Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5577
14 januari 1953

Gods geest in de mens Jezus - Het navolgen

U, mensen zou vol van de goddelijke geest kunnen zijn als u leeft vanuit de navolging van Jezus. Hij was als mens niet anders dan u, Zijn leven was alleen maar een strijden en worstelen tegen de begeerten, die Hij net als u ervoer, maar wilde onderdrukken uit liefde tot Mij. Zijn leven was een leven in liefde tot de naaste van wie Hij wist dat ze in nood verkeerden en die Hij wilde helpen. Wat Hij volbracht, zou u, mensen ook kunnen volbrengen, als het u ernst zou zijn Mij zelf in alle volheid in u op te nemen.

Zijn ziel kwam wel uit het rijk van het licht, maar ze herkende zichzelf niet als zodanig, voordat mijn liefdegeest door de mens Jezus stroomde. Soms sprak mijn geest wel uit Hem, dan sprak de mens Jezus op bovennatuurlijke wijze en liet de mensen versteld staan. Maar zodra mijn geest zich weer verborg, voelde Jezus zich net zo als mens zoals u en Zijn soms zeer heldere geestestoestand bracht Hem in verwarring en beangstigde Hem; Hij was in zichzelf gekeerd, maar Mij altijd in innige liefde toegekeerd, die Hem dan ook Zijn taak op aarde duidelijk maakte. De mens Jezus moest worstelen met alle krachten die tegen Hem waren. Hij moest alles meemaken en doorstaan wat een mens maar kan ondergaan, want Hij is u, mensen de weg voorgegaan die u ook zult moeten en kunnen gaan met Zijn hulp. Hem zelf hielp Ik met de kracht van mijn liefde waar Hij voortdurend om vroeg en voor zich verwierf door Zijn leven in liefde. En deze ongewone toevoer van liefdekracht stelde Hem in staat het verlossingswerk te volbrengen.

Ook u, mensen zou het ongewone kunnen volbrengen als u zelf door werken van liefde u de kracht van mijn liefde eigen zou willen maken, maar de wil ontbreekt u, die echter in de mens Jezus buitengewoon sterk ontwikkeld was, echter weer alleen als gevolg van de liefde die Hij in zich tot volle wasdom bracht. Zijn ziel voelde als ziel van het licht de grote geestelijke nood van de omgeving, en daarom was haar wil om te helpen zo sterk en zette de mens Jezus aan om in liefde werkzaam te zijn. Ook u, mensen ziet om u heen nood, geestelijke en aardse en als u zou willen helpen, zou u ook de kracht worden toegestuurd, want met de wil wordt rekening gehouden. En ook u zou vol van de goddelijke geest kunnen zijn, omdat elk werk van liefde u de kracht van mijn liefde op zou kunnen leveren en dus mijn geest in u werkzaam worden.

Het navolgen van Jezus zou waarlijk niet van u, mensen worden verlangd, wanneer het niet te vervullen zou zijn. Want steeds weer moet er de nadruk op worden gelegd, dat Jezus als mens Zijn weg op aarde is gegaan en dat alle goddelijke eigenschappen Zijn verdiensten waren die Hij als mens had verworven, dat niet de Godheid Hem bewoog welke levensweg Hij had te gaan, maar dat de mens zich aan de Godheid onderwierp - begrijp het goed: dat de liefde van de mens Jezus Mij ertoe bracht om onbeperkte liefde weg te geven, omdat Ik tegen de liefde machteloos ben, omdat Ik zelf de liefde ben van eeuwigheid.

De mens Jezus heeft Mij zelf bedwongen met Mij zelf, Hij heeft gedaan wat Ik zelf moest doen, wat mijn Oerwezen verlangt; de kracht van de liefde werkzaam te laten zijn. En ieder mens die in de liefde werkzaam is, dwingt Mij om Mij zelf weg te geven. Maar deze dwang is het meest gelukkig makende gevoel voor Mij, die Mij steeds zou willen wegschenken, maar alleen volgens mijn wet van eeuwigheid me kan wegschenken, waar liefde op Mij toekomt. De liefde moet het wezen met Mij verbinden, dan is het vervuld met mijn geest, met de kracht van mijn liefde en dan kan het werken in en met Mij, dan is de mens de weg van de navolging van Jezus gegaan die leidt naar de vereniging met Mij.

Amen