Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

REGISTER: BD.5001 - BD.6000


BD.5001 God spreekt steeds weer
BD.5004 Een rots zal aan het wankelen worden gebracht (geestelijke schok)
BD.5006 De afval van het geestelijke van God, menselijk voorgesteld
BD.5016 De weg naar volmaaktheid - Het kindschap Gods
BD.5018 Het lot naar gelang van wil en weerstand
BD.5021 Wie zich zelf verheft - Aanmatiging - Huldiging
BD.5024 Wie zijn leven liefheeft, die zal het verliezen
BD.5025 Vrijwillige terugkeer in liefde naar God - Onlosmakelijke band
BD.5027 Het nederdalen van Christus eertijds en nu
BD.5029 De krachten des hemels zullen gaan werken - Het omvergooien van de natuurwetten - De wegneming
BD.5037 De strijd tegen de vijand van de ziel - Het aanroepen van Jezus Christus
BD.5038 Het werkzaam zijn van de satan - Ik ben de goede Herder
BD.5041 Het gelukzalig worden - Vrije wil - Wolf in schaapskleren
BD.5048 Verklaring en motivatie van een moeilijk aards lot
BD.5049 Vele wegen één doel - Ware leden van de kerk
BD.5056 "Waar twee of drie verzameld zijn in mijn naam …"
BD.5057 Innige troostrijke woorden van de Vader
BD.5061 Toelichting bij de verschillende karakters van de ontvangers van het woord
BD.5062 Reïncarnatie - Ja of nee?
BD.5063 De individualiteit van de ziel (1)
BD.5064 De vreugde van God over de liefde van Zijn kinderen
BD.5067 De op God gerichte wil - Liefdesbanden
BD.5068 Liefde beoefenen, de enige opdracht op aarde
BD.5069 Gebed in geest en waarheid - Vrome gebaren
BD.5072 Het overwinnen van de materie - Het wekken van de geest
BD.5076 De nood van de ongelovigen bij het binnengaan in het hiernamaals
BD.5077 De wederkomst van de Heer - Tegenwoordige tijd - Getuigen van de nieuwe aarde
BD.5081 "Het geloof verzet bergen"
BD.5085 "Ik heb u nodig" - De zorg van de Huisvader voor zijn knechten
BD.5086 De invloed van geestelijke wezens is al naar gelang de wil van de mens
BD.5087 De wereld is alleen middel tot het doel - Overwinnen van de materie
BD.5091 Geestelijke gemeenschap - Verenigd werkzaam zijn
BD.5092 Het lijden van Christus (Goede Vrijdag)
BD.5099 Voorwaarde om kind van God te worden
BD.5100 De dwaling van het menselijk streven naar aardse goederen
BD.5101 De brug naar God - Jezus Christus
BD.5104 Gods woord is de doeltreffendste genadegave
BD.5106 Zelfverlossing - Alleen met Jezus Christus
BD.5107 Het spreken van God van de Vader tot kind - Woorden van liefde
BD.5114 Mijn schapen herkennen mijn stem
BD.5115 Geloofstrijd - Vervulling van de beloften
BD.5125 Ontwikkelingsgang - De wet van de gebonden wil - Het stadium van de vrije wil
BD.5131 De pilaren van de kerk van Christus - Arbeid in de wijngaard
BD.5136 De macht van satan
BD.5141 Onterecht bezwaar dat we, door het noodlot bepaald, slecht moeten zijn
BD.5143 Vijandigheden - Heimelijk werkzaam zijn - Vergrote activiteit
BD.5150 God zelf als leraar
BD.5157 De weg van het heil - De weg van de liefde - Jezus Christus
BD.5159 Een wijzen op het nabijzijnd einde - De jongste dag
BD.5161 De kracht van de voorspraak
BD.5162 Tijdsbepaling van het einde - Valse profeten
BD.5166 Het door God gewilde verkeer met de geestenwereld
BD.5168 Gebed om genade en kracht, om verlichting van de geest
BD.5172 Schijn en werkelijkheid
BD.5173 Een waarschuwende stem tot de ongelovigen
BD.5174 Het kenmerk van de kerk van Christus - Het werken van de geest
BD.5175 Het werkzaam zijn van de satan - Innig gebed om bescherming
