Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5091
22 maart 1951

Geestelijke gemeenschap - Verenigd werkzaam zijn

Een geestelijke gemeenschap kan zeer veel zegen schenken, want ze verbreidt mijn evangelie in woord en daad. Een geestelijke gemeenschap noem Ik echter niet de leden van een organisatorische vereniging, maar alleen mensen die in geestelijke verbondenheid hetzelfde doel nastreven, de waarheid en dus Mij nader te komen en die hun medemensen eveneens naar Mij willen leiden. Want organisaties kunnen ook bestaan zonder werkelijk geestelijk strevende leden en alleen het geestelijk streven erken Ik als echt verlangen naar Mij.

De aaneensluiting van mensen die ernstig van gedachten wisselen over geestelijke thema’s, die in het hart een stille liefde voor Mij hebben en die vurig verlangen naar verbinding met Mij, is een geestelijke gemeenschap zoals die Mij welgevallig is en mijn zegen zal steeds op deze mensen rusten en elke geestelijke arbeid van hen zal gezegend zijn. Waar ze tezamen zijn, daar vertoef ook Ik in hun midden en geef hun gedachten de juiste richting. Ik meng Mij zelf in de gesprekken, Me uitend door een Mij bijzonder toegedane mens, die nu in zekere zin onderrichtend de anderen toespreekt en ook steeds erkend zal worden, omdat de anderen het voelen dat het mijn werkzaam zijn is, omdat ze zich aangesproken voelen en overtuigd zijn van de waarheid van wat ze horen.

Een geestelijke gemeenschap zal Mij steeds grote diensten bewijzen, want het resultaat is steeds groter dan wanneer een afzonderlijk mens alleen werkt voor Mij en mijn rijk. Maar ieder afzonderlijk moet weer aanhangers voor Mij trachten te winnen, ieder afzonderlijk moet ernaar streven de geestelijke gemeenschap te vergroten en Mij steeds nieuwe arbeiders doen toekomen, omdat er in de laatste tijd veel maaiers nodig zijn, omdat er nog arbeid te volbrengen is die volledige inzet van alle kracht vereist en die buitengewoon noodzakelijk is voordat het einde zal komen.

Gezamenlijk zult u grote resultaten kunnen behalen. Want een eenling wordt door de medemensen steeds met wantrouwende ogen bekeken en zijn woorden wordt weinig geloof geschonken, maar als andere gelijkgezinde zich bij hem aansluiten, wint alles aan betekenis wat hij zegt en doet. Tracht daarom gelijkgezinde mensen te vinden die ook hetzelfde streven hebben, Mij te dienen en zich verlossend bezig te houden op aarde in de laatste tijd voor het einde. U zult zelf daardoor veel verwerven, zoals u echter ook steeds nieuwe zielen zult winnen die u Mij zult kunnen bezorgen en zult kunnen voorbereiden voor hun missie, medewerker te zijn voor Mij en mijn rijk, aan wie u het evangelie zult kunnen verkondigen, opdat ze het doorgeven aan allen die in geestelijke nood zijn. Wat de enkeling niet mogelijk is, zullen meerderen bereiken. Ze zullen makkelijker geloof vinden en door Mij altijd gesterkt worden, want Ik zegen allen die Mij dienen.

Amen