Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5069
22 februari 1951

Gebed in geest en in waarheid - Vrome gebaren

Op vrome gebaren sla Ik geen acht, want ze zijn slechts een uiterlijk pronkgewaad dat de blik in het hart moet tegenhouden. Wie waarlijk innig aan Mij denkt en met eenvoudige niet aanstellerige woorden tot Mij spreekt, is elke ceremonie, elke uitwendige bewogenheid of uiterlijke gebaar vreemd. Het hart heeft zoiets niet nodig, het wendt zich rechtstreeks tot Mij en roept Mij zijn noden of ook zijn liefde en verering toe. En Ik verneem elke gedachte die uit het hart naar Mij opstijgt. Waar echter een innerlijk gevoelen naar buiten toe zichtbaar is, wordt teveel waarde gehecht aan de mening van de medemens, daar Ik zelf zulke uiterlijke bewijzen niet nodig heb en het hart van de mens zonder deze open voor Mij ligt.

U wilt dus dan alleen maar de medemens overtuigen van een schijnbaar vertrouwde verhouding met Mij en zo zult u niet met 'n onverdeelde instelling tot Mij komen, maar laat u aan het oordeel van de medemensen teveel gelegen liggen. Maar tevens verliest ook uw gebed aan innigheid, want een innige verbinding met Mij zal u alles om u heen doen vergeten en ook elk uiterlijk gebaar onzinnig en minderwaardig laten voorkomen. Zolang u dus naar buiten toe nog prijsgeeft wat u alleen maar innerlijk moet bezig houden, hebt u ook nog niet de innige aaneensluiting met Mij in uw gedachten gevonden, die geen uiterlijkheden toelaat, omdat u dan zo volledig door Mij gegrepen bent, dat u de wereld om u heen vergeet. Dat u ware kinderen van uw Vader bent, wier liefde voor de Vader geen ruimte laat voor iets anders.

Wel zult u uw naaste niet mogen vergeten en altijd een open oog en oor voor zijn noden hebben, u zult niet achteloos aan hem voorbij mogen gaan, wanneer hij vol leed tot u komt, u zult hem niet mogen negeren of verwaand tegenover hem zijn, integendeel hem in deemoed, geduld en barmhartigheid bijstaan, hem naar vermogen behulpzaam zijn uit liefde tot hem. Maar als u verlangt om met Mij in innig contact te komen, moet uw denken ook alleen maar Mij gelden en niets uiterlijks moet deze innige verbondenheid verstoren of kenbaar maken. Ik wil in geest en in waarheid aanbeden worden en dit moet in alle stilte gebeuren, waar niemand getuige is van de samenspraak tussen de harten van Vader en kind. En alle schijn moet van u afvallen, want Ik ben de eeuwige Waarheid en wil ook in alle waarheid worden aangeroepen.

Amen