Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8983
26 mei 1965

De weg naar het kruis moeten alle mensen gaan

Dat u allen de weg naar het kruis zult moeten nemen, kan u niet vaak genoeg worden gezegd. En Ik kan ook geen mens van deze "kruisweg" ontslaan, omdat u allen met de zondeschuld belast bent waarvoor de mens Jezus boete heeft gedaan en omdat u niet eerder het lichtrijk zult kunnen binnengaan, dat alleen Hij voor u kan openen. Daarom moet u mensen steeds weer de reden en de betekenis van het verlossingswerk worden gezegd, uitgelegd en toegestuurd. Want het geloof daarin is nog slechts zeer zwak. Steeds zullen de mensen het voor een legende houden, die men voor hen geloofwaardig probeert te maken, maar die nooit historisch kan worden bewezen. Maar Jezus is ter wereld gekomen ter wille van een belangrijke missie. En Hij heeft deze missie ook vervuld, doordat Hij de zwaarste kruisweg heeft afgelegd, doordat Hij de zonden van de gehele mensheid op Zijn schouders nam en onder bitter lijden en pijnen de dood aan het kruis heeft ondergaan, die de deur naar het lichtrijk opent voor alle zielen die plaatsnemen onder Zijn kruis. Die tot de verlosten willen behoren, die Hem hun zonden bekennen en Hem om vergeving vragen. Want pas de vrije wil om het verlossingswerk en Zijn genaden aan te nemen maakt de ketens los waarmee u gekluisterd wordt gehouden door degene die u eens vrijwillig bent gevolgd en waardoor u zich bezondigde tegen Mij.

U mensen kan geen bewijs meer worden gegeven. U zult het moeten geloven dat de mens Jezus voor u de meest smartelijke dood is gestorven om daarmee voor Mij de boete te voldoen. Maar u zult dit geloof ook kunnen opbrengen. En steeds weer zult u door Mijn geest ondervinden dat u ook overtuigd dit geloof zult kunnen verdedigen en uitdragen. Want juist dit werkzaam zijn van de geest in de mens is pas mogelijk geworden door de dood van Jezus aan het kruis, door het verlossingswerk, zodat de vermogens in de mens weer kunnen doorbreken die bedolven waren zolang de mens nog onder de last van zijn oerzonde gebukt ging. En dit werkzaam zijn van de geest zal voor altijd en eeuwig plaatsvinden.

Voor altijd en eeuwig zullen de mensen kennis kunnen nemen van het grote werk van erbarmen dat de mens Jezus ter wille van de oerschuld heeft volbracht. Want het was niet alleen het werk van een mens, maar Ik zelf was in de mens Jezus en bevrijdde u dus van de schuld. Want Hij werd door de Liefde ertoe aangedreven, het grote leed op zich te nemen. De Liefde die Ik zelf was en in algehele volheid de mens Jezus kon doorstralen, zodat dus de Liefde zelf het werk van verlossing volbracht en de mens Jezus voor Mij alleen een omhulling was, om - zichtbaar voor de mensen - te lijden en te sterven, omdat Ik als God niet kon lijden. Maar Hij behield Zijn lichaam, om nu - als verenigd met Mij - voor al mijn wezens een zichtbare God te zijn en te blijven.

En u zult nu ook begrijpen dat geen mens aan het kruis voorbij kan gaan als hij ooit naar Mij wil terugkeren, naar het rijk van de gelukzalige geesten. U zult nu begrijpen waarom de oerzonde u eeuwig van Mij gescheiden houdt, dat Ik ze ter wille van mijn gerechtigheid niet anders teniet kan doen dan door de erkenning van het grootste liefdesoffer en de vraag om vergeving. Dan pas zult u kunnen terugkeren in het vaderhuis, dat u eens vrijwillig had verlaten toen u diegene in de diepte bent gevolgd, die een vijand is van al het leven en die u ook in een dode toestand wil houden. Maar uw wil is vrij en u zult evengoed ook de weg kunnen nemen naar Mij, naar Jezus Christus, om weer gelukzalig te zijn en dat voor eeuwig te blijven.

De vrijheid van wil kan Ik u niet ontnemen, maar ook mijn tegenstander kan u er niet toe brengen hem ter wille te zijn. U zult zelf moeten beslissen en daarom wordt u steeds weer gewezen op Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. U wordt gewezen op Zijn lijdensweg, op Zijn bittere en pijnlijke dood aan het kruis, opdat in u ook het bewustzijn ontwaakt dat u zelf aanleiding bent geweest tot dit werk van verzoening en u nu ook de weg zult nemen naar Zijn kruis, Hem vrijwillig uw schuld bekent en Hem om vergeving vraagt. En mijn eindeloze liefde zal u vrijspreken van uw schuld. Mijn eindeloze liefde die zich in de mens Jezus borg, zal uw boeien losmaken en voor u de poort openen waardoor u binnen zult kunnen gaan in mijn rijk, waar licht is en gelukzaligheid, waar u weer door het licht van mijn liefde zult kunnen worden doorstraald, zoals het was in het allereerste begin.

Amen