Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8020
16 oktober 1961

Het op de hoogte zijn van het doel en de motivering van het aardse leven

U dient altijd te weten dat uw bestaan als mens op de aarde een motivatie heeft en een doel. U bent niet uit een gril door de Schepper in de wereld geplaatst, maar geestelijke gebeurtenissen lagen aan het geschapen worden van u ten grondslag, gebeurtenissen die zich afspeelden in het rijk van de geesten, ondenkbaar lange tijden geleden.

Er voltrok zich een verandering in dit rijk bij de wezens, die mijn liefdewil buiten Mij geplaatst had. De wet van de ordening waarin alles moest verkeren wat volmaakt was, werd omver geworpen. De volmaakte wezens, die door Mij buiten Mij geplaatst waren veranderden in het tegendeel, ze traden uit de wet van de ordening en werden onvolmaakt - maar deze verandering van het wezen vond plaats vanuit een vrije wil, dat wil zeggen: de wil van de wezens verzette zich tegen de bestaande ordening, hij kwam in opstand tegen Mij zelf als hun God en Schepper, van wie zij zich toch ten volle bewust waren, omdat ze in het licht van het inzicht stonden.

Dit gebeuren in het rijk van de geesten is dus de reden van uw bestaan als mens op deze aarde. Want u bent dit geestelijke dat in vrije wil van Mij is weggegaan, u bent die wezens die eens in hoogste volmaaktheid buiten Mij geplaatst werden en hun wezen in vrije wil veranderden in het tegendeel, u bent die gevallen geesten. Doch tussen uw afval van Mij en het bestaan als mens liggen eeuwigheden, eindeloos lange tijden waarin het gevallen wezen een proces moest doormaken om te veranderen, waarin het aan niet te beschrijven lijden en kwellingen was blootgesteld, waarin het zich langzaam uit de diepste diepten weer positief ontwikkelde, steeds onder mijn leiding. Want niets blijft eeuwig van Mij gescheiden wat eens van Mij is uitgegaan. En dus bereikt u eens de trap van uw ontwikkeling waarin u als mens over de aarde gaat om het laatste korte traject af te leggen tot Hem van wie u bent uitgegaan, om in vrije wil de terugkeer te bewerkstelligen naar uw God en Vader, van wie u zich eens verwijderd had, vanuit een verkeerd gerichte wil.

Wanneer u zo uw bestaan als mens beschouwt, zult u leren begrijpen hoe belangrijk dit bestaan als mens voor u is, u zult het aardse leven niet meer als doel op zichzelf bezien, maar als middel tot het doel en u zult het bewust leven. Maar het is moeilijk u over te halen te geloven dat u niet een gril van uw God en Schepper bent. Want u hebt geen bewijzen voor datgene wat Ik u bekend maak. Maar u moest er maar eens ernstig over nadenken dat u zelf en ook alles wat u omgeeft, wonderwerken zijn die niet willekeurig kunnen zijn ontstaan - en u zou door serieuze overdenkingen ook een God en Schepper onderkennen en ervan overtuigd zijn dat niets doelloos is en dat dus ook uw aardse leven een doel moet dienen.

En u zou u met de nu door u erkende Scheppingsmacht moeten proberen te verbinden, wat altijd mogelijk is door gedachten, door gebed en door werken van liefde. En in de verbinding met Mij zal er voor u een licht gaan stralen, zeer spoedig zal een zweempje van het inzicht dat u eens in overvloed bezat, u verlichten. En het licht in u zal steeds helderder gaan stralen, hoe inniger u de verbinding met Mij zoekt en u zult beantwoorden aan het doel van uw aardse leven. U zult de verandering voltrekken in vrije wil, de ommekeer van uw wezen terug naar volmaaktheid, die uw staat was in het allereerste begin.

U zult het liefdesvonkje in u ontsteken en tot een heldere vlam doen ontvlammen, en dat wil zoveel zeggen als weer in de wet van de eeuwige ordening te zijn binnengegaan waarin al het volmaakte moet verkeren. En u zult een ontwikkelingsproces kunnen afsluiten die eeuwig duurde, met als resultaat weer mijn Oerwezen te hebben aangenomen - u gevormd te hebben tot liefde en weer de goddelijk volkomen wezens te zijn die u in het allereerste begin was. Dit is het doel van uw leven op aarde dat u ertoe moet brengen bewust te leven, opdat het laatste stadium in de eindeloos lange ontwikkelingsgang het wezen het resultaat zal opleveren om als geheel vergeestelijkt wezen in alle volmaaktheid van deze aarde te scheiden en te kunnen binnengaan in het rijk van het licht en de gelukzaligheid van waar het eens is uitgegaan.

Amen