Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8679
20 november 1963

God is Licht- en Krachtbron van eeuwigheid

Van Mij alleen straalt het licht uit, want Ik alleen ben de Licht- en Krachtbron van eeuwigheid. En alles wat bestaat werd uit mijn kracht geschapen en met mijn licht vervuld, dat uitstraling is van mijn oneindige liefde. En zo zult u ook kunnen zeggen: liefde, licht en kracht zijn één. De liefde, het licht en de kracht hebben in Mij hun oorsprong, omdat Ik zelf in mijn oerelement liefde, licht en kracht ben. Maar ook u als mijn geschapen wezens bent hetzelfde in uw oer-substantie. Want mijn goddelijke liefdeskracht kon alleen het gelijke uitstralen, dat enkel als wezen werd gevormd omdat ook Ik zelf een Wezen ben dat een denkende wil heeft.

Gezien mijn hoogste volmaaktheid zou dit bewustzijn u overstelpen, omdat u als mens of onvolmaakt wezen niet in staat bent zoiets te begrijpen. Want uit de volmaaktheid van weleer waarin Ik u schiep bent u vrijwillig uitgetreden en daarom bent u niet meer in staat dat te begrijpen waarvoor hoogste volmaaktheid vereist is. Uw denkvermogen is beperkt. De kracht om in te zien is als het ware verzwakt. De liefde alsook het licht en de kracht die eens onbeperkt uw deel was, is aanzienlijk verzwakt. Maar ze staat u altijd ter beschikking. U zelf zult u dus weer licht en kracht eigen kunnen maken zodra u de liefde, het principe van de goddelijke ordening, ontsteekt en voedt zoals dit uw bestemming is zolang u nog onvolmaakt bent, opdat u de volmaaktheid weer zult bereiken om nu weer onbeperkt met mijn liefde, mijn licht en mijn kracht doorstraald te kunnen worden.

Altijd ben Ik de oorsprong en daarom is het contact met Mij absoluut vereist om van liefdeslicht en kracht te kunnen worden vervuld. Maar als mens zult u niet in zijn volle omvang kunnen beseffen welke gelukzaligheid mijn doorstraling met goddelijke liefdeskracht u schenkt. U kent niet het overgrote geluksgevoel dat mijn rechtstreekse toevoer van liefdeslicht en kracht u waarborgt. En u doet daarom nauwelijks of niet uw best om de nauwe band met Mij tot stand te brengen om deze overgrote gelukzaligheid deelachtig te kunnen worden. U leeft onverschillig voort, omdat u totaal onwetend bent, zowel over uw eigen gebrekkigheid alsook over uw taak op aarde, uw doel en uw toebehoren aan Mij, dat u alleen zelf zult moeten erkennen opdat ze werkelijkheid zal worden en u de stralen van mijn liefdeskracht zal opleveren.

En ook al wordt u daarover kennis overgebracht, dan schijnt u dit niet erg geloofwaardig toe en het past niet in uw wereldbeeld, dat u vertrouwder is en waar u alle aandacht op richt. En toch is alles wat u aards omgeeft slechts schijn. Maar werkelijk is de toestand van uw ziel in zijn geestelijke nood, die echter kan worden opgeheven juist door toevoer van liefdeskracht en licht, door verbinding met Mij, de Oerbron uit welke onophoudelijk de krachtstroom van mijn liefde vloeit en die alleen uw vrije wil nodig heeft om ook door u te kunnen stromen, opdat u een gelukzaligheid zult kunnen voelen die u dan zeker niet meer wilt kwijtraken. Want zij betekent al het innige contact met Mij, zonder hetwelk nooit de overdracht van liefdeskracht kan plaatsvinden.

Steeds zult u mensen eraan moeten denken dat Ik alleen de Bron ben en dat steeds alleen deze Bron moet worden opgezocht door bewust erkennen en aanroepen van Diegene Die u het leven gaf en Die u ook voortdurend met Zijn liefdeskracht en het schenken van licht gelukkig wil maken, alleen maar uw vrije wil nodig heeft om nu ook bij u werkzaam te kunnen zijn. U zult moeten weten dat dit uw levensdoel is en uw taak: een scheiding die u vrijwillig bewerkstelligde weer op te heffen en u dus vrijwillig weer aaneen te sluiten met de eeuwige Liefde zelf, opdat Ze u nu ook weer met licht en kracht kan doorstralen om u gelukzaligheden te bereiden. Want eens was u zelf vol van licht en kracht en dus ook gelukzalig. En zo zult u ook weer moeten worden, want als mens bent u gebrekkig gevormd. Het ontbreekt u aan kracht en licht, omdat het u ontbreekt aan liefde, aan mijn goddelijke uitstraling die u eens vrijwillig afwees.

En wat dit afwijzen van mijn liefdeskracht voor de van Mij eens afkomstige wezens betekende, dat zult u alleen al aan de hand van uw gebrekkige toestand kunnen vaststellen. Want zowel het licht - uw weten en uw inzicht - als ook uw kracht is erg beperkt. U bent als mens zolang zeer onvolmaakte schepselen, tot u zich weer naar de eeuwige Licht- en Krachtbron wilt keren en om de stroom van Zijn liefde vraagt, die u waarlijk niet onthouden blijft omdat het ook mijn doel is van eeuwigheid, al het van Mij eens afkomstige te doorstromen met de stroom van mijn liefde, om het in onvoorstelbare mate gelukkig te maken. Want alleen in licht en kracht zult u een gelukzalig leven kunnen leiden. En mijn liefde zal u steeds weer licht en kracht aanbieden en doen toekomen, want licht en kracht zijn de essentie van gelukzaligheid. Ze zijn de bewijzen van mijn oneindige liefde die voor al mijn schepselen geldt en gelden zal tot in alle eeuwigheid.

Amen