BD.5178 Verlossende hulp voor de zielen in het hiernamaals van de kant van de mensen
BD.5180 Ernstige aanmaning om te denken aan het leven na de dood
BD.5181 Overtreding tegen de goddelijke ordening - Zonde - Bekentenis - Vergeving
BD.5182 Het woord van God - Mediamieke ontvangsten - Vermommingen
BD.5186 "De poorten der hel zullen haar niet overweldigen"
BD.5188 Reïncarnatie - Dwaalleer - Kindschap Gods
BD.5191 Onsterfelijkheid van de ziel
BD.5194 De zegen van ziekte en leed - Voltooiing
BD.5195 Vernieuwde waarschuwing voor de tijd van het einde
BD.5198 De gang van de zielepartikeltjes in de materie - Bewust werken aan de ziel
BD.5199 Denken met het verstand - Waarheid uit God
BD.5200 Aanmaning om het vergankelijke los te laten - Geestelijk bezit
BD.5203 Hulp voor arme zielen - Liefde verlost
BD.5204 De God van de liefde, niet de god van de toorn
BD.5205 Strijders voor de waarheid - Dwaalleren
BD.5207 Opheldering over gevoelens van verwantschap - Zielenpartikels
BD.5212 God is goed en rechtvaardig
BD.5214 Geestelijke hoogmoed - Het grootste gevaar
BD.5215 De liefde heeft het verlossingswerk volbracht
BD.5219 Ernstige verwijzing naar het einde
BD.5222 Het op de hoogte zijn van doel en bestemming - Kindschap Gods
BD.5223 De geest van de antichrist
BD.5224 De strijd tegen zichzelf op aarde
BD.5225 De kracht van het goddelijk woord in tijden van nood
BD.5235 Zie, Ik maak alles nieuw
BD.5240 Uiting van de goddelijke geest - Satan als lichtengel
BD.5248 De genade van de innerlijke verlichting
BD.5255 Belofte van Jezus: het eeuwige leven
BD.5256 Schijnbaar liefdeloze hulpmiddelen van God
BD.5259 God heeft veel arbeiders nodig in de tijd voor het einde
BD.5261 De vergeving van zonden (1)
BD.5262 De vergeving van zonden (2)
BD.5264 De verandering van het wezen - Vergoddelijking
BD.5269 Levenskracht - Geestkracht
BD.5271 Massale sterfte - 't Voortijdige wegroepen van de zwakken van geloof - Beslissing
BD.5276 Communie - "Wie in de liefde blijft"
BD.5277 De helpende hand van Jezus Christus - Verlossing uit de diepte
BD.5278 Het einde van een verlossingsperiode - Het heilsplan van God
BD.5279 Heiland en arts
BD.5282 Tot de zwakken, zieken en behoeftigen kwam Jezus
BD.5283 De Vader leidt de zijnen aan de hand
BD.5285 Geloofsstrijd - Tijd van nood - De kracht van het geloof
BD.5296 Het intrek nemen van God in het hart van de mens
BD.5297 Waak en bid - Gods bescherming tegen kwade krachten
BD.5303 Doel van het aardse leven: verandering van wil en wezen
BD.5305 Plotseling en onverwacht komt de laatste dag
BD.5307 Het Nieuwe Testament en toevoeging
BD.5308 De mens is verantwoordelijk voor de wil
BD.5309 "Ik ben de weg, de waarheid en het leven"
BD.5313 Verandering van wil door voorbede
BD.5314 Liefde is de sleutel tot het geestelijke rijk
BD.5318 De nood van de zielen in het hiernamaals - Voorspraak - Wilsverandering
BD.5321 Kosmische stromingen
BD.5322 De gevolgen van liefdeloosheid in het hiernamaals
BD.5323 Rechtvaardigheid - Vereffening in het hiernamaals
BD.5324 De geloofsstrijd is meedogenloos - Het harden van het geloof
BD.5328 Gods woord maakt Zijn wil bekend
BD.5331 Aardse kennis in het hiernamaals
BD.5332 De toestand van de zielen in het hiernamaals - Dwaalleer - Ongeloof - Liefde
BD.5335 Een Bijzondere missie: Strijden voor de waarheid
BD.5336 Mijn rijk is niet van deze wereld
BD.5339 Kan het gericht afgewend worden door gebed?
