Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5778
28 september 1953

Valse christussen en profeten

De zuivere waarheid zal in de laatste tijd in het bijzonder worden aangevallen. En dit is het werkzaam zijn van de satan die als tegenstander van God de waarheid wil ondermijnen, die het denken van de mensen in de war brengt zodat ze niet meer in staat zijn de waarheid als zodanig in te zien. En zijn middelen en plannen zijn fijntjes samengesteld, zodat mensen, wier wil niet tegen Mij is gericht, ze ook vaak niet willen doorzien, maar die het zouden kunnen inzien wanneer ze in alle ernst alleen maar de waarheid begeerden. Juist in de laatste tijd zullen lichten en schijnlichten tegelijk opflitsen. En om nu deze te kunnen onderscheiden, is een serieus verlangen naar de waarheid nodig, omdat het moeilijk zal zijn alles duidelijk te zien. Want er zullen veel valse christussen en profeten opstaan zoals het werd aangekondigd, ook als een teken van de eindtijd. Daaruit is op te maken, dat ze onder hetzelfde vizier zullen strijden, dat ze zich dus zullen voordoen als afgezanten van boven, dat ze de woorden van Christus in de mond nemen en de mensen dingen zullen aankondigen die in de toekomst liggen; dat ze echter vertegenwoordigers zijn van diegene die tegen de waarheid strijdt om de mensen op een dwaalspoor te brengen, dat ze de zuivere waarheid niet meer kunnen herkennen.

U zult dus deze valse christussen en profeten niet steeds hoeven te zoeken buiten het geestelijke leven, want ook de aanhangers van dwaalleren binnen kerkelijke organisaties zijn valse christussen en valse profeten. Allen, die onduidelijke verklaringen afleggen die op een dwaalspoor brengen, moeten daartoe worden gerekend, evenals allen die proberen te verhinderen dat de mensen de zuivere waarheid wordt toegestuurd, die dus vasthouden aan de misvormde leren en de mensen beknotten in hun vrijheid van denken doordat ze hun onthouden wat verhelderend zou kunnen werken. Al het onware is het werk van valse christussen en profeten en dat te onderkennen vereist onweerlegbaar het serieuze verlangen naar de waarheid, dat ook bereid moet zijn iets op te geven waarvoor de mens voortdurend is uitgekomen wanneer het niet met de waarheid overeenstemt.

U mensen zult u dus alleen maar kunnen beschermen tegen het werkzaam zijn van de tegenstander van God in de laatste tijd voor het einde, wanneer u zich aan Hem toevertrouwt Die de Waarheid is van eeuwigheid, wanneer u Hem in het ernstige verlangen naar de waarheid vraagt dat Hij u moge beschermen tegen dwaling en dan ogen en oren zal openen. Dan zult u gevoelsmatig inzien wat u zult moeten aannemen of afwijzen. Dan zullen geen valse christussen en valse profeten u kunnen verblinden met een schijnlicht. Dan zal een zachte glans, die in het hart opvlamt, u de zekerheid geven dat u in de waarheid vaststaat en dan zult u deze waarheid ook vol overtuiging verdedigen en u ervoor inzetten in de laatste strijd op deze aarde en u zult ware strijders voor Christus zijn.

Amen