Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5212
15 september 1951

God is goed en rechtvaardig

Ik ben een goede en rechtvaardige God. En mijn mildheid en barmhartigheid zult u mensen steeds weer ondervinden als u hebt gefaald, hoewel Ik niets kan negeren wat zonde is. Maar Ik houd met al uw zwakheden rekening. Ik oordeel niet over u mensen, zoals Ik eens heb geoordeeld daar u volmaakt was. Want nu bent u onvolmaakte schepselen, zonder juist inzicht en met een zwakke wil.

Toch moet Ik u met aandrang vragen om uw volmaaktheid weer te bereiken. Ik moet u op uw zonden wijzen. Ik moet u in kennis stellen van wat juist en wat onjuist is, wat beantwoordt aan mijn wil en wat u doen moet om weer volmaakt te worden. En daarom kan Ik ook geen misstappen over het hoofd zien, ofschoon Ik ze met ogen van mildheid en barmhartigheid aanschouw. Want u hoeft niet te zondigen, ook al bent u zwak, omdat mijn kracht en genade u ter beschikking staat, die u zult kunnen gebruiken.

Dus moet Ik u aanmanen steeds mijn kracht te vragen, te bidden om mijn gaven van genade en niet zomaar door het leven te gaan zonder om mijn bijstand te smeken. Ik ben goed en rechtvaardig. En daarom kan Ik het niet dulden wanneer u verkeerd handelt, maar moet Ik u het onrechtvaardige voor de geest stellen, tot u het als onrecht hebt ingezien en uw best doet rechtvaardig te denken en te handelen.

U zult uw zonde moeten inzien om ze te vermijden. En daartoe zal Ik u helpen. Want Ik ben een goede God, een God van liefde en geen god van toorn, die straft als een schepsel heeft gezondigd. Ik ben een Vader van mijn kinderen en een Vader wil Zijn kinderen met liefde winnen. Toch kan Hij niet in misplaatste liefde het onrecht tolereren, omdat zoiets het kind niet voltooit. De voltooiing echter is het hoogste doel van een mens op aarde.

Laat u door Mij opvoeden en grootbrengen. Accepteer ook onderdanig een terechtwijzing, want die is alleen het middel om u uw onrecht te laten inzien, om het dan ook te vermijden. En houd u steeds aan mijn gebod van de liefde. Dan handelt ook u goed en juist. Wees ook u mild en barmhartig en veroordeel niet liefdeloos. Probeer Mij in alles na te volgen, in geduld, in zachtmoedigheid, in deemoed, in vredelievendheid. En als u dreigt te falen, roep Mij dan aan om hulp, om kracht en genade. En u zult ze ondervinden, zo vaak als u Mij vraagt.

Want Ik alleen ken uw zwakheid, uw geestelijke nood en ook uw wil. Ik ben een God van liefde. Ik ben een rechter, die ten volle lankmoedig is en alles probeert om u te veranderen, voordat Hij u veroordeelt. Richt uw wil alleen op Mij, opdat Ik u helpen kan als u zwak wordt. Dan zal Ik altijd mild en barmhartig zijn, ook wanneer u gefaald hebt.

Amen