BD.5341 Aanmatiging
BD.5343 God - Vader
BD.5349 Gods erbarmende liefde draagt zorg voor het verlorene
BD.5353 Geloofsarmoede
BD.5358 De kracht van de liefde - Genezing van de zieken - Wonderwerken
BD.5360 Weerzien in het hiernamaals - Graad van rijpheid
BD.5361 De val der engelen - De boodschap van Goede Vrijdag
BD.5365 Het weerzien in het hiernamaals - Graad van voltooiing
BD.5368 Een gelovig gebed maakt de wil van God genegen
BD.5369 God neemt de zorg voor aardse zaken op zich
BD.5371 Versterking van het geloof door werken van liefde
BD.5376 Ik ken de mijnen - De goede Herder
BD.5377 Geloofsbeproevingen om het geloof te stalen
BD.5378 De wil wordt beoordeeld, ook als de daad niet kan worden uitgevoerd
BD.5383 Een ernstige vermaning - Laatste fase van de aarde
BD.5384 Communie
BD.5389 Dwaalleer over de drie-eenheid
BD.5394 Voordeel van de ontvangers van het woord (de genade) in vergelijking met de ongelovigen
BD.5397 Ernstige aanmaning
BD.5400 Het tot leven wekken van Gods vonk in de mens
BD.5405 De smalle weg
BD.5414 In het begin was het Woord
BD.5421 De brug vanuit het rijk van licht is Jezus Christus
BD.5427 Satan camoufleert zich daar, waar licht naar de aarde wordt gestuurd
BD.5428 En vergeef ons onze schuld
BD.5432 Rechtvaardig denken en handelen - Liefde voor de vijand
BD.5433 Het voortijdig weggeroepen worden
BD.5441 Een beschrijving van het hiernamaals is slechts door middel van beelden en vergelijkenderwijs mogelijk
BD.5449 "In mijn Vaders huis zijn vele woningen"
BD.5453 Het onderwerpen van de wil aan Gods wil
BD.5456 De alleen zaligmakende kerk
BD.5459 "Waak en bid" - Voortdurende verzoekingen
BD.5460 De op God gerichte wil is de doorstane proef op aarde
BD.5467 Satan woedt met versterkte macht - Eindtijd
BD.5469 Ieder kan aangesproken worden door God in de vorm van gedachten
BD.5472 Uitleg over gevallen van bezetenheid
BD.5478 Het bloed van Christus - De zondeschuld
BD.5480 Zie, Ik ben bij u alle dagen
BD.5481 Onze Vader, die in de hemel zijt - God - Vader
BD.5482 Zegenende woorden van de Vader
BD.5485 Aardse nood is vaak een openbaring van Gods liefde
BD.5486 Verandering van wil - Het overwinnen van de materie
BD.5487 Verlangen naar licht in het hiernamaals - Geestelijke gesprekken
BD.5490 De opdracht van de mens op aarde - Het kindschap Gods
BD.5491 Aardse nood moet verbinding met God tot gevolg hebben
BD.5493 Troostrijke woorden van de Vader - Verwijzing naar de dood
BD.5501 Goddelijke eigenschappen in de mens - Bewijs door Jezus Christus
BD.5502 Armoede van geest - Deemoed - Genade
BD.5503 Het verlies van aardse goederen kan geestelijke schatten opleveren
BD.5505 Strijden en worstelen voert naar het doel
BD.5507 Elke dag is een geschenk
BD.5508 "Kom allen tot Mij"
BD.5513 Worstelen in de geestelijke wereld - Voorbede en het uiteenzetten van het evangelie
BD.5515 Reiniging van het hart als tempel van God
BD.5517 Liefde voor de wereld - Ernstige aanmaning
BD.5518 Het opwekken van de geestelijke honger
BD.5519 Het toezenden van het zuivere evangelie is noodzakelijk
BD.5526 De geestelijke nood is groter dan de aardse - Het werkzaam zijn van de tegenstander
BD.5528 De vervolging van de discipelen der eindtijd
BD.5534 Deelname aan het verlossingswerk van Christus - Navolging van Jezus
BD.5545 Totale overgave aan God waarborgt vaderlijke zorgzaamheid
BD.5546 Geestelijke dwang - Dogma's - Waarheid
BD.5547 Waar christendom
