Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8296
11 oktober 1962

Straft God de kinderen voor de zonden der vaderen?

Het is mijn wil dat u mensen zich in de waarheid ophoudt, omdat onjuist denken uw positieve ontwikkeling verhindert en omdat een onjuiste gedachte weer vele valse gedachten tot gevolg kan hebben. En u zult daarom ook uitsluitsel verkrijgen, zodra u dit ter wille van de zuivere waarheid wenst.

Wanneer u moet geloven aan mijn rechtvaardigheid, dan zult u toch geen verkeerd beeld van Mij mogen krijgen door leerstellingen die Mij als een liefdeloze god voorstellen die ten onrechte straft? En dit valse beeld wordt u voor ogen gesteld, zolang u niet begrijpt wat de woorden betekenen: "Ik wil de zonden der vaderen straffen tot in het vierde geslacht". Het is niet zo gesteld, dat Ik onbarmhartig ben en kinderen en kindskinderen moeten boeten voor de zonden van hun (voor-)vaderen, want iedere ziel is voor zichzelf verantwoordelijk en moet haar eigen schuld al op aarde aflossen, zolang ze de verlossing door Jezus Christus niet aanneemt. De kinderen en kindskinderen worden ook niet verantwoordelijk gesteld voor de zonden der vaderen. Alleen kan het een natuurlijk gevolg zijn van bepaalde zonden, die zich doet gevoelen bij de kinderen en kindskinderen, dat zwakheden, gebreken van lichamelijke en geestelijke aard naar voren komen die in het zondige leven der vaderen hun oorzaak hebben. En deze uitwerking is ook voor de medemensen zichtbaar. De zwakheden en gebreken worden nu voor straffen van mijn kant aangezien.

Zolang nu die zondig geworden mensen leven, kan het bewustzijn, schuldig te zijn aan de ellende van hun kinderen, ook voor hen zelf een straf zijn. Ze kunnen door dit bewustzijn ook boeten voor hun zonden, dus een rechtvaardige compensatie leveren voor hun schuld, maar ze krijgen pas vergeving wanneer ze deze schuld onder het kruis leggen en Jezus Christus om vergeving, om verlossing vragen. Maar de nu als het ware gestrafte kinderen zijn weer zielen op zich die die gang over de aarde bewust op zich hebben genomen om door het zware lot vlugger rijp te worden, want het is hun tevoren getoond en ze kunnen zich er ook tegen verweren dit lot op zich te nemen. Het gaat altijd alleen om het rijp worden van de zielen. Het lichamelijke bestaan als mens is min of meer onbelangrijk. Een moeilijk leven op aarde kan veel sneller naar de voltooiing leiden dan een bestaan op deze aarde in vrede en vreugde.

Maar u  mensen die nog onwetend bent, u hecht teveel waarde aan het leven als mens. En u zult Mij dan steeds onrechtvaardigheid verwijten wanneer u door het lot zwaarder wordt getroffen, terwijl echter mijn liefde voor u er het motief voor is. Het proces van terugvoeren geeft zoveel mogelijkheden, maar u herkent ze maar zelden als zodanig. U houdt de ellendige toestanden steeds alleen voor liefdeloosheid en onrechtvaardigheid van mijn kant, maar de mogelijkheden om rijp te worden herkent u er niet in. Alles wat u doet zal zijn wettelijke uitwerking hebben, zowel in de natuur als ook geestelijk. En dus heeft elk onrecht gevolgen, die soms duidelijk zichtbaar zijn, maar soms ook niet herkenbaar zijn, omdat een overtreding van mijn eeuwige ordening steeds een negatieve uitwerking zal hebben, omdat mijn rechtvaardigheid alleen al de mens compensatie mogelijkheden verschaft, opdat hij nog op aarde zijn schuld kan aflossen en niet buitensporig belast het rijk hierna hoeft binnen te gaan. En terwijl hij nog niet verlost overgaat, terwijl hij de verlossing door Jezus Christus op aarde nog niet heeft gevonden, kan hem toch het lot raken van diegenen met wie hij in het leven op aarde nauwe banden had, en in hem zelf verwijten laten boven komen. En dan heeft hij al een stap in de goede richting gezet, want ofschoon hij ook krachteloos is in het rijk hierna als gevolg van zijn zondigheid op aarde, zo probeert hij toch degenen die met hem in nauwe betrekking stonden, te helpen. Hij heeft er de wil toe en dat wordt in hem als liefde gewaardeerd. En hij wordt nu eveneens geholpen vanuit de geestelijke wereld. Maar omgekeerd nemen ook zielen bewust een moeilijke levensloop op zich om degenen die hun belichaming op aarde mogelijk maken van hun kant te helpen en omdat ze vaak dezelfde aanleg vaststellen en zich daarom met hen verbonden voelen.

Wanneer er nu gezegd wordt: "De zonden der vaderen worden gestraft tot in het vierde geslacht", dan is dat alleen zo te verstaan dat zware overtredingen tegen de eeuwige ordening gevolgen hebben wegens de natuurwetten, maar dat Ik die ook toelaat omdat ze weer voor andere zielen hun weg omhoog mogelijk kunnen maken en omdat het helemaal van de vrije wil van de mens afhangt hoe hij zich in het leven op aarde gedraagt, zoals het ook helemaal de vrije wil is van de ziel die zich weer pas belichaamt.

Wanneer er van een "straf" mijnerzijds wordt gesproken, is dit in zoverre een misvatting, omdat alles alleen maar voor de bestwil van de ziel is, wat er haar ook is opgelegd en wat het leven op aarde haar ook brengt. Want menige ziel kan alleen door leed rijp worden omdat ze niet uit zichzelf een hoge graad van liefde verwerft die dan ook tot gevolg zou hebben dat de mate van lijden afneemt en haar aardse lot gemakkelijk te dragen valt. Maar zolang u in het lot van mensen die door leed beproefd worden alleen maar een onrechtvaardigheid van mijn kant zult willen zien, bewijst u alleen uw onwetendheid van mijn heilsplan van eeuwigheid. En ook mijn overgrote liefde, die steeds alleen maar wil redden maar nooit zal verdoemen, is u vreemd. Want slechts kort is de tijd op aarde in vergelijking met de eeuwigheid, maar in deze buitengewoon korte tijd zult u mensen veel schatten kunnen verzamelen voor de eeuwigheid. U zult voor veel onrecht boete kunnen doen en het lichtrijk kunnen binnengaan, vooropgesteld dat u de weg naar Jezus Christus vindt en Hem om vergeving van uw schuld vraagt.

Amen