Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5827
15 december 1953

Troostrijke en liefdevolle woorden van de Vader

U allen zult getroost moeten worden door mijn woord, u die treurig en bedroefd bent, die in aardse nood en 'n benarde toestand moedeloos van zinnen bent. U zult moed moeten putten uit de woorden die Ik u uit den hogen doe toekomen in het besef van de toestand van mijn schepselen, in het besef van hun zwakheid en eenzaamheid, wanneer ze Mij niet in hun hart dragen.

Ik wil allen troost inspreken, Ik wil allen het vertrouwen weergeven dat ze hulp vinden bij hun hemelse Vader als ze Hem maar aanroepen. Ik spreek uit den hogen tot u omdat u aan mijn woord dat u is overgeleverd, geen geloof meer schenkt, omdat het u onwaarschijnlijk lijkt dat Ik me bekommer om mijn kinderen op aarde, dat Ik op de hoogte ben van al hun noden en lijden en steeds bereid ben te helpen.

En Ik wil u dit opnieuw verzekeren en u alleen van de voorwaarden in kennis stellen, dat Ik door u wil worden aangeroepen wanneer Ik u helpen moet. Ik moet deze voorwaarde stellen daar anders mijn hulp aan u geen zegen voor de ziel zou kunnen brengen; want zou Ik u helpen zonder door u te worden aangeroepen, dan zou u nooit de verbinding met Mij tot stand brengen, die zin en doel van het aardse leven is en dan zou Ik er zelf toe hebben bijgedragen dat u uw doel niet bereikt.

Ik wil dat u gelooft in Mij als God en Schepper van eeuwigheid, die steeds met het door Hem geschapene in verbinding staat, die deze band nooit zal verbreken en die alleen van u verlangt dat ook uzelf bewust deze band tot stand brengt - dat u Hem als uw Vader herkent en u nu vol vertrouwen tot Hem wendt in elke aardse en geestelijke nood. Maar omdat elk geloof daaraan verloren is gegaan, tracht Ik u door mijn woord nader te komen en het geloof in u opnieuw te wekken.

Ik spreek tot u en spreek ieder mens rechtstreeks aan, al is het door de mond van Mij toegedane dienaren - maar zo'n dienaar spreekt alleen wat Ik zelf voor u nuttig acht, hij spreekt alleen als mijn werktuig, hij spreekt voor Mij en in mijn plaats. Maar het zijn mijn woorden die u hoort, die indruk op u moeten maken met alle kracht en die u moeten lokken dat u in mijn armen vlucht in elke nood van het lichaam en de ziel.

U die mismoedig bent, zult worden opgericht, die bedroefd bent, zult worden getroost, u die zwak bent van lichaam en ziel, zult kracht ontvangen en die blind bent van geest zult ziende worden, u allen wil Ik mijn liefde bewijzen door het woord dat vanuit den hogen naar omlaag tot u klinkt. Want Ik zelf buig me als Vader over naar mijn kinderen die Mij herkennen en moeten leren liefhebben, opdat ze zalig worden.

Amen