Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8676
17 november 1963

Reiniging van de misvormde leer van Christus

Het ontvangen van het woord op de wijze zoals dit nu plaatsvindt, doordat Ik de zuivere waarheid naar de aarde breng, ontleent zijn bijzondere aanleiding aan de zeer verontreinigde leer, die als de "leer van Christus" op aarde wordt verkondigd. Het is niet meer het zuivere evangelie, zoals het van Mij uit door Jezus tot de mensen op aarde werd gebracht. Zijn woorden zijn aan veel veranderingen blootgesteld, veel wordt er niet meer juist begrepen en ook veel verkeerd uitgelegd. In de loop van de tijd heeft het woord dat als "mijn woord" wordt bestempeld tegengestelde meningen opgeroepen en daardoor ontstonden weer scheuringen onder hen, die allen de waarheid van hun eigen opvattingen voorstonden. Woorden met een geestelijke betekenis zijn aards uitgelegd, en daar houden de mensen nu met hardnekkigheid aan vast, omdat zij eenvoudigweg de geestelijke bedoeling ervan niet meer kunnen begrijpen. Daardoor is er een bouwwerk van geloofsstellingen opgericht, dat in zijn leringen geheel afwijkt van dat, wat Ik zelf de mensen bracht toen Ik op aarde leefde. En dit alles heeft tot gevolg, dat zeer veel mensen helemaal niet meer geestelijk aanspreekbaar zijn, omdat hun verstand weigert leerstellingen aan te nemen, die zij als een kennelijke misvatting aanzien, die ook de waarheid is binnengeslopen en alleen nog maar door fanatici als waarheid verdedigd wordt.

Een zo misvormde leer moet gereinigd worden, wil er voor de mensen nut voor hun zielen uit voortkomen. En deze bedoeling ligt dus aan mijn hernieuwde rechtstreekse openbaring ten grondslag, die door ieder bereidwillig mens als goddelijke openbaring kan worden herkend. Maar ook alleen de bereidwillige mens zal ze aannemen en zich weer in het bezit van de zuivere waarheid stellen en hij zal kunnen inzien dat en waar de mensen zich tot nu toe vergisten. Het proces van het toezenden van de zuivere waarheid en het rechtzetten van onjuiste leerstellingen kan echter ook weer alleen op een natuurlijke wijze plaatsvinden. Ongewone tekenen mogen daarbij niet beslissend of dwingend op het geloof van medemensen inwerken. En daarom is deze opdracht niet met zeldzame verschijnselen verbonden. Op de meest natuurlijke wijze vindt het overbrengen vanaf boven plaats, doordat een mens met zijn "geestelijk oor" verneemt wat Ik zelf tot hem spreek en hij mijn woord neerschrijft, zoals hij het van Mij ontvangt. Zodoende zijn er nu ook bewijzen voorhanden en er kan dus niemand verward denken, zelfverbeelding of bewuste schrijversarbeid worden toegedicht, waarmee hij de medemensen tracht te misleiden of te verbluffen.

Het proces van het ontvangen van geestelijke boodschappen kan niet geloochend worden, omdat daarvoor de schriftelijke bewijzen voorhanden zijn. En toch heeft een ieder de mogelijkheid deze openbaringen als geloofwaardig aan te nemen of af te wijzen, opdat hij zijn geloofsvrijheid behoudt. Maar het is dringend nodig, dat onjuiste geestelijke opvattingen, die ingeslopen zijn in het denken van de mensen, belicht worden en als vals en voor de ontwikkeling van de ziel als nutteloos en gevaarlijk uiteengezet worden. Want nooit kan dwaling tot Mij leiden; Ik, die de eeuwige Waarheid ben. Dus bevindt de meerderheid van de mensen zich op een weg die van Mij wegvoert en dezen moeten opheldering ontvangen, vooropgesteld dat ze dit wensen en bereid zijn die aan te nemen. Ik zal de opdracht van degenen die Ik daarvoor heb uitgekozen ook op iedere wijze ondersteunen. Want ze is een noodzakelijke tegenactiviteit tegen het werkzaam zijn van mijn tegenstander, die steeds tegen de waarheid zal strijden en haar met dwaling probeert te vermengen, om de mensen te verhinderen tot het licht van het inzicht te komen. Daarom zal Ik ook iedereen zegenen die zich in dit opzicht bezig houdt met die gewichtige taak, dat hij het geestelijke goed dat Ik naar de aarde stuur, probeert te verbreiden onder zijn medemensen. Want de waarheid is een "Licht" dat allen moet verlichten die de juiste weg willen gaan tot Mij, tot hun Vader van eeuwigheid, die echter nooit door onjuiste leerstellingen gevonden kan worden.

Daarom moet tegen de dwaling gestreden worden, evenals tegen hem, die alle dwaling in de wereld heeft gebracht. En wederom zal nu daar de waarheid veld winnen, waar in de harten van de mensen het verlangen er naar aanwezig is. Want dit verlangen bewijst, dat ze ook verlangen naar Mij zelf hebben en vrij willen worden van hem, die hen in de duisternis van geest zou willen houden. Dezen moet de zuivere waarheid worden gebracht, en de leer van Christus, zoals ze nu de mensen gepredikt wordt, moet daarom gereinigd worden en mijn woord moet weer in alle zuiverheid voor de mensen toegankelijk worden gemaakt, opdat ze door de waarheid zalig kunnen worden, want alleen uit Mij is de waarheid en alleen de waarheid voert weer tot Mij terug.

Amen