Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8432
7 maart 1963

Vermogen om te oordelen - Waarschuwing voor het werkzaam zijn van de tegenstander

Steeds zal u de kracht worden toegestuurd voor Mij te werken, wanneer dit uw wil is. U zult er zeker van kunnen zijn dat Ik uw denken juist leid en u daarom juist en rechtvaardig zult oordelen wanneer dit ook uw wil is. Want Ik ken uw hart, Ik ben op de hoogte van uw gedachten en wanneer Ik zelf het wil dat u de waarheid van Mij in ontvangst moet nemen en verbreiden, dan moet Ik in u ook de zekerheid leggen, in de waarheid te wandelen en Ik moet u het vermogen geven om juist te oordelen daar u anders niet geschikt zou zijn de waarheid te verbreiden.

Er zijn veel geestelijke leringen die voor waar worden gehouden als uitgaande van Mij en toch hun oorsprong niet bij Mij hebben, maar bij mijn tegenstander. Bedenk dat het licht van boven, dat alles stralend helder verlicht en door de duisternis heen breekt, mijn tegenstander veel van zijn aanhang afhandig maakt en dat hij daarom alles doet om dit te verhinderen, om het licht te vertroebelen, omdat hij niet meer in staat is het te doven.

En zo zal hij zich vertonen met een masker op, hij zal hetzelfde willen doen als Ik. Hij vind opnamevaten genoeg die hem niet doorzien en daarom gewillige dienaren voor hem zijn. En door dezen zal hij zich ook te kennen geven, echter niet door het werkzaam zijn van mijn geest, die hij nooit aanleiding kan geven zich te uiten.

Maar het eigen denken van een mens met het verstand, tracht hij op zo'n manier te beïnvloeden dat de resultaten van het denken worden aangemerkt als "overgebrachte geestelijke lering" door mensen die op de voorgrond willen treden, maar de echte deemoedige instelling tot Mij nog ontberen en die ook hun praktijken niet willen opgeven, omdat het verlangen naar de waarheid hen niet zo vervult, dat Ik hen zou kunnen beschermen voor verkeerd denken.

Tevens is het werkzaam zijn vanuit de geestenwereld in de laatste tijd bijzonder duidelijk, want mijn tegenstander beïnvloedt ook de zielen die zich in duisternis bevinden, om de mensen door middel van gedachten dwaalleren te doen toekomen, en daar geestelijke contacten met deze wereld, die nog deel uitmaakt van de tegenstander, door de mensen vaak worden nagestreefd, zijn ook de voorwaarden voor onderrichtingen van geestelijke aard gegeven die geen aanspraak kunnen doen gelden op waarheid.

Maar dit alles is alleen het gevolg van de verkeerde levenswandel van de mensen die niet leven overeenkomstig mijn wil en daarom in het bijzonder in de eindtijd aan zulke misleidingen zijn blootgesteld. En Ik kan er alleen maar steeds voor waarschuwen om aan alles geloof te schenken wat u aan geestelijke leringen wordt aangeboden, maar Ik kan u niet dwingen, noch om het verkeerde af te wijzen, noch om het ware aan te nemen. Ik moet het aan u overlaten, maar geef in elk mensenhart een fijngevoelige speurzin, zodra het maar naar de zuivere waarheid verlangt.

Dat in de eindtijd de mensen echter uitermate in het nauw worden gedreven door mijn tegenstander, is u voortdurend bekend gemaakt en het is begrijpelijk, dat hij alles zal proberen tegen Mij en de zuivere waarheid in te gaan. En zijn truc is, schijnbaar hetzelfde te geven en toch de mensen totaal verkeerd te onderrichten, omdat hij weet, dat door dwaling het doel niet wordt bereikt dat de mens op aarde moet bereiken en waartoe Ik hem door het toezenden van mijn woord wil helpen. Zijn voortdurend streven is verwarring aan te richten, daar alleen de liefde in de mens een helder licht ontsteekt, dat ook de dwaling blootlegt, maar daar de mensen weinig liefde hebben, zal ook de dwaling angstaanjagend om zich heen grijpen.

Maar u die u in vrije wil aan Mij hebt aangeboden om Mij en de zuivere waarheid te dienen, moet daarvan op de hoogte zijn. U moet door hem niet worden misleid en daarom leg Ik u de wil om weerstand te bieden in het hart en Ik zal me ook aan u bekend maken daar, waar Ik zelf aan het werk ben en de zuivere waarheid naar de aarde leid. Want Ik giet mijn geest uit over alle vlees, wat echter ook inhoudt, dat het denken van de mensen juist is geleid en die daarom het zich uiten van mijn geest ook vernemen en in gesprekken onder woorden kan brengen.

U zult de overeenstemming kunnen vaststellen en dan ook weten dat mijn geest werkt in diegenen die uw weg kruisen en ook dadelijk de waarde inzien van datgene wat Ik zelf u van boven doe toekomen. En geloof dat Ik het denken van ieder mens verlicht die ernstig naar de waarheid streeft en de weg naar Mij gaat, die hem de zuivere waarheid alleen kan schenken.

En wat u, mensen wordt verteld, onderzoek dat steeds met het ernstige verlangen alleen Mij en de zuivere waarheid te dienen en u zult dan zeker onderkennen waar die geestelijke lering van uit is gegaan, want op het einde zullen er veel valse Christussen en veel valse profeten optreden, voor wie Ik u voortdurend heb gewaarschuwd. Maar ook echte profeten zult u moeten erkennen, door wie Ik zelf, die de eeuwige Waarheid ben, Mij aan de mensen bekend maak.

Amen