Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5744
11 augustus 1953

Tot godloochenaars

Tot hen wil Ik nu spreken die nog niet het juiste besluit kunnen nemen, die evenwel niet onwillig zijn om te geloven, maar Mij toch ook nog niet met overtuiging kunnen aanvaarden. Tot hen, die hun verstandelijke kennis nog tegenover het weten stellen waarmee mijn aanhangers op aarde hen in aanraking mochten brengen. Tot hen, die eerst alles bewezen willen hebben en met diep nadenken geloven alles te kunnen doorgronden of te weerleggen. Maar hun kennis doodt de geest, want dat wat als hogere waarheid wordt aangeduid, dat wat aards daarom niet te bewijzen is omdat er geen geloofsdwang mag worden uitgeoefend in dit aardse leven, dat kan wetenschappelijk niet worden doorgrond en daarom is het scherpste verstand van de mens geen waarborg voor het juiste denken op geestelijk gebied.

U, mensen wil Ik de vraag voorleggen; in welke categorie van de schepping deelt u uzelf in? Beseft u niet dat alleen u wezens bent die kunnen denken en concluderen, terwijl alle andere scheppingswerken dit denkvermogen niet bezitten? Reeds daardoor kunt u al opmaken dat u door een Macht werd geschapen die eveneens kan denken en bovendien in onbeperkte mate machtig is. Want uzelf kunt in weerwil van uw denkvermogen geen schepselen laten ontstaan met hetzelfde denkvermogen. En u kunt uw nakomelingen niet als bewijs aanvoeren want die hebt u niet geschapen, maar u daarbij alleen aangepast aan de bestaande natuurwetten die u weer een Wetgever bewijzen.

Bedenk verder; is een natuurkracht in staat te denken? Kan ze wezens laten ontstaan die denken kunnen en wier organisme getuigt van een hoogste wijsheid? Moet dan deze natuurkracht niet zelf als een Wezen worden gezien en aanvaard dat in de hoogste wijsheid kan denken en willen, dus ook doelmatige vormen kan scheppen en tot leven brengen. Is zo gezien de schepping geen bewijs genoeg, zelfs voor de denker met het scherpste verstand? Of kunt u "het er niet zijn" van zo'n almachtig Wezen bewijzen? Of kunt u slechts bij benadering iets ter vergelijking aanvoeren als bewijs dat een "kracht" geordende scheppingen voortbrengt, als die kracht haar meester niet vindt in de wil van een mens?

Laat nu eens een kracht ongebreideld werkzaam worden, u zult dan iets vreselijks beleven - maar geen scheppingen kunnen boeken die u om hun doelmatigheid en harmonie bewondert!

Reeds op grond van uw verstand kunt u dus een hoogste Wezen aanvaarden, Dat u als de Schepper van eeuwigheid moet aanzien. Het strekt u waarlijk niet tot eer als u dit Wezen loochent, als u Zijn werkzaam zijn dat u zichtbaar wordt in Zijn schepping slechts als uitwerking van een niet geleide kracht uitlegt, wanneer U dus iets onbewusts, blindelings werkend aan het ontstaan van de schepping ten grondslag legt. Zo'n verklaring is waarlijk geen bewijs van een juist gebruikt verstand, het is veel meer een eigenzinnige uitweg die u zoekt omdat u geen God wilt aanvaarden. Want waar maar een beetje wil daartoe aanwezig is, daar zullen eerst beide mogelijkheden worden overwogen en dan geeft de mens meestal eerder de voorkeur aan een wezenlijke Kracht die zich in de schepping bekend maakt dan aan een afwijzing daarvan.

Als u, mensen wist wat een verstrekkende gevolgen een afwijzen, een loochenen van een wezenlijke Godheid heeft voor uw ziel, dan zou u ook begrijpen waarom Ik u graag opheldering wil geven, opdat u vanzelf uw verkeerde gedachten een goede richting geeft. Opdat u zou kunnen geloven wat u onaanneembaar toeschijnt, zolang u alleen eenzijdig oordeelt, zolang u gelooft verstandelijk de waarheid te kunnen doorgronden.

Het geloof aan een God en Schepper is echter nodig om zich met Hem te verbinden - en die verbinding met Hem is de eigenlijke zin en het doel van uw aardse leven, anders zou u zich waarlijk niet hebben mogen belichamen op deze aarde, die alleen voor dat doel werd geschapen dat de mens de verbinding met God herstelt die hij eens vrijwillig heeft opgegeven.

Verloochent u echter een God, dan betekent dat, dat u nog heel ver van Mij verwijderd bent. Het betekent een hernieuwde weerstand in vrije wil die u een vreselijk lot bezorgt in het hiernamaals of zelfs de hernieuwde kluistering in de materie, als het einde van deze aarde is gekomen.

Daarom zou Ik u aan willen spreken en tot nadenken brengen voordat het te laat is. En al is uw aardse kennis nog zo groot, u zult gegarandeerd in een veel dieper weten kunnen doordringen als u zich toevertrouwt aan Hem, die u heeft geschapen en die als uw God en Schepper van eeuwigheid herkend wil worden, om u dan helpend te kunnen bijstaan.

Amen