Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5534
15 november 1952

Deelname aan het verlossingswerk van Christus - Navolging van Jezus

Aan de deelname aan het verlossingswerk van Christus zou u mensen zich allen gelegen moeten laten liggen, want ontelbare zielen zijn geketend, die u zult kunnen helpen bevrijd te worden. U allen zult kunnen deelnemen aan het verlossingswerk van Christus. U allen zult kunnen meehelpen, het gebondene te verlossen, want dit is op zo vele manieren mogelijk. Het voornaamste echter is, dat u er eerst zelf in zult geloven dat Jezus de goddelijke Verlosser is Die al uw zonden op zich nam om u verlossing te brengen. En dit geloof zult u nu ook moeten trachten over te brengen op uw medemensen, op alle zielen die ongelovig zijn en daarom geketend blijven en in de macht van de satan. Ieder die in Hem als Verlosser gelooft, die zal Hem ook aanroepen en zijn verlossing is verzekerd. Zonder geloof in Hem echter zal de ziel geen uitweg vinden, ze zal geen redder vinden die haar bevrijding brengt.

Ieder mens nu die zelf gelovig is, kent ook het belang van het verlossingswerk en hij moet zijn weten ook aan de ongelovigen overbrengen. Succes zal hem verzekerd zijn als hij zelf voor de goddelijke Heiland uitkomt door de navolging van Jezus, dat wil zeggen als hij zijn best doet het leven van Jezus na te leven, als hij zelf de geboden van de liefde zal opvolgen die in de leer van Jezus door Hem zelf de mensen werden gegeven. Als hij zelf in de liefde leeft, betoont hij zich als een ware navolger van Jezus en als vertegenwoordiger van Zijn leer, hij bewijst zich als zelf verlost door Jezus’ liefde en genade en hij kan nu ook met overtuiging opkomen voor het verlossingswerk van Christus, hij kan zijn medemensen wijzen op de door Jezus’ kruisdood verworven genaden en dus erbij helpen, dat ook dezen zich van die genaden bedienen en vrij kunnen worden uit hun gebonden toestand, uit een toestand zonder licht en kracht en daarom een ongelukkige toestand.

U mensen zult onnoemelijk veel kunnen bijdragen aan de verlossing van de zielen, want ook de zielen van de overledenen zult u in liefde het evangelie kunnen voorleggen. U zult ook hen de weg kunnen wijzen die ze moeten gaan om uit hun ongelukkige toestand te komen. U zult ook hen op de goddelijke Verlosser Jezus Christus kunnen wijzen en in hen de wil en het verlangen wakker maken, door Hem aangenomen te worden, Hem hun zonden te bekennen en Hem om vergeving te vragen.

Ieder die gelovig is, wil zijn geloof overdragen op de ongelovigen. En al lukt het hem niet steeds, dan zal hij toch veel resultaten kunnen laten zien en zijn arbeid voor het geestelijke rijk zal niet tevergeefs zijn. Want hij zal steeds ondersteuning vinden van de kant van de lichtwezens, aan wie eveneens de verlossing van het gebondene is opgedragen en die het in hun liefde niet moe worden de wezens tot Jezus Christus te brengen, opdat ze verlossing vinden van hun kwelling.

Amen