Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5104
13 april 1951

Gods woord is de doeltreffendste genadegave

Wie ze ook maar begeert, zal mijn genade deelachtig worden. En onbeperkt is de mate van mijn genade, omdat Ik de mensen liefheb en hen wil helpen gelukzalig te worden. Maar zonder genade kan geen mens zalig worden. Dus zult u alle middelen moeten gebruiken die dienen om de genade te verkrijgen. U zult moeten bidden om toevoer van genade. U zult om elke hulp van Mij voor u moeten vragen. U zult ook zelf genade moeten verwerven door een levenswandel in liefde. U zult steeds aan Mij welgevallig moeten leven op aarde om daardoor kandidaat te zijn voor de genadeschat die u allen ter beschikking staat, maar ook bewust moet worden afgesmeekt daar ze anders in u zonder uitwerking zou blijven. U zult Jezus Christus moeten aanroepen, de goddelijke Verlosser, die in zekere zin de schatbewaarder is van de genaden die Hij zelf aan het kruis voor u heeft verworven. U moet zich van uw zwakheid bewust moeten zijn en hulp inroepen, opdat u de hoogte zult bereiken waartoe u alleen nooit in staat zult zijn.

Ik heb mijn schepselen lief en wil dat ze leven, maar niet dat ze ten prooi vallen aan de dood. Maar leven vereist kracht en daar het gaat om het leven van de ziel, moet deze kracht worden toegevoerd, daar ze anders ten onder gaat en in de geestelijke dood wegzinkt. Maar kracht kan alleen daar vandaan komen, waar ze haar oorsprong heeft, van Mij, de eeuwige Oerbron van licht en kracht. Bijgevolg zult u zich tot Mij moeten wenden en vragen om kracht, of ze verwerven door werken van liefde, daar u zich daardoor met Mij zult verbinden en dus de kracht rechtstreeks zult ontvangen van Mij, de eeuwige Liefde. En Ik deel ze uit. Ik geef ieder die erom vraagt. Want zijn vragen is de voorwaarde die hem een eindeloos toestromen verzekert. Ik geef u kracht en wel rechtstreeks of indirect.

Maar de doeltreffendste genadegave, de gave waaraan u de kracht rechtstreeks kunt ontlenen, is mijn woord. Het is het uitstromen van mijn liefdekracht en bijgevolg het zekerste middel om opwaarts te klimmen. Over dit woord heb Ik mijn zegen gespreid. En ieder die het aanneemt, ervaart de wonderlijke uitwerking van mijn woord bij zichzelf. U mensen hebt allen veel kracht nodig en het is een bijzondere genade dat Ik aan u mijn woord overbreng, ook zonder uw wil, om het in ontvangst te nemen. Maar het kan pas werkzaam bij u worden, wanneer u zich bewust bent van uw toestand van zwakheid en in het ontvangst nemen van mijn woord hulp zoekt en hoopt. Dan is het woord voor u tot een schenker van kracht geworden.

Het woord is een buitengewone schenking van genade voor u, omdat het buitengewone kracht bevat die ieder in ontvangst kan nemen die opmerkzaam luistert als het hem wordt aangeboden en het ijverig in zijn hart overdenkt. Mijn woord is de verbinding tussen Mij en u, mensen. Ik kom naar u omlaag, omdat u alleen uit eigen kracht niet naar Mij omhoog zult kunnen komen. Want de weg naar Mij is eindeloos lang, zolang u nog zwak bent. Maar waar de kracht van mijn liefde u bijstaat, bereikt u zonder moeite uw doel.

Maar wie mijn genade versmaadt en bijgevolg ook alles wat van boven komt als een duidelijk teken van zijn ongeloof afwijst, kan niet zalig worden. Want in zijn zwakheid kan hij zich niet van de grond verheffen, waarop mijn tegenstander hem heeft geworpen toen hij Mij verloochende. En een verloochening van Mij is het, wanneer ook mijn woord niet wordt erkend als van Mij uitgaand, wanneer de mens in zijn arrogantie zich niet buigt voor zijn Schepper, wanneer hij Zijn barmhartige hand niet vastpakt, wanneer hij meent Zijn hulp niet nodig te hebben en daarom ook geen genade en kracht kan ontvangen. Dan blijft hij zwak en onbekwaam de weg omhoog te gaan. Dan is hij zeer belast met de zonde van aanmatiging, die hem op de grond drukt. En dan kan hem geen hulp ten deel vallen, omdat hij zich niet wil laten helpen. Want zonder mijn genade kan niemand zalig worden.

Amen