Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8774
9 maart 1964

Het onderwerpen van de wil aan de goddelijke wil maakt de mens deugdelijk

Mijn wil zal altijd bepalend zijn voor uw levensweg op aarde, zodra u uw wil onderwerpt aan mijn wil. Dan bent u opgegaan in mijn wil en al uw denken, willen en handelen zullen nu overeenstemmen met mijn wil. Want u draagt mijn wil nu in u en zult niets anders kunnen willen, want Ik zelf werk dan in u. En zo blijft uw wil vrij en het onderwerpt zich toch vanzelf aan Mij. En dan kan er voor u alleen maar een geestelijke vooruitgang bestaan. Dan zal uw leven op aarde u het succes opleveren ten behoeve waarvan u door dit aardse dal gaat.

En dan zult u ook duidelijk inzien dat en hoe Ik zelf in uw leven ingrijp. U houdt steeds de band met Mij overeind en alles wat u zult ondernemen zal ook zegen dragen, omdat mijn wil meewerkt en Ik waarlijk weet wat nuttig is voor uw voltooiing. Maar u zult dan ook alles met de grootste gelatenheid op u af kunnen laten komen, want Ik zelf beschik het zoals het komt omdat Ik voorzie dat hieruit geestelijke successen zullen voortvloeien.

En zo zal Ik u ook steeds de mensen toesturen die van Mij en mijn woord in kennis moeten worden gesteld. Ik zal u steeds de juiste leerstof verstrekken wanneer u die mensen opheldering zult moeten verschaffen, want uw wil die Mij nu helemaal toebehoort, laat dit toe. Hij laat toe dat Ik u als deugdelijke knechten in mijn wijngaard kan gebruiken, die altijd alleen uitvoeren wat hun Heer bepaalt. En zulke arbeid moet gezegend zijn. Ze moet succesvol zijn en daarom vestig Ik nog grote hoop op u die Mij bewust wilt dienen, dat u Mij zielen gereedmaakt die Ik dan ook zelf kan toespreken en die Ik dan ook voor eeuwig gewonnen heb.

Eertijds keerde uw wil zich van Mij af en dat was uw afval van Mij, uw God en Schepper. Keert u Mij nu ongedwongen weer uw wil toe, dan heeft zich ook al de terugkeer voltrokken. Dan hebt u de proef van het aardse bestaan doorstaan en dan is het alleen nog nodig dat u uw ziel helpt geheel rijp te worden, dat u de liefde in u zo helder laat opvlammen dat alle onrijpe aanklevingen welke de ziel nog het bestralen door het licht beletten, worden opgelost en u nu geheel en al door mijn liefdeskracht zult kunnen worden doorstraald. Daarvoor staat u het aardse bestaan ter beschikking en dienen er zich voortdurend mogelijkheden aan waar u in liefde werkzaam zult kunnen zijn. Benut deze en blijf in gedachten steeds met Mij verbonden en u zult waarlijk nog in het leven op aarde een graad van rijpheid kunnen bereiken die u de toegang tot het lichtrijk verzekert. Want elke weerstand in u is gebroken en u behoort Mij weer toe zoals in het allereerste begin.

Ik verlang niet veel van u om u met onvermoede heerlijkheden te kunnen bedenken wanneer u het rijk hierna betreedt. Ik verlang alleen van u dat u zich naar Mij keert, dat uw wil Mij weer toebehoort, dat u zich vrijwillig losmaakt van mijn tegenstander, en Ik zal u waarlijk van kracht voorzien opdat u uw doel zult bereiken: de definitieve aaneensluiting met Mij. En waar de één het al heeft bereikt, daar leid Ik ook anderen naartoe die een voorbeeld aan hem moeten nemen, die aangespoord worden zich eveneens met Mij te verbinden, omdat ook hun innerlijke weerstand tegen Mij al aanzienlijk is afgenomen. En ook dezen zullen zich langzaam onderwerpen aan mijn wil. En dan heeft de terugkeer zich voltrokken. Want niemand die Mij eenmaal zijn wil heeft toegekeerd, laat Ik nu van Mij weggaan.

Maar één ding is daarvoor nodig, dat de mens Mij wezenlijk onderkent. Want hij zal steeds alleen nastreven wat hem begerenswaard voorkomt. En begerenswaard zal Ik voor hem pas dan zijn, wanneer hij naar waarheid is onderricht over mijn volmaakt wezen, wanneer hij weet dat het Wezen dat hem heeft geschapen liefde, wijsheid en almacht is en uitermate volmaakt. En dit weten moet aan alle mensen worden overgebracht. Daarom stuur Ik het zelf naar de aarde en draag u - mijn dienaren - op, het weer te verspreiden opdat de medemensen er kennis van kunnen nemen en nu ook zelf kunnen beslissen voor Mij.

Maar Ik ken precies de wegen waarop u mensen elkaar ontmoet, met wie u van gedachten zult kunnen wisselen en over mijn wil zult kunnen vernemen. Pas wanneer u op de hoogte bent van mijn wil, kan uw wil beslissen zich te onderwerpen aan mijn wil. Dan bent u echter ook van alle verantwoordelijkheid ontheven, dan is uw wil in mijn wil opgegaan. Dan zullen uw denken, willen en handelen ook overeenstemmen met mijn wil en dan is de weg naar de voltooiing niet lang meer.

Maar hoe vaak biedt de mens Mij weerstand. Hoe vaak meent hij over zichzelf en zijn leven te kunnen beslissen. Hoe vaak luistert hij naar mijn tegenstander die hem mijn wezen als een karikatuur voorstelt zodat de mens geen liefde kan voelen voor een wezen aan hetwelk de volmaaktheid volgens de voorstelling van mijn tegenstander moet worden ontzegd. Ik wil uw liefde winnen en Ik zal u dan ook kunnen toespreken, rechtstreeks of indirect door mijn boden die Ik echter ieder toezend die maar de ernstige wil heeft zijn doel op aarde te bereiken, die wil leven naar mijn wil en zich dan ook op deze aarde vervolmaken kan.

Amen