Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5941
25 april 1954

Ongewone werkzaamheid van predikers die de mensen moeten opwekken

Pas het geloof in Jezus Christus kan u, mensen zover brengen bewust aan uzelf te werken, want pas als u in Hem gelooft, neemt u ook Zijn liefdeleer aan en doet u uw best om volgens deze leer te leven. Wat er dus gedaan wordt om de mensen tot het geloof in Jezus Christus te brengen, dat krijgt geheel en al mijn toestemming en is door Mij gezegend. Jezus moet verkondigd worden - Zijn verlossingswerk moet openlijk naar voren worden gebracht, opdat de mensen door middel van Jezus Christus de weg vinden tot hun God en Vader van eeuwigheid.

Het einde is nabij en de mensheid is ver verwijderd van Hem, die Zijn leven gaf aan het kruis voor allen - om hen te redden van de ondergang. Wie zich niet met Hem verbindt die gaat verloren, d.w.z: de vorst van de duisternis behoudt zijn macht over hem en het hemelrijk is voor hem gesloten, want Jezus Christus is de poort naar de eeuwige zaligheid. Het einde is nabij en ontelbare mensen kennen Hem nog niet of ze aanvaarden Hem niet. Ik alleen weet wat dat betekent voor die enorme hoeveelheid zielen die zonder Hem voortleven, zonder Hem sterven en te gronde gaan.

Op natuurlijke wijze is het niet meer mogelijk hen tot Jezus Christus te brengen. En dus zou Ik mijn schepselen verloren moeten laten gaan als Ik het bij natuurlijke gebeurtenissen zou laten die totaal geen indruk maken op de mensen. Ik ken echter de weinigen die de mijnen zijn en ook voor Mij en mijn naam opkomen in de wereld - Ik weet dat Ikzelf herkend word in Jezus Christus door een kleine kring mensen, die Ik nu gebruik als werktuigen voor de kracht en macht van Diegene, die de mensen niet zien willen.

Ik laat ze het "woord van de Heer" prediken, Ik laat ze de leer van Jezus Christus verkondigen en Ik zal hun woorden bekrachtigen door ongewone daden, opdat men hen zal geloven.

Dat vereist echter een meer dan sterk geloof van diegenen die voor Mij getuigenis afleggen en liefde tot Mij die hun nu de kracht oplevert ook wonderen tot stand te brengen in mijn naam. Altijd ben Ik het zelf die deze wonderen veroorzaakt, evenwel door deze dienaren van Mij, omdat Ik wil dat de mensen opnieuw nota nemen van hun Heiland en Arts Jezus Christus. Dat zij aan Zijn verlossingswerk, Zijn kruisdood en Zijn opstanding denken en leren geloven, Dit is een werk van liefde en erbarmen van Mij, dat Ik Mij nog eenmaal openbaar voor het einde, door mijn gelovige dienaren op aarde.

De mensen moeten in de laatste tijd nog eens geholpen worden het geloof in Jezus Christus te vinden, omdat zij dan ook het geloof in Mij gevonden hebben, om het nooit meer te verliezen. Want ofschoon het geloof nu nog niet de juiste vruchten zal afwerpen, omdat het eerst door een leven in liefde levend kan worden, heeft zo toch voorlopig de kennis over Jezus Christus een graad bereikt die dan een verder opstijgen toelaat, ook, als de ziel voortijdig opgeroepen wordt en op aarde nog niet de volledige verlossing gevonden heeft.

De ziel kent Hem en roept Hem aan in haar nood, en omdat zij mijzelf in Jezus Christus aanroept, kan Ik haar ook helpen. Maar onvergelijkelijk waardevoller is het wanneer de mens het geloof in Mij in Jezus Christus gevonden heeft door mijn woord, als hij Hem gelooft en geen wonderen nodig heeft om overtuigd te zijn van de waarheid van mijn woord: "Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven!"

Ik hielp ook de ongelovige Thomas dat hij tot geloven kon komen. Evenzo help Ik heden de vele ongelovigen die niet kwaadwillig zijn; en Ik bewijs Mij aan hen als God, zodra een mens met vurige ijver opkomt voor Mij en mijn leer, om het aantal gelovigen nog te vermeerderen voor het einde komt. Om ook die mensen te winnen - voor wie het verlossingswerk nog zonder betekenis is, en die daarom in groot gevaar zijn, dat voor hen eeuwig de poorten naar het lichtrijk gesloten blijven.

Ik heb medelijden met hun lot en Ik neem de wil en de liefde van diegenen aan die hun naasten willen helpen. En Ik zegen hun voornemen doordat Ik hun de kracht verleen te helen en wonderen te verrichten in mijn naam.

Want Ik wil dat mijn naam openlijk genoemd wordt en de genaden van mijn verlossingswerk duidelijk zichtbaar worden. Ik wil dat de mensen de naam van Jezus Christus uitspreken in vol vertrouwen, opdat Ik nu zelf met hen in verbinding kan treden, om nu weer mijn woord werkzaam te laten zijn, opdat de mens tot inzicht komt hoe enorm belangrijk het is Jezus Christus te erkennen als Gods Zoon en Verlosser van de wereld, in wie Ik zelf Mij gemanifesteerd heb om voor u een zichtbare God te kunnen zijn. Ik wil u, mensen redden voor de eeuwigheid en daarom kom Ik zelf u tegemoet, nog in het laatste uur want spoedig is het einde een feit.

Amen