Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8963
15 april 1965

Stemmen de evangeliën overeen met de waarheid?

Het is een begrijpelijke vraag die u bezighoudt, wanneer u verlangt naar de waarheid. Dat er zich overal veranderingen hebben voorgedaan valt niet te ontkennen, omdat Ik de vrije wil van de mens geen geweld aandoe wanneer hij zelf veranderingen doorvoert, deels als gevolg van verkeerde vertalingen, deels ook teweeggebracht door het spraakgebruik dat overal anders is en zich ook leent voor de meest verschillende uitleggingen. En zou u op de oorspronkelijke tekst teruggrijpen, dan zijn ook deze aantekeningen afwijkend van elkaar. Maar ze geven mijn leer niet verkeerd weer. Ze geven mijn woorden zo weer, zoals Ik ze heb gesproken, omdat deze woorden van Mij onvergankelijk zijn en zullen blijven. Maar nu wenst u te weten wie van Mij uit opdracht heeft gekregen om mijn goddelijke leer van de liefde, evenals mijn levenswandel op te tekenen.

En Ik kan u daarop alleen maar antwoorden, dat Johannes, mijn meest geliefde leerling, de rechtstreekse opdracht van Mij had en dat hij bijgevolg deze opdracht ook is nagekomen. Maar nu heeft ook mijn apostel Mattheus, die eveneens het schrijven machtig was, geschriften nagelaten. Maar hij heeft meer van de aardse feiten melding gemaakt. Daarom is hij voor Mij een net zo trouwe dienaar geweest. Maar er komen in zijn notities kleine afwijkingen voor, die echter niet zo moeten worden verklaard, dat iedere schrijver dezelfde gebeurtenissen anders heeft gezien. Maar het gaat dan om dubbele gebeurtenissen, want Ik heb vaak dezelfde dingen gedaan. Doch dit evangelie is voor u nog verborgen en vervangen door een discipel met dezelfde naam, die door de geest Gods is aangezet, net als de evangelisten Lukas en Markus, die pas in latere jaren hebben opgetekend wat ze hoorden over Mij en mijn verlossingswerk. U zult er nu ook op kunnen vertrouwen dat ze onder de invloed van mijn geest stonden, daar ze anders nooit aan zo’n werk zouden zijn begonnen.

En voor ieder mens die door de Geest is gewekt, zal het ook mogelijk zijn de kleine veranderingen te herkennen die in de loop der tijd zijn binnengeslopen. Maar steeds zal hij zich aan mijn rechtstreekse uitspraken kunnen houden, daar Ik mijn woord bescherm tegen veranderingen. Weliswaar zult u nu ook deze woorden van Mij verkeerd kunnen uitleggen, wat u ook hebt gedaan en zo de door Mij gesproken woorden een andere betekenis hebt gegeven, maar een mens met een gewekte geest zal deze steeds herkennen als onjuist. En wanneer u nu weet dat u zonder bezwaar ook alle evangeliën, als door mijn Geest overgebracht, zult mogen aannemen, wanneer u maar de verrichting van het overbrengen in verschillende periodes plaatst, dan is wel het evangelie van Johannes door Mij als eerste gegeven, omdat Johannes als het ware alles heeft meegemaakt en daarover ook het uitvoerigste kon berichten. Maar ook aan de andere evangeliën kan zonder bezwaar geloof worden gehecht, want ze spreken elkaar niet tegen. Alleen kunnen ze in de loop der tijd kleine veranderingen hebben ondergaan, maar deze zijn onbeduidend en worden herkend. Wanneer de vertalers zich streng aan de grondtekst houden, wanneer ze niet zelf de woorden veranderen in overeenstemming met hun spraakgebruik, dan kan ook worden aangenomen dat de evangeliën zuiver bewaard blijven. Maar dit laatste zou achterwege moeten worden gelaten, omdat daardoor de betekenis volkomen veranderd kan worden. En ook de “toelichtingen” vragen om een gewekte geest. Het wereldlijk onderzoek helpt wat dat betreft niet, al bewandelt het ook geestelijke wegen.

En steeds weer worden zulke “toelichtingen” gegeven, die afleiden van het juiste denken. En er is zo menige passage die een zuiver menselijke uitleg heeft gekregen, terwijl ze alleen geestelijk moet worden verstaan, wat echter steeds alleen dat betreft, waarvoor deze toelichtingen werden gegeven.

Vanwege de vrije wil van de mensen kan Ik het niet verhinderen. Maar Ik hoed het woord dat Ik tijdens mijn leven op aarde heb gesproken zo goed mogelijk, opdat u, die in de waarheid wenst te staan, daarover het juiste uitsluitsel wordt gegeven.

Want zulke vragen zullen alleen worden gesteld door de mens die het serieus meent, die zich niet tevreden zal laten stellen met een geschrift waarvan hij de oorsprong niet kent en die door zulke vragen steeds alleen maar bewijst dat hij de zuivere waarheid liefheeft en bijgevolg ook Mij, de eeuwige Waarheid zelf.

Amen