Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5223
30 september 1951

De geest van de antichrist

De geest van de antichrist heerst overal waar Ik niet herkend wordt, want daar heeft hij zijn werk van verwarring reeds aangericht. Hij heeft het onderscheidingsvermogen van de mensen verzwakt, hij heeft alles verduisterd, hij heeft de waarheid verdrongen en de mensen verblind met zijn dwaallicht. En hij heeft, als mijn tegenstander, zijn macht benut en is zo tegen Mij ingegaan. Hij heeft als speciaal wapen het beeld van de goddelijke Verlosser Jezus Christus uit de harten van de mensen gerukt, en hij werkt zodoende in steeds sterkere mate tegen Christus - naarmate het einde nadert.

Het is zijn werk dat de mensen zich van Mij afgekeerd hebben, dat zij niet meer in Jezus Christus geloven en daarom ook de weg naar Mij niet meer vinden. En toch is zijn werken alleen mogelijk omdat de mensen zich niet verweren tegen zijn aanvallen en zijn daden, waartoe zij echter in staat zouden zijn als zij het maar wilden. Want zij zijn als zelfstandige wezens op de aarde geplaatst en bezitten een volledig vrije wil. Zij staan wel afzijdig van Mij, maar in het begin van hun belichaming als mens ook zo ver van mijn tegenstander dat hij hen niet kan dwingen hem onderdanig te worden.

Door Mij heeft de mens de mogelijkheid verkregen met hart en verstand de indrukken buiten zich op te nemen, en ze in het hart of met het verstand uit te werken. Want Ik heb geen machines geschapen die hun werk doen moeten op bevel van de meester. Ik heb u mensen vrij voortgebracht, heb u verstand en inzicht gegeven en beïnvloed u altijd de goede richting te kiezen door allerlei gebeurtenissen. Maar mijn tegenstander laat zijn macht ook niet onbenut. Hij tracht evenzo op uw wil in te werken, maar de beslissing hangt van u mensen zelf af. Er is echter een middel dat u slechts behoeft te gebruiken, namelijk uzelf te verzekeren van mijn liefdegeest en mijn kracht die u geschikt maakt de aanvechtingen van uw vijand te weerstaan.

En deze kracht kunt u steeds voor uzelf verwerven als u zelf maar de liefde beoefent, dus mijn liefdekracht uzelf eigen maakt die u steeds ter beschikking staat maar alleen door werken van liefde verworven kan worden. Mijn tegenstander is een vijand van de liefde, en u zult hem altijd kunnen overwinnen als u hem met het wapen van de liefde tegemoet treedt. Want dan gaat u de weg van Christus, u gaat de weg van de liefde die ook Hij gegaan is. En dan behoort u tot Hem en Hij is dan uw Beschermheer en uw Leider, Hij is uw Verlosser geworden door uw wil die zich door de liefde bij Hem heeft aangesloten. Zolang echter de mensheid zonder liefde leeft herkent zij Hem niet, en dat bewerkt mijn tegenstander die gelooft zijn macht te versterken als hij de macht van Jezus beperken kan.

Zijn activiteiten zijn duidelijk tegen Hem gericht, en ieder mens die zich van Jezus Christus afkeert, die Hem verloochent en Hem afwijst als Hij hem met Zijn woord tegemoet komt is in de macht van de antichrist. Hij is zelf een kleine antichrist die gewillig doet waartoe satan hem aandrijft. Hoed u voor deze antichristen, zij zijn in zijn macht en daarom ook mