Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5886
24 februari 1954

"Wat u voor de geringste van mijn broeders doet"

Wat u voor de geringste van mijn broeders doet, dat hebt u voor Mij gedaan. Dagelijks en ieder uur is u daartoe gelegenheid gegeven goed te doen, een vriendelijk woord te zeggen, de naaste behulpzaam bij te staan met raad en daad en zo diens nood te lenigen, die niet alleen uit aardse behoeften hoeft te bestaan, maar die ook geestelijke hulp nodig heeft door troostende woorden of door het brengen op de juiste weg die uit geestelijke en ook aardse nood wegleidt.

U moet alleen niet uw hart verharden en uw ogen afwenden als u nood ziet. U zult niet onverschillig mogen worden en geloven genoeg te hebben gedaan, als u eenmaal hulp hebt verleend. U moet voortdurend de liefde beoefenen, dan zult u zelf in u het gelukzalige gevoel leren kennen van iemand die geeft, die door Mij gezegend is, die in dezelfde mate zoals hij uitdeelt, van Mij weer ontvangt, en waarlijk gaven die hem veel gelukkiger maken dan het aardse bezit waarvan hij afstand doet. Want u geeft aan Mij als u uitdeelt aan de naaste. U schenkt Mij de liefde die de naaste van u ontvangt.

U zult de liefde voor Mij alleen kunnen bewijzen doordat u de naaste liefde geeft. U zult niet kunnen inschatten welk een grote rijkdom u voor uzelf verzamelt door onbaatzuchtige liefde. Maar eens zult u verheugd de waarheid van mijn woord inzien en toegeven, dat het waarlijk niet zwaar viel op aarde geestelijke schatten te verwerven. En deze diepe vreugde wil Ik u verschaffen en daarom wil Ik u voortdurend aansporen om werkzaam te zijn in liefde. Wanneer u er steeds aan denkt, dat Ik zelf als smekeling voor u verschijn, wanneer een behoeftige u om een gave vraagt; wanneer u eraan denkt, dat Ik op de hoogte ben van elke gave die in liefde wordt aangeboden en Ik daarvoor met zegenende ogen naar u kijk, dan zal uw liefde voor de naaste groeien, omdat liefde steeds wederliefde wekt en kracht en zegen in zich draagt.

Wat u voor de geringste van mijn broeders doet, dat hebt u voor Mij gedaan. U allen bent mijn kinderen en als de kinderen elkaar onderling beminnen, dan schenken ze de Vader het grootste geluk, omdat alleen de liefde ware gelukzaligheid kan bereiden en omdat de liefde u allen tot voltooiing voert, die zonder liefde nooit kan worden bereikt. Wees dankbaar zolang u gelegenheid hebt te helpen en raad te geven. Want nog bezit u daar de levenskracht voor, die u echter ontbreekt wanneer u later uw nalatigheid inziet en zou willen goedmaken. Gebruik de tijd op aarde om werkzaam te zijn in liefde, opdat u vol van kracht het rijk hierna binnengaat en daar zult kunnen werken met de schatten die u zich door werken van liefde heeft verworven, opdat u niet zwak en hulpeloos bent en bitter berouwt wat u op aarde hebt verzuimd te doen.

Amen