Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5323
24 februari 1952

Rechtvaardigheid - Vereffening in het hiernamaals

Er is een rechtvaardigheid en er is een vereffening, is het niet op aarde dan is het in het rijk hierna, waar de zieloogst wat zij heeft gezaaid. U mensen moet bedenken dat niemand zich iets kan toe-eigenen wat hem niet toekomt, dat hij rekenschap moet afleggen voor iedere cent en elk dubbeltje - en dat hij betalen moet voor wat hij zich onrechtmatig heeft toegeëigend.

Mensen denk eraan, dat Ik u niets kwijt kan schelden omdat Ik een rechtvaardige God ben. Dat u zich daarom met een grote schuld belast als u gelooft ongestraft te kunnen zondigen. Eenmaal komt de dag van vergelding voor ieder die er zonder scrupules op los leeft, omdat hij niet aan Mij als een rechtvaardige God gelooft en daarom zonde op zonde stapelt.

Het aardse leven is voor u allen spoedig voorbij, en wat u overblijft is alleen het geestelijke bezit. Maar wee degene die dat niet kan laten zien, hij zal arm en naakt daarginds aankomen en in grote ellende en duisternis ronddwalen. Dat is de vereffening voor een leven op de aarde als dit niet werd geleefd naar mijn wil met inachtneming van het gebod der liefde tot Mij en de naaste. Als de mens alleen aan zichzelf dacht en er zo op los leefde dat mijn tegenstander er plezier in had, als hij in werelds genot zwelgde en zijn hartstochten en lusten de vrije loop liet.

Wie op aarde alleen aan zichzelf dacht zal ginds verlaten ronddolen, en niemand zal hem zijn liefde betonen zoals hij zelf hen die op aarde zijn hulp nodig hadden, gebrek liet lijden. Hij moet dan op de cent terugbetalen, daar niemand die schuld voor hem kan voldoen behalve Jezus Christus, aan wie de ziel die zonder liefde leefde echter niet gelooft.

U mensen moet uw leven op aarde eens van deze kant bekijken, dan weet u ook dat u er niet gewetenloos op los kunt leven. Dat eens het lichamelijke leven beëindigd is en de ziel de schuld moet betalen waarmee zij zichzelf belast heeft. En weet, dat alles wat u de wereld aan tol betaald heeft de ziel ontnomen zal worden en dat haar armoede in het hiernamaals daarvan het gevolg is. Weet, dat er een vereffening is voor ieder uur dat u mijn tegenstander toejuicht en u de genoegens van de wereld bent toegedaan - en Mij geheel vergeet.

Het aardse leven is u gegeven tot voltooiing van uw ziel. Maar wat doet u? U verzorgt alleen maar uw lichaam en vervult al zijn wensen. U wordt dronken van alle wereldse genoegens en u loopt al te gewillig in de val - die de vijand van uw ziel voor u opstelt. U neemt van uw ziel af en geeft het uw lichaam, en dat moet u duizendvoudig betalen. Want uw nood zal bovenmate groot zijn als u het geestelijke rijk ingaat, waar alleen gewaardeerd wordt wat door de ziel aan onvergankelijke goederen wordt meegebracht. De ziel zal groot gebrek lijden en niemand zal haar helpen als zij zich niet tot Jezus Christus wendt, van wie zij echter in haar duistere toestand niets weet. Alleen Hij kan haar helpen. Maar eeuwigheden kunnen vergaan voordat de ziel dat inzicht verkrijgt en zich tot Hem keert. Eeuwigheden kan zij haar schuld met zich meeslepen, omdat mijn rechtvaardigheid haar niet kan ontlasten zolang zijzelf Mij daar niet om bidt.

Amen