Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5027
24 december 1950

Het nederdalen van Christus eertijds en nu

In de tijd van mijn geboorte was er dezelfde nood op aarde als er nu onder de mensen is, want zij bevonden zich in de diepste geestelijke duisternis, als nu. Maar Ik ontfermde Mij over hen en om ze te helpen kwam Ik zelf naar de aarde.

Ik kwam als redder, en er was voor de mensen nu een weg uit de duisternis tot het "licht" die Ik hun zelf wees. Zij behoeven Mij maar na te volgen en hun geestelijke nood is ten einde. Ik kwam als Redder en bevrijdde hen uit de klauwen van de satan die de schuld was van hun grote nood, en die ze niet konden ontvluchten omdat zij zonder kracht waren.

De weg die Ik de mensen wees om te gaan kon door hen gegaan worden; want Ik zelf ging als Leider voorop. Ik kende de weg want Ik moest hem eerst ook gaan omdat Ik Mij zelf in een menselijk omhulsel belichaamde, en daarom alleen dat van de mensen verlangde wat voor hen mogelijk was te vervullen.

Ik ging de weg der liefde, en deze weg moet door ieder mens gegaan worden die uit de duisternis van geest tot het licht van het leven ontwaken wil, die zich bevrijden wil van de ketenen van mijn tegenstander, die verlost wil worden van de zonde die de reden is van de diepe geestelijke nood der mensheid.

Ik kwam als de Verlosser der mensheid naar de aarde die zonder mijn hulp verzonken zou zijn in de duisternis. Ik heb dat werk van verlossing volbracht Voor alle tijden, voor het verleden, voor de huidige tijd en de toekomst. Derhalve ook voor de mensen van deze tijd die zich in dezelfde nood bevinden en dringend hulp nodig hebben, willen zij niet ondergaan en in de afgrond storten door het drijven van mijn tegenstander. Nu is het gevaar nog veel groter omdat de mensen geen lange tijd meer gegeven is, omdat spoedig de genadetijd is afgelopen die het menselijk geslacht voor zijn verlossing werd toegestaan.

De mensheid staat aan het einde van een ontwikkelingsperiode, zij staat voor een belangrijke fase, zij staat voor de beslissing: voor leven of dood. Er is allen nog blijven bestaan of ten onder gaan, dat wil zeggen: of een leven leiden naar de wil van God of een stoffelijke en geestelijke dood als de mens niet de juiste beslissing neemt.

En weer kom Ik als Redder in de nood - ten eerste geestelijk zoals Ik het verkondigd heb, dat Ik Mij openbaar aan hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Aan dezen openbaar Ik Mij door het woord en kondig hun het naderende einde aan. Dan echter zal Ik wederkomen in de wolken zoals Ik eens opgevaren ben tot de hemel. Ik zal komen en hen die Mij nagevolgd zijn, die de weg der liefde gegaan zijn zoals Ik hun gepredikt heb, in hun overgrote nood helpen doordat Ik ze bij Mij haal van de aarde weg die alleen nog door duivels bewoond wordt in heel grote getale.

Ik zal weer als Redder verschijnen, maar mijn komst zal de afsluiting beteken van mijn verlossingswerk op aarde. Want wie niet beseft wie Ik ben voor die ben Ik vergeefs aan het kruis gestorven, die heeft mijn verlossingswerk niet aanvaard en blijft nog voor een ondenkbaar lange tijd in de boeien van mijn tegenstander gekluisterd. Hij wordt met al de aanhangers van satan in de materie gebonden en de geestelijke dood is het lot van dezen die Mij niet willen erkennen. Zij stelden zich vrijwillig onder de invloed van mijn tegenstander en schonken geen aandacht aan mijn verlossingswerk, daarom smachten zij door eigen schuld in de boeien van de duisternis.

Amen