Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8134
24 maart 1962

Door de liefde komt u tot inzicht

Ik wil me tegenover u uiten opdat u een weten verkrijgt overeenkomstig de waarheid, en vanuit dit weten nu ook met andere ogen tegen uw aardse leven leert aankijken, opdat u het dan ten volle bewust leeft in verbinding met Mij en uzelf gereedmaakt om gestadig kracht te ontvangen. Want u, mensen bent krachteloos, zolang u geen beroep doet op de toevoer van mijn kracht. De levenskracht staat weliswaar tot uw beschikking, maar als u deze niet volgens mijn wil toepast, zult u aan het einde van uw leven in het gunstigste geval aardse goederen verzameld hebben, die u echter moet achter laten als het uur van de dood gekomen is.

Richt u zich echter naar mijn wil, dan kan u zich met uw levenskracht ook goederen verwerven die blijvend zijn en u volgen in het geestelijke rijk. U kunt u ook door een onafgebroken verbinding met Mij geestelijke kracht verwerven - en dan pas vervult u uw eigenlijke levensdoel. De kennis daarover wil Ik u verschaffen, want u bent nog zolang zonder inzicht als het u nog aan liefde ontbreekt, als u nog geen werken van liefde verricht - waartoe de levenskracht u echter in staat stelt.

Dat dus is mijn wil, dat u moeite doet in de liefde te leven. Dan verzamelt u zich geestelijke goederen, en dan ontsteekt u in uzelf een licht dat voor u inzicht betekent, 'n weten dat overeenstemt met de waarheid. Dan brengt u ook de verbinding met Mij tot stand en er kan u rechtstreeks kracht worden toegestuurd. En u zult de weg die omhoog gaat afleggen en streven naar voleinding, u zult het doel bereiken dat de zin is van uw aardse leven.

Zolang deze kennis u echter totaal ontbreekt, bent u nog geestelijk blind en leeft u alleen voor deze wereld. Al uw gedachten zijn alleen op het aardse gericht en u gebruikt uw levenskracht alleen voor het welzijn van uw lichaam, aan de ziel in u denkt u echter niet. Maar het lichaam is vergankelijk, de ziel daarentegen kan niet vergaan - en om haar lot moet u zich bekommeren. Zij heeft kracht nodig die u haar evenwel alleen geven kunt als u werken van liefde verricht. Als u zich innig met Mij verbindt in gebed, als u het mogelijk maakt dat Ik u rechtstreeks kracht kan doen toekomen, als u Mij zelf tot u laat spreken.

Dan wordt u een mate van kracht toegestuurd die u in staat stelt een juiste levenswandel te gaan op deze aarde. Het rechtstreekse toespreken is een overdracht van kracht van grote betekenis, en daarom zal Ik altijd bereid zijn tot u te spreken omdat u allen veel kracht nodig hebt, omdat u allen nog te weinig liefde beoefent en daarom ook het toestromen van de kracht van de liefde nog gering is.

Maar Ik wil u aansporen tot liefde. Ik wil u in alle wijsheid onderwijzen wat u doen moet op aarde om zalig te worden, zoals u was in het allereerste begin. Ik wil in u een licht ontsteken omdat u zelf in duisternis ronddoolt. Maar uzelf moet bereid zijn dat licht aan te nemen, u moet u vrijwillig open stellen en mijn spreken aanhoren, wat u steeds zult doen als u die Mij niet rechtstreeks verneemt, mijn dienaren die u mijn woord overbrengen - gewillig aanhoort.

U zult grote zegen ondervinden door uw bereidwilligheid Mij aan te horen, want de kracht zal in u binnenstromen - omdat mijn woord met mijn kracht gezegend is. En het licht in u zal toenemen in intensiteit, hoe vaker u Mij de gelegenheid geeft u aan te spreken. U zult in kennis toenemen en u zult het ook bemerken dat het waarheid is wat u wordt overgebracht, want alleen de waarheid heeft de kracht u tot voleinding te brengen. En wilt u in het bezit van de waarheid komen, dan moet u zich aan mijzelf als de eeuwige Waarheid toevertrouwen. U moet zich met Mij verbinden in gebed of door werken van liefde en uw wil moet steeds op Mij gericht blijven. U zult dan vervuld worden met een weten naar waarheid, want Ikzelf heb u de belofte gegeven dat Ik u zal binnenleiden in de waarheid, dat Ik u mijn geest zal zenden, dat Ik zelf bij u blijf tot aan het einde.

En waar Ik ben is ook de waarheid. Waar Ik ben is de liefde en waar Ik ben is ook de Bron van kracht van eeuwigheid. Daarom moet u alleen vurig verlangen naar mijn nabijheid, mijn tegenwoordigheid en waarlijk u zult niet leeg heengaan. Uw aardse leven zal niet tevergeefs geleefd zijn. U zult een overmaat aan licht en kracht kunnen ontvangen en na uw dood zult u kunnen ingaan in het rijk van licht en zaligheid.

Amen