BD.5548 Waar christendom - Navolging van Jezus
BD.5550 Ernstige aanmaning om aan uw ziel te werken
BD.5551 De wonderwerken van het kind Jezus
BD.5552 Uitleg van de woorden van Christus - Het toezenden van het zuivere evangelie
BD.5554 De zegen van geestelijke kennis in het hiernamaals
BD.5556 Geestelijke nood - Onwaarheid, vals beeld van God
BD.5557 Aardse opdracht; wilsbeslissing
BD.5564 De stem van de Vader (Kerstmis)
BD.5565 Geestelijke nood - Verkeerd denken
BD.5571a Uiterlijkheden, Ceremonies - Ware godsdienst (1)
BD.5571b Uiterlijkheden, Ceremonies - Ware godsdienst (2)
BD.5572 De tegenstander weet dat hij niet veel tijd meer heeft
BD.5575 De zin van lijden en ziekte
BD.5577 Gods geest in de mens Jezus - Het navolgen
BD.5581 De onbeduidendheid van aardse zorgen
BD.5587 Deemoed
BD.5589 Einde plotseling midden in de roes van werelds genot
BD.5591 De nood van de zielen in de diepte - Voorbeden
BD.5592 "Ik ben het Licht van de wereld" - Licht is waarheid
BD.5593 God verdoemt niet, integendeel, Hij wil verlossen
BD.5594 Het overwinnen van de materie
BD.5595 De wil bepaalt het schenken van genade - Genade
BD.5598 Ik ben sinds eeuwigheid - De schepping van Lucifer
BD.5601 Een goede Arts voor de zielen - Heilzame middelen
BD.5605 Het opwekken van de doden door Gods woord
BD.5606 De activiteiten van de antichrist voor het einde
BD.5607 De wegneming
BD.5610 Het wezen van satan - Val en verlossing
BD.5612 Het eerstgeschapen wezen - Drager van het licht - Afval van God
BD.5616 Troostrijke woorden van de Vader
BD.5617 Vaderhuis en gelukzaligheid
BD.5621 Geloofsstrijd - Antichrist - 't Belijden voor de wereld
BD.5624 Gelukzalig lot en werkzaamheid in het geestelijke rijk
BD.5627 De strijd met het zwaard van de mond - Waarheid
BD.5629 Je terugtrekken in de stilte - Tijd van nood
BD.5630 Geestelijke omkeer - Verandering van de aarde
BD.5640 Brug naar het geestelijke rijk - Jezus
BD.5643 Goede vrijdag - Weg naar Golgotha
BD.5645 Hoe lang kon Lucifer scheppen?
BD.5646 Het diepste weten werd Jezus onthuld - Navolging van Jezus
BD.5647 "Wie door God wordt bemind"
BD.5648 Het aardse levenslot stemt overeen met de wil
BD.5650 Geestelijke wedergeboorte
BD.5653 Gebed in geest en in waarheid
BD.5654 Moeilijke dagen - Antichrist - Einde
BD.5655 Totale ontbinding van de aarde - Vergeestelijking
BD.5657 Waarom het evangelie alleen liefde leert - Dieper weten
BD.5663 Geestelijke storingen - Verzoekingen - Geduld
BD.5665 De wil op God gericht - Kracht in de laatste strijd - Kracht van God
BD.5666 De gelukzaligheid van het lichtrijk - Genot en verrukking
BD.5667 De juiste weg met Jezus als Leidsman
BD.5669 Het werkzaam zijn van de geest in alle geestelijke richtingen - Ware vertegenwoordigers
BD.5672 De wilsproef op aarde - Het navolgen van Jezus - Verbinding
BD.5675 Het aanroepen van lichtwezens - Eerst verbinding met de Vader
BD.5677 Vangnetten van satan
BD.5678a Vervulling van de voorspellingen - Catastrofe vooraf (1)
BD.5678b Vervulling van de voorspellingen - Catastrofe vooraf (2)
BD.5680 Terugtrekken in de stilte - De komende onrust
BD.5681 De liefde is het hoogste
BD.5686 Het ware gebed is de brug naar God - Jezus Christus
BD.5687 Teken van het einde: bekoelde liefde
BD.5689 God wil door de schepping herkend worden als Liefde
BD.5690 Rijp worden alleen door liefde
BD.5693 Oerwet: liefde
BD.5699 "U hebt toch een Vader" - De verhouding van het kind
BD.5700 Wat is waarheid? - Waar is ze te vinden?
