gegeven naar het "werkzaam zijn van mijn geest in u". Maar hebt u al serieus overwogen, hoe en of mijn woorden worden vervuld? Nee, want anders zou u mijn directe uitingen werkelijk niet in twijfel kunnen trekken. U zult Mij zelf niet van een leugen kunnen betichten. Integendeel, u zult moeten geloven wat Ik heb gezegd en dankbaar in ontvangst moeten nemen wat ik u aanbied.

U ziet de grote geestelijke nood om u heen, die waarlijk niet zou kunnen bestaan wanneer alle mensen door de geest verlicht het boek der boeken zouden lezen. Maar daar de mensen niet de voorwaarden vervullen om door de geest verlicht te worden, die bestaan in een onbaatzuchtig werkzaam zijn in liefde, baat hun ook dit boek niets, dat wel voldoende zou kunnen zijn om de mensen naar de gelukzaligheid te leiden. Maar ze begrijpen het niet en het zijn meestal maar vormchristenen, wier mond anders spreekt dan het hart geaard is. Maar Ik kan geen genoegen nemen met een schijnchristendom, want waar de onbaatzuchtige naastenliefde ontbreekt, daar kan ook geen licht zijn. Daar is geen levend geloof, daar anders Ik zelf werd herkend in elk woord dat mijn overgrote liefde de mensen van boven zal laten toekomen omdat ze absoluut hulp nodig hebben. Want het is de tijd van het einde en alleen de zuivere waarheid kan de mensen het licht geven dat hun weg zal verlichten die terugleidt naar Mij.

Amen