Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8069
26 december 1961

"Ik zal het verstand van de verstandigen verwerpen" - De verantwoording van de onderwijzenden

U kunt alleen dan het ambt van leraar goed uitoefenen als u zelf de juiste leerstof bezit die volgens de waarheid is. En juist deze leerstof zou u aan een serieus onderzoek moeten onderwerpen, als u uw medemensen wilt onderrichten. Want alleen dat is tot zegen, wat van Mij als zuivere waarheid is uitgegaan.

Doch dit onderzoek wordt meestal nagelaten. De mensen nemen met een vanzelfsprekendheid en zonder bedenken dat aan wat hun wordt verteld als waarheid. Zij zorgen ook nog voor de verbreiding ervan zonder de oorsprong vast te stellen, zonder zelf de vaste overtuiging te zijn toegedaan de waarheid ontvangen te hebben.

Het ambt van een leraar echter is een verantwoordelijk ambt, want de leraar kan grote zegen schenken maar ook vergiftigend op de mensenharten inwerken, daar alleen de waarheid de ziel tot heil strekt, terwijl de dwaling een waar vergif voor haar is. En ieder die zelf wil onderrichten kan zich duidelijkheid verschaffen of hij de zuivere waarheid uitdraagt, als hij maar van ernstige wil is er voor in te staan en mijzelf om ondersteuning vraagt - dat Ik zijn denken verlicht en hem niet laat verdwalen.

Deze zal zeker mijn bijstand ondervinden en Ik zal hem de waarheid binnenleiden. Want Ik heb u de belofte gegeven en deze zal vervuld worden omdat mijn woord waarheid is. En in de waarheid moet u wandelen omdat u dan met Mij gaat, terwijl dwaling u steeds weer de begeleiding van mijn tegenstander oplevert, die u alleen maar schade wil berokkenen en daarom verhindert dat u tot het licht van de waarheid komt. Daarom heeft ieder die onderricht een grote verantwoording als hij wat niet volgens de waarheid is, verbreidt. En u, mensen denkt, u door studie een waarheidsgetrouwe kennis te verwerven, u gelooft verstandelijk tot een geestelijk weten te kunnen komen en u waardeert alleen maar die mensen die dus een rijke verstandelijke kennis hebben opgenomen en u bent bereid deze kennis ook als waarheid te aanvaarden. Ik echter zal het "verstand van de verstandigen" verwerpen en de "wijsheid van de wijzen" te niet doen.

Begrijpt u nu de zin van deze woorden? Nooit zult u in het bezit komen van de zuivere waarheid, als u niet tot mijzelf komt en van Mij de waarheid verlangt. Want Ik heb het mijzelf voorbehouden u de waarheid binnen te leiden omdat Ik alleen weet wie in staat is haar op te nemen, wie de geestelijke rijpheid bezit om ook de waarheid als zodanig te herkennen. En deze geestelijke rijpheid is weer afhankelijk van de ernstige wil van de mens - in mijn wil te leven.

De verbinding met Mij in geest en in waarheid moet eerst tot stand zijn gebracht, opdat de stroom van mijn liefde kan binnenvloeien in de mens. En deze liefdestroom is de toevoer van mijn woord der waarheid, in de vorm van gedachten of door het hoorbaar overgebrachte woord. Dan echter zal de mens vast en zeker in de waarheid wandelen, zijn denken zal juist zijn, en hij zal niet hoeven te vrezen een prooi te worden van de dwaling, want de innige verbinding met Mij en het verlangen naar de waarheid behoedt hem daar voor.

Maar waar is zo'n verlangen te vinden onder hen die onderwijzen, die geloven de waarheid te bezitten en nog niet de geestelijke verbanden begrepen hebben, die niet weten welke voorwaarden vervuld moeten worden om het toevoeren van mijn kant uit van de waarheid waardig te worden? Op onverschillige wijze wordt geestelijke lering volgens traditie aangenomen en onderricht, en weer nemen de mensen het aan zonder na te denken en geraken zo in een geestelijke duisternis of, zij vinden hun weg niet uit de geestelijke duisternis waarin zij vertoeven. Want valse leren kunnen geen licht brengen, alleen de duisternis wordt nog dieper en de zielen bevinden zich in geestelijke nood omdat zij licht nodig hebben om de juiste weg te gaan, die omhoog voert.

En dit alles moet u, mensen ook de urgentie van mijn openbaringen duidelijk maken, want de tijd is nog maar kort. En willen de mensen de juiste weg vinden en gaan, dan is licht nodig dat hun de weg verlicht. Licht echter kan alleen van boven komen, en ieder die een leerambt uitoefent moest zich eerst met het Licht van eeuwigheid in verbinding stellen, om zelf door dit Licht doorstraald te worden, en waarlijk, als de waarheid bij de mensen veld zou winnen zou de geestelijke nood niet zo groot zijn. En wat van mijn kant nog gedaan kan worden zal waarlijk gebeuren, want alleen de waarheid maakt vrij, alleen de waarheid brengt de mensen tot Mij terug, en alleen door de waarheid kunt u, mensen weer zalig worden.

Amen