Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8104
17 februari 1962

De motivering van de catastrofe

In de laatste tijd voor het einde zal Ik een grote mate van genade uitgieten over de mensen, want Ik ken hun zwakheid. Ik ben op de hoogte van hun geestelijke duisternis, van hun hang naar de aardse wereld en hun verlangen naar aardse rijkdom, eer en roem. Ik weet dat zij gevangen worden gehouden door mijn tegenstander en zich in hun zwakheid niet uit zijn klauwen kunnen bevrijden. En Ik probeer de mensen hulp te brengen op verschillende manieren, want ieder mens heeft bijstand nodig in zijn geestelijke nood. En Ik weet ook wat ieder persoonlijk nodig heeft en verzorg ieder afzonderlijk naarmate hij is ingesteld tegenover het leven zelf of tegenover Mij, want Ik wil ieder afzonderlijk voor Mij winnen.

De mensen weten echter niet dat mijn tegenstander hen gevangen houdt als zij de aardse goederen begeren, want zij weten niet van het eigenlijke doel van hun bestaan op aarde. En daarom proberen zij ook niet aan zijn macht te ontvluchten. En deze mensen die met al hun zinnen aan de materie hechten, moet Ik op bijzondere wijze te hulp komen, maar deze hulp wordt door hen niet herkend. Ik moet have en goed van hen wegnemen, Ik moet hen in omstandigheden laten komen waarin zij de vergankelijkheid leren inzien van al wat de wereld toebehoort. Ik moet hun dus leren hun eigen machteloosheid in te zien opdat zij in hun onmacht en nood aan Mij denken en Mij dan bewust om hulp vragen. Want Ik wil dat zij Mij vinden, Die zij in de wereld niet gevonden hebben en ook moeilijk vinden kunnen. Deze openbaring van Mij zal de mensen wel smartelijk beroeren, maar anders zijn ze niet weg te rukken uit hun onverschilligheid.

En toch is ook deze openbaring een genade in de eindtijd, want een innig gebed tot Mij en de verhoring ervan kan de mens tot Mij doen keren en maken dat hij niet meer van Mij weggaat, maar vanaf dat moment vraagt om mijn leiding, en zich toevertrouwt aan Mij. En dan heb Ik hem gewonnen en aan de tegenstander ontrukt, die dan zijn macht over hem verloren heeft. U mensen zult in het natuurgebeuren van allerlei aard alleen de verwoestingen zien en er lichtvaardig over oordelen, zolang u er niet zelf door getroffen bent. Maar niets gebeurt zonder mijn wil of toelating, daaraan zult u steeds moeten denken als u hoort van bijzondere gebeurtenissen waarbij het leven en de have van de mensen in gevaar is. Gebeurtenissen waarbij de mensen machteloos staan en zelf alleen naar mate van hun zwakke krachten kunnen helpen. Maar Ik ben op de hoogte van de wil van ieder mens, dus ook van de mogelijkheid om dwalende zielen de juiste weg naar Mij te tonen. En Ik zal Mij waarlijk bekommeren om ieder mens die in geest en in waarheid tot Mij bidt en om mijn hulp smeekt.

En de tijd van het einde geeft aanleiding tot zulke gebeurtenissen die geen menselijke wil kan tegenhouden als Ik ze bepaald heb. En nog vaak zult u mensen overgeleverd zijn aan het woeden van het natuurgeweld. Zelden echter zult u daarin mijn liefdevolle voorzorg zien voor uw zielen die zich in groot gevaar bevinden. Ik wil u alleen maar helpen uzelf los te maken van mijn tegenstander, wat de ene keer geschiedt door een innig smekend roepen tot Mij, waardoor u Mij erkent als uw God en Schepper, en de andere keer door het inzien van de vergankelijkheid van alles wat mijn tegenstander nog toebehoort. Probeer u vrij te maken van het verlangen naar aardse materie, naar goederen van allerlei aard, want wat u nodig heeft zult u te allen tijde ontvangen als u zich met Mij verbindt. Als u uw eigenlijke levenstaak herkent en probeert na te komen.

Laat u echter niet gevangen nemen door mijn tegenstander, die u de dingen van de wereld zo begeerlijk voor ogen stelt dat Ik zelf moet ingrijpen om u te tonen dat u ze te allen tijde kunt verliezen als dat mijn wil is. Het zijn voor u smartelijke ingrepen, maar zij kunnen u tot zegen zijn. Want Die van u neemt, kan u ook op ieder moment geven. En Hij zal ook iedereen bijstaan in zijn nood, die zich in vol geloof aan Hem overgeeft en om Zijn hulp vraagt. Maar herken in elk natuurgebeuren steeds mijn wil, die waarlijk door de liefde en de wijsheid bepaald is en waarom u alles tot zegen is als u de juiste verhouding vindt tot Mij en het ware levensdoel op aarde inziet. Dan zult u steeds nader tot Mij komen en alles wat Ik over de mensen laat komen, zien als genadegaven. Want het is de tijd van het einde.

Amen