BD.5701 Onderzoek de geesten - Valse christussen en profeten
BD.5703 Doel van de schepping - Ontwikkelingsgang
BD.5705 Materiële instelling
BD.5706 Het geloof in God - Openbaring - Waarheid
BD.5710 Boek der boeken - Gods woord
BD.5712 Verrassend einde, ook voor de gelovigen
BD.5714 Hulp voor zwakke zielen in het hiernamaals
BD.5717 Gedachtegolven zijn in overeenstemming met de wil
BD.5719 Geloofsstrijd - Antichrist - Tegengestelde arbeid
BD.5720 Het juiste gebed - Kinderrelatie *
BD.5723 Tekenen van het einde
BD.5724 Verlossing door Jezus Christus
BD.5726 Een sterk geloof - Het navolgen van Jezus
BD.5727 "U moet volmaakt worden, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is"
BD.5729 Het benutten van de tijd van genade voor het einde
BD.5733 Jezus Christus, Leidsman op de goede weg
BD.5737 Hulp voor verdwaalden op aarde en in het hiernamaals - Voorbede
BD.5740 Verlossing uit de diepte - Reddingswerk
BD.5741 Verandering van wil in vrijheid - Volmaaktheid
BD.5743 Getuigen van het einde op de nieuwe aarde voor de nakomelingen
BD.5744 Tot Godloochenaars
BD.5745 Gods woord wordt als een stroom van kracht ervaren door de zielen in het hiernamaals
BD.5747 Het geloof in de missie van Jezus Christus - Het juiste onderricht
BD.5750 Aarde school van het geestelijke - Middel tot het doel - Doel op zichzelf
BD.5753 Het luisteren naar het aangesproken worden door God
BD.5754 Houding van de verstandsmensen tegenover de gaven van de geest
BD.5758 Het vormen van het hart tot tempel van God
BD.5759 Het juiste gebed - Een kinderlijke verhouding
BD.5760 Het ongevoelig worden voor de innerlijke stem door het weren van de geest
BD.5766 Het aandringen van de geest - Ontevredenheid
BD.5767 De grote nood van de zielen in het hiernamaals
BD.5769 De kluistering van satan - De nieuwe aarde
BD.5771 Gasten aan tafel bij de Heer
BD.5772 De kerk van Christus (1)
BD.5775 Knechten van satan
BD.5778 Valse christussen en valse profeten
BD.5779 Geloofsstrijd
BD.5785 Doe niets zonder Jezus!
