Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5830
19 december 1953

De voorloper - Het verkondigen van Jezus

Streef ernaar in alle deemoed mijn ware kinderen te worden maar richt u niet op ongewone kennis, zij heeft voor de volmaaktheid van uw ziel weinig nut. In mijn rijk geldt de kleinste en geringste meer dan hij die denkt verheven te zijn, in mijn rijk wordt de ootmoed buitengewoon gewaardeerd en voor de arrogantie is er geen plaats. Maar u moet ware grootte onderscheiden van zelfverheffing, onderscheiden moet u het groot zijnde van het groot schijnende. Wat voor Mij groot is dat verhef Ik als heersend over hele werelden met hun bewoners. Het regeert met Mij en in mijn wil over eindeloze scheppingen en talloze schepselen, en toch zal zijn geest daardoor niet verwaand zijn.

Maar wie zich groot dunkt en gelooft ook voor regeren bevoegd te zijn die zal in alle eeuwigheid niet de hoogte beklimmen die hem een heerserambt verzekert, want Ik ken de innerlijke gezindheid van elk wezen. Ik weet precies waar ware deemoed is en waar alleen mijn wil een wezen vervuld. Daarom zeg Ik dan ook: Op deze aarde is geen wezen zo deemoedig dat Ik het zou kunnen laten heersen over werelden in het rijk hierna. Deze deemoed is bovenaards en zo'n wezen is met Mij zo innig verbonden dat de aarde hem geen woonplaats zou kunnen zijn, want alles zou in het helderste licht stralen wat in zijn omgeving zou zijn.

Want deze lichtwezens zijn de weg over de aarde al gegaan met het gevolg van volkomen vergeestelijking op aarde. Zij keren nooit meer naar de aarde terug maar werken desondanks voortdurend op de aardbewoners in. Zij zenden hun lichtstralen naar de aarde toe omdat een overgrote liefdewil hen vervult, en de wil om te helpen ze bij voortduring bezig laat zijn in verlossende zin. Dus kan een bepaald mens zeer sterk door zulk een lichtwezen beïnvloed worden, wat echter niet betekend dat de ziel van deze mens een van boven neergedaalde lichtziel is. Ook is het zo dat veel lichtzielen zich belichamen voor het einde, met het doel een missie te volbrengen. Zij staan nog voor hun voleinding als Gods kind, die zij door zulk een missie wel kunnen bereiken. De volmaakte Gods kinderen werken alleen van boven af op de mensen in, beïnvloeden echter bepaalde mensen sterk wanneer daarvoor de voorwaarden zijn gegeven om ook in verlossende zin op aarde bezig te kunnen zijn.

Maar één lichtgeest is het toegestaan naar de aarde af te dalen, namelijk mijn voorloper, die Mij zelf voor het einde zal aankondigen. Hij wil Mij verkondigen en zal Mij de weg bereiden. Want dat is volgens mijn wil van eeuwigheid omdat hij Mij van het begin der tijden af aan was toegedaan, omdat hij is een strijder voor zijn Heer. Hem heb Ik uitverkoren tot mijn vazal, tot mijn heraut die Mij steeds aankondigde. Die in de wereld luide verkondigde toen Ik tot de mensen kwam, die voor Mij ging als roepende opdat de mensheid op Mij acht zou slaan. Hij streed voor Mij en zal altijd strijden voor de naam van zijn Heer. Hij is zodoende de straal en het licht dat Ik van Mij uit neer zend tot de aarde. Hij weet van mijn komen, van het einde en van zijn missie op aarde. Hij herkent zichzelf als degene die hij is. En hij is Mij zo toegenegen dat uit zijn mond alleen mijn naam weerklinkt, dat iedere ademtocht mijn naam verheerlijkt. Want elke slag van zijn hart geldt Mij, die hij op aarde verkondigt met overgrote ijver en voor wie hij ook zijn leven geeft - wanneer zijn missie is beëindigd.

Deze dus gaat over de aarde kort voor mijn wederkomst, maar de mensen zullen hem in zijn eenvoud niet herkennen tot hij zijn mond zal openen om Hem te verkondigen die na hem komt. Dan zullen bij de mijnen de schellen van de ogen vallen, maar mijn tegenstanders zullen hem niet herkennen. Hij zal ongeacht het eigen gevaar spreken, hij zal de mensen het nabije einde verkondigen en aanmanen boete te doen. Hij zal hen waarschuwen het heil van hun zielen te zoeken en de mammon te verachten. Hij zal hun met donderstem de Verlosser der wereld verkondigen, Jezus Christus, hij zal alles doen wat voor de verheerlijking van de naam Jezus - van de eeuwige God - nuttig is, want hij zal in de waarste zin van het woord mijn voorloper zijn. Hij zal het zijn die het paradijs weer opent voor allen die zijn woorden geloof schenken, die Mij getrouw verwachten opdat Ik hen red uit de diepste nood.

Amen