Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5791
16 oktober 1953

De weg naar Golgotha - Het navolgen van Jezus

De weg naar Golgotha te gaan, is de ware navolging van Christus. U zult dat niet begrijpen als u niet gelooft dat Jezus Christus voor u deze weg gegaan is, dat Hij omwille van uw zonden alle smartelijke kwellingen van deze gang naar het kruis op zich nam, dus u het leed heeft afgenomen en zelf voor u heeft gedragen. En uw geloof dienaangaande is ook juist. Hij heeft voor u de schuld teniet gedaan door Zijn lijden en sterven aan het kruis. Maar de bekroning van Zijn weg over de aarde was de eenwording met Zijn Vader van eeuwigheid. Hij verenigde zich voor eeuwig met Hem. Hij en de Vader werden Een. En om dit doel te bereiken is het navolgen van Jezus de enige weg en om dit doel te bereiken moet de mens ook een aards leven vol leed op zich nemen, hij moet geduldig de weg over de aarde gaan tot het einde, al brengt deze hem nog zo groot leed, nog zo grote tegenspoed en ontberingen.

Hij moet de kelk leegdrinken tot op de bodem en alleen maar steeds de goddelijke Heer en Heiland voor ogen houden, zijn hele streven moet zijn Hem na te volgen, met wie hij ook verenigd zou willen zijn tot in alle eeuwigheid. Van Hem zal de mens ook kracht toekomen en als de mens zwak wordt staat de Heiland Jezus Christus naast hem en ondersteunt hem, Hij helpt hem het kruis dragen tot hij zijn doel heeft bereikt. En nu zult u begrijpen waarom vrome, God toegewijde mensen vaak door leed en ziekte worden achtervolgd, waarom hun een kruis te dragen werd gegeven dat hun bijna ondraaglijk voorkomt.

Het gaat om het kindschap Gods, om de vereniging met Hem zodanig, dat ze, als het dichtst bij de Vader staand, onbegrensd kracht en licht kunnen ontvangen en onbeperkte gelukzaligheid ondervinden die alleen de totale vereniging met Hem teweeg kan brengen, en dat deze staat daarom het kostelijkste is dat op aarde bereikt kan worden, doch door grote offers, door het prijsgeven van al datgene wat de mens op aarde als aangenaam ervaart. Hij moet in waarheid de weg naar Golgotha gaan, hij mag niet meer naar de wereld kijken, hij moet met een blik die ervan is afgewend, schrede voor schrede afleggen in nood en kwelling. Hij moet weten dat zijn lichaam alleen voor de ziel lijdt, opdat deze dan als volledig gereinigd voor het aangezicht Gods kan treden, om door de Vader met diepste liefde te worden aangenomen als Zijn kind, dat uit liefde voor Hem, Hem is nagevolgd, dat uit liefde voor Hem op aarde de kruisweg aflegde en dat nu door Hem vertrouwd wordt gemaakt met alle rechten van een kind, want het heeft, als reeds naar de Vader teruggekeerd, nu ook nog op aarde de proef afgelegd en doorstaan, die iedere geschapen engel moet doorstaan om geheel te versmelten met zijn Schepper en Vader van eeuwigheid, om nu, als volmaakt, te kunnen scheppen en werken in het rijk van het licht.

Amen