Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5723
14 juli 1953

Tekenen van het einde

Maak uzelf geen valse hoop en verwacht voor u geen vooruitgang meer die duurzaam is. Alles wat u bezit en alles wat u zich verwerft zal u weer ontnomen worden, een onmetelijke ellende zal over de mensen komen waar zij zich ook zullen bevinden - want het loopt naar het einde toe. Waar de mensen hun have en goed behouden en waar zij aards schijnbaar in zekerheid leven, daar zwaait mijn arm met een tuchtroede over de mensen - want overal probeer Ik opvoedend op de mensen in te werken naar gelang hun wil en levenswandel is. Niemand zal zich over zijn leven kunnen verheugen behalve de weinigen die het juiste inzicht hebben, en zich daardoor ook durven verheugen op het einde. Het einde sluit een tijdperk af, waardoor een nieuw leven in het paradijs ontsloten wordt, en daarom mag daar vurig naar verlangd worden door de mijnen.

Maar waar de mensheid in de zonde leeft is ook een vooruitgang te zien echter van tegenovergestelde werking, want deze vooruitgang is een middel van satan de mensen meer en meer volgzaam aan hem te maken. Het is de koopprijs voor hun zielen die weer verloren gaan voor eeuwig lange tijden. Wanneer u mensen deze wereldse vooruitgang kunt bemerken weet dan, dat het einde niet ver meer af is. U zult het constateren waar geen geloof en geen liefde is, waar mijn tegenstander duidelijk heerst en waar zonder bedenken tegen het geloof en tegen de mijnen wordt opgetreden.

Daarom zal in de gehele wereld de grootste ellende naast een zondig luxueus leven te vinden zijn, en in de gehele wereld zal de liefdeloosheid de overhand krijgen en de liefde verdrukt worden. In de gehele wereld zal de zucht naar materie duidelijk te zien zijn, en zij die streven naar het geestelijke worden vijandig behandeld. Overal zullen vernietigingen in kleine en grote omvang te bemerken zijn, overal zal er een ongewone omwenteling zijn waar te nemen hetzij natuurlijk of menselijk veroorzaakt. Alles zal uit zijn baan losbreken en er zullen dingen gaan gebeuren waarvoor niemand een verklaring vindt. Er zullen duidelijk krachten aan het werk zijn die de mensen vrees aanjagen omdat zij zich hier machteloos tegenover voelen. Op iedere wijze zal er ingewerkt worden op de besluitelozen, want zij die in de zonde voortleven leggen zulke gebeurtenissen naast zich neer en zij laten zich niet in hun levenswandel storen. Zij honen en lachen en houden redevoeringen tegen God op 'n onbeschrijfelijk frivole manier. En allen die wereldsgezind zijn stemmen hiermee in, want de materie heeft hen vast en laat hen niet meer los. Zij trachten voor zichzelf bezit, lust en aanzien af te dwingen, zij deinzen er niet voor terug hun medemensen te verraden en ze aan de ellende over te leveren.

De wereld is vol van duivelen en kan niet langer blijven bestaan. Ik ken echter iedere ziel en Ik roep er nog vele op voordat het einde komt. Ook het vele plotselinge sterven betekent voor de mensen een bange tijd en groot leed, waardoor ook nog enig succes behaald kan worden. Want uit het geestelijke rijk zullen de zielen nog invloed uit kunnen oefenen op de mensen van de aarde, en het zal menige afgescheiden ziel gelukken het bewustzijn van de achtergeblevenen te veranderen en op het geestelijke rijk te richten. Dan was ook dit leed weer een genade die redding bracht aan veel zielen. Mensen geef acht op dit alles en verwacht van de toekomst geen verbetering van uw aardse welstand, want dit zou voor u geen goed teken zijn, tenzij u staat al aan mijn kant en beleeft de laatste tijd bewust. Maar de meeste mensen moet Ik hard aanpakken om ze voor het ergste te behoeden - voor het storten in de diepte als het einde is gekomen.

Amen