Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5847
7 januari 1954

Het geloof in Jezus Christus - Het lijden van Christus

Het lijden van Christus in zijn volle omvang te kunnen beseffen, zoals Jezus het heeft ondergaan, is voor geen mens op aarde mogelijk, omdat onuitsprekelijke geestelijke kwellingen de lichamelijke pijnen vergezelden, waarvoor de mens geen begrip heeft zolang hij zelf nog niet vergeestelijkt is. Daarom zal ook geen mens kunnen zeggen dezelfde kwellingen te hebben uitgestaan als Jezus, omdat de lichamelijke pijnen vele malen werden overtroffen door die kwellingen van de ziel. Omdat Jezus de zondenlast van de hele mensheid droeg en Hij te midden van de strijd van de kwade machten stond, waartegenover Hij zich zelf had geplaatst. Zijn lichtziel huiverde voor deze duisternis en Zijn ziel werd nog veel meer gepijnigd dan Zijn lichaam.

En dit ontzettende lijden is voor u mensen onvoorstelbaar, ofschoon u er van op de hoogte bent. En de omvang van Zijn verlossingswerk zult u pas in het geestelijke rijk beseffen, wanneer uw ziel in het licht staat en u dat onvoorstelbare werk van barmhartigheid wordt getoond.

Zolang u op aarde vertoeft, zult u toch in Hem moeten geloven. U zult u de liefde van de mens Jezus moeten voorstellen, Die een buitengewoon smartelijke dood op zich nam, alleen om de medemensen te helpen in hun geestelijke nood.

U zult u moeten indenken dat Hij onschuldig heeft geleden. Dat Hij zelf het zuiverste en meest liefdevolle wezen op aarde was en dat Hij door Zijn overgrote liefde ook krachtig en machtig was, en toch van Zijn kracht afzag, om te lijden voor u.

U zult - of u met de diepte van Zijn lijden zult kunnen meevoelen, of niet - bewust naast Hem moeten gaan staan. U moet niet wegblijven, want door Zijn kruisdood roept Hij u tot zich.

Hij wil alleen dat u Hem erkent als Gods Zoon en Verlosser van de wereld. Dat u gelooft aan Zijn missie. Dat u gelooft dat God zelf in de mens Jezus was en dat Zijn lijden en sterven aan het kruis alleen daarom door God was toegelaten, opdat de mensheid verlost werd van de dood. Dat God de verzoening werd gebracht voor een misdrijf dat niet ongewroken kon blijven volgens goddelijke gerechtigheid en dat de mensen zelf zich nooit van deze schuld hadden kunnen bevrijden.

U mensen moet het geloven, dat de missie van de mens Jezus daarin bestond, Gods liefde en Zijn gerechtigheid in overeenstemming te brengen en zo weer de ordening tot stand te brengen die door de vroegere zonde van de opstand tegen God omver was geworpen.

U zult het toch moeten geloven dat ieder mens de verlossing door Jezus Christus nodig heeft. Dat de kruisdood niet alleen een historische gebeurtenis was, maar een geestelijke reden had.

U zult het moeten geloven dat de Liefde naar de aarde afdaalde om u mensen te verlossen. En u zult moeten geloven dat de mens Jezus zo vol van liefde was voor God en voor Zijn medemensen, dat dus de eeuwige Liefde zelf zich in Hem kon openbaren en alleen zo alle wonderen en de wijsheid van Jezus te verklaren zijn.

U zult toch moeten geloven dat de kruisdood van Jezus meer was dan een historisch voorval. En u zult nu zelf de consequenties moeten trekken. Dat wil zeggen: u zult zelf moeten plaatsnemen bij het kruis en weten dat ook u tot diegenen behoort, voor wie Jezus het verlossingswerk heeft volbracht. U zult Hem moeten erkennen als Gods Zoon en Verlosser van de wereld.

En uw geloof zal u dan ook de verlossing van uw ziel opleveren, want zij zal zich losmaken van de vijandige macht. Ze zal het voelen dat de Heiland Jezus Christus zich over haar ontfermt, want ze zal Hem leren liefhebben en alleen tot welgevallen van Hem willen leven. Ze zal de zonde mijden en het goede doen. Ze zal zich aan Hem schenken, Die haar de vrijheid heeft gebracht en ze zal Zijn naam belijden voor de hele wereld.

Amen