Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5371
21 april 1952

Versterking van het geloof door werken van liefde

U wordt in uw geloof geweldig gesterkt als u een leven in liefde leidt en er steeds op bedacht bent Mij en de naaste te dienen. Wat u ook onderneemt, steeds moet de wil om te helpen u aandrijven. Steeds moet de liefde u bepalen en u aansporen om te denken, spreken en handelen. Dan komt u in nauwe verbinding met Mij en het gevolg daarvan is een vast en onwankelbaar geloof dat uw hele wezen vervult. Een geloof dat u de innerlijke rust en zekerheid geeft dat u onder mijn bescherming staat, dat u - als kind van uw Vader - nooit verlaten en eenzaam bent, dat u niets kan gebeuren dan datgene wat Ik goed acht voor u. De liefde in u moet dieper worden, opdat uw geloof sterker zal worden.

U zult uw medemens moeten willen helpen en gelukkig maken. U zult leed moeten lenigen en nood verkleinen. U zult hem met raad en daad moeten willen bijstaan en afstand moeten doen van wat hem ontbreekt wanneer de nood daardoor wordt verminderd. U zult hem geestelijk moeten bijstaan, zijn ziel helpen te geloven, hem door werken van liefde een goed voorbeeld geven. U zult hem moeten onderrichten en u over hem ontfermen als zijn geloof zwak is en hij Mij niet juist ziet. U zult alles moeten doen wat u zult wensen dat u geschiedt in dezelfde nood.

En u zult daardoor zelf de grootste zegen hebben, want u ontsteekt daardoor een licht in u dat nu afstraalt op allen die u omgeven. U zult uw medemensen de kracht van een sterk geloof kunnen bewijzen. U zult tot grote dingen in staat zijn als gevolg van de liefde en van het uit u voortkomende geloof. Voor u bestaan er dan noch krachteloosheid noch angst, noch zorgen noch bange vragen. U voelt zich in Mij geborgen, omdat Ik daar moet zijn waar liefde is en mijn nabijheid u rust en zekerheid geeft. Laat niet af van het werkzaam zijn in liefde. Geef en maak gelukkig en laat u dan gelukkig maken door Mij, die u alles geeft en u niets weigert als u maar gelooft.

Amen