BD.5787 Het aansporen van een ongelovige om werkzaam te zijn in liefde
BD.5788 De kerk van Christus (2)
BD.5789 Uitleg over de missie van Jezus noodzakelijk
BD.5791 De weg naar Golgotha - Het navolgen van Jezus
BD.5796 Het overwinnen van de materie - Het geestelijke rijk
BD.5798 Het ongeloof tegenover de aankondigingen
BD.5799 de komst van de Heer - Wegneming
BD.5800 De schepping van de mens - De zondeval
BD.5801 De waardeloosheid van aardse kennis in het hiernamaals
BD.5802 Adam - Oergeest - Lucifers poging - Vernielen van de vorm
BD.5803 De belevenis van Saulus - Genade
BD.5804 Toevlucht tot de Vader
BD.5806 Verschijningen van Maria
BD.5808 Plicht om door te geven - Waarschuwing voor vreemde kennis
BD.5810 Het laatste reddingswerk - Roepers en vermaners
BD.5812 Voortdurende verbinding met God
BD.5817 De grote geestelijke nood vereist vlijtige arbeid in de wijngaard
BD.5823 Geestelijke en aardse nood
BD.5825 Liefde tot de wereld
BD.5827 Troostrijke en liefdevolle woorden van de Vader
BD.5829 God is het woord - Het aangesproken worden door God
BD.5830 De voorloper - Het verkondigen van Jezus
BD.5832 De geboorte van Jezus - Licht - (Kerstmis)
BD.5836 Het Oer-licht van eeuwigheid straalt licht uit
BD.5843 De kracht van het geloof - Ziekengenezing - Wonderen
BD.5844 Erkennen of afwijzen - Jezus Christus
BD.5845 Gods liefde gaat uit naar allen
BD.5847 Het geloof in Jezus Christus - Het lijden van Christus
BD.5850 De goede wil herkent de openbaringen van God
BD.5855 De nood van de zielen in het hiernamaals - Jezus Christus
BD.5860 Het hand over hand toenemen van de zonde - Geloofsstrijd - Einde
BD.5861 Valse christussen en valse profeten
BD.5864 De geest van God werkt waar Hij wil
BD.5865 Twee verschillende werelden - De stem van de goede Herder
BD.5877 De korte fase van het aardse leven beslist het lot in het hiernamaals
BD.5878 De deur naar het lichtrijk is Jezus Christus
BD.5879 Het woeden van de natuurkrachten
BD.5886 "Wat u voor de geringste van mijn broeders doet"
BD.5887 Geestelijke blinden - Lichtstralen
BD.5889 Zieken genezen in de naam van Jezus
BD.5895 Levend christendom
BD.5897 Het aardse leven is de weg, maar niet het doel
BD.5899 Gebed om het welslagen
BD.5901 Het brengen van het evangelie aan de zielen in het hiernamaals - Liefde
BD.5904 De zegen van het leed
BD.5913 Strijden of dienen
BD.5914 Hulp van lichtwezens alleen vanuit de wil van God - Het aanroepen van "heiligen"
BD.5920 Gods liefde is ook in leed te vinden
BD.5922 Het woord van boven - Het uitgieten van de geest
BD.5923 De kerk van Christus - Een levend geloof
BD.5926 Ernstige aanmaning om aan het doel van het bestaan op aarde te denken
BD.5927 De navolging van Jezus - Leven in liefde
BD.5928 De wederkomst van God in het woord - Grote geestelijke nood
BD.5929 Verlossing van de hel - Lichtstraal in de vorm van een kruis
BD.5931 Jezus Christus is de poort naar het lichtrijk
BD.5932 Kruisdood - Goede Vrijdag
BD.5934 Opstanding
BD.5936 Het dichtbijzijnd einde - De tijdrekening van God
BD.5940 Gelovig vertrouwen verzekert Gods hulp
BD.5941 Ongewone werkzaamheid van predikers die de mensen moeten opwekken
BD.5943 Barmhartigheid
BD.5945 Gods hulp in elke nood
BD.5946 Gods zorg voor het geringste - eenvoudigste
BD.5949 Het in het nauw brengen van de rechtvaardigen
BD.5952 "Niemand komt tot de Vader dan door Mij"
BD.5957 De letter doodt - De geest maakt levend
BD.5961 Gods liefdeketen
BD.5963 "Wie in de liefde blijft"
BD.5964 Het werk van hen die zielen in het hiernamaals willen verlossen - naar Gods wil
BD.5966 Zieken genezen - Tekenen en wonderen - Bewijzen
BD.5967 Erfzonde
BD.5968 Gods zekere hulp in de komende nood
BD.5972 Schijnbare rust - Ongewone kracht - Het komen van de Heer
BD.5976 Verspreid mijn woord
BD.5979 Het vragen om de goddelijke Geest
BD.5982 Misvormde leer - Geboden van de liefde
BD.5983 Het laatste gericht is ook een liefdedaad van God
BD.5987 Wacht u voor valse profeten
BD.5988 Belofte van het leven - Jezus Christus
BD.5995 Gebreken van het lichaam - Lijden voor de ziel
BD.6000 De verrijzenis van het vlees

* Recent vertaalde openbaring
De in het grijs weergegeven titels komen alleen voor in het register en zijn niet opgenomen in de themaboekjes