Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5341
21 maart 1952

Aanmatiging

Verheft u niet boven uw medemensen, integendeel, wees hen behulpzaam. Dan pas beoefent u de ware navolging van Jezus, dan pas is de liefde werkzaam in u, die elke verwaandheid uitschakelt, die u de medemensen als broeders leert zien en die elk verschil in rang of stand opheft, dat wel alleen maar werelds bestaat, maar in mijn rijk niet wordt geduld. Dienstbare liefde zal waar geluk in u teweeg brengen, in dienende naastenliefde bent u echter navolgers van Jezus, van die mens op aarde die u het juiste leven heeft voorgeleefd, die waarlijk licht en kracht en macht in alle volheid bezat, omdat Hij Mij zelf in Zijn hart had opgenomen en die toch van deze kracht geen gebruik maakte, door te heersen en zich door Zijn medemensen te laten bedienen: Hij diende Zijn broeders in diepste liefde en deemoed en dat verhief Hem tot Heerser over werelden en talloze schepselen, want Ik zelf betrok Zijn uiterlijke vorm en vervulde Hem met licht en kracht.

De aanmatiging is een kenmerk van hem die uit verwaandheid en heerszucht is gevallen in de diepste diepte. En als u, mensen aanmatigend bent, leent u hem gewillig uw oor en laat u zich door hem verleiden, u neemt zijn eigenschappen, zijn zonden over en bent hem onderworpen Stel u niet boven uw medemensen, die toch in waarheid uw broeders zijn, omdat u allen alleen één Vader hebt en elkaar, als diens kinderen, zult moeten liefhebben en dienen uit liefde tot Mij. De verwaandheid brengt u makkelijk ten val, want wie arrogant van geest is, herkent Mij die de eeuwige Liefde ben, heel spoedig niet meer, omdat er geen liefde in hem is. Want de ware liefde is één met de deemoed, echter niet met arrogantie.

In deemoed dienen getuigt steeds van diepe liefde tot Mij en die tot uitdrukking komt in dienende naastenliefde. En u zult waarlijk heel wat meer winnen, wanneer u in deemoed dienstbaar bent dan wanneer u in aanmatiging heerst. Want u zult alleen aards tot macht kunnen komen in verwaandheid, maar geestelijk verwerft u zich niets, ja, u verliest ook nog dat weinige dat u bezit. Want de verwaandheid hoort bij mijn tegenstander, dus versterkt ze alleen zijn rijk en wat dat voor u, mensen betekent, is niet moeilijk te raden.

Maar mijn rijk is niet van deze wereld, daarom kan dienende naastenliefde wel schijnbaar aards verlies van goederen, van aanzien en macht als gevolg hebben, maar ze verwerft zich geestelijke waarden die onvergankelijk zijn en later in mijn rijk die ziel worden aangerekend, die nu in licht en volheid van kracht ver boven diegenen staat die op aarde heersten en hun medemensen onderdrukten.

Wie zich zelf verheft, zal vernederd worden, overweeg deze woorden en denk niet dat u datgene wat u zich op aarde verschafte door aanmatiging in bezit houdt en wat u zich in zekere zin onrechtmatig toeeigent. Want hij die wil heersen neemt, hij neemt wat hem niet toekomt, hij eigent zich onrechtmatig een recht toe en misbruikt zijn macht. Dienende liefde daarentegen geeft onophoudelijk, in woorden en daden schenkt ze zich aan diegene die gebrek lijdt en haar hulp nodig heeft; dienende liefde is ware ware deemoed en Mij daarom welgevallig, dienende liefde is de ware navolging van Jezus, die zeker naar Mij voert, naar de Vader van eeuwigheid.

Amen