Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5571b
7 januari 1953

Uiterlijkheden, Ceremonies - Ware godsdienst (2)

In alle kerken, waar Ik bekend word gemaakt, verneemt u mensen de grondbeginselen, die u naar de eeuwige gelukzaligheid kunnen leiden. Klinken de leren niet verder dan tot in uw oren, dan zullen ze voor u van weinig nut zijn. Maar laat u ze doordringen in het hart, dan wordt het zaad dat in u is gelegd bevrucht en komt het op, om spoedig de hele akker - uw hart - om te zetten in weelderige vegetatie. Er wordt een leven in u gewekt en de leer van Christus, mijn woord dat u bekend werd gemaakt, brengt heerlijke vruchten voort. Uw ziel wordt rijper en gaat haar voltooiing tegemoet. Daarom kan elke kerk, die mijn woord tot u brengt, u helpen gelukzalig te worden. Maar het in ontvangst nemen van mijn woord is eerste vereiste en dit woord wordt u aangeboden, wanneer de leer van Christus u wordt overgebracht, die u ook een weten geeft over Jezus Christus, de Zoon Gods en Verlosser van de wereld.

Alleen door Jezus Christus zult u mensen zalig kunnen worden, dus moet ook het weten over Hem en Zijn verlossingswerk u worden toegevoerd en alleen door het vervullen van Zijn geboden van liefde zult u de voltooiing tegemoet kunnen gaan. En daarom zult u ook onderricht moeten worden in Zijn leer. Waar en hoe u nu deze leer van Christus wordt overgebracht, is niet belangrijk. Maar dát ze wordt overgebracht is dringend noodzakelijk, om welke reden Ik alle verkondigers van mijn woord zegen, die proberen Mij zelf dichter bij de mensen te brengen, die getuigen van Mij, die als de mens Jezus over de aarde ging en de mensen het heil bracht. Wat dus geschikt is om de mensen van mijn lijden en sterven aan het kruis, van mijn menswording en van mijn werk van verlossing, in kennis te stellen; wat geschikt is om hen tot navolging van Jezus aan te sporen, hen ertoe te brengen een leven in onbaatzuchtige naastenliefde te leiden, dat strookt ook met mijn wil en is door Mij gezegend. Het doet er niet toe welke geestelijke richting dit beoogt. Maar wat daar bovenuit gaat, wat niet met mijn leer van de liefde overeenstemt, wat door de mensen als belasting wordt ondervonden, omdat het de vrije wil van de mens aantast, alles wat tegengesteld is aan mijn eenvoudige levenswandel op aarde, wat er verder aan mijn goddelijke geboden van de liefde werd toegevoegd, wekt mijn misnoegen en is niet geschikt om ware leden van de kerk, die Ik zelf op aarde heb gesticht, op te leiden. Want waar de liefde wordt onderricht, moet ze ook zelf worden beoefend. Dat wil zeggen: waar nood is, moet die worden gelenigd.

En wie Ik aardse goederen schenk, moet ze gebruiken in dienst van de naastenliefde. Hij moet nood lenigen naar beste vermogen en kunnen. Wordt dit voornaamste gebod buiten beschouwing gelaten, dan is er ook geen zegen te verwachten, ofschoon mijn leer van de liefde wordt verkondigd. Want dan zijn het slechts lege woorden, die nog geen omvorming van het wezen tot gevolg hebben. Dan is dus mijn woord nog niet tot het hart doorgedrongen. Dan werd het nog niet levend in het hart van de mens. Er is een zaadkorrel op rotsige bodem gevallen en kon daarom niet ontkiemen. Niets anders kan u een eeuwig leven in gelukzaligheid opleveren, dan alleen een leven in liefde. En waar deze leer de mensen echt nadrukkelijk wordt gepredikt, wordt mijn evangelie in waarheid bekend gemaakt. En waar mijn leer van de liefde nu ten volle wordt nageleefd, vindt de ware godsdienst plaats, die Mij verblijdt en die u een ongekende zegen oplevert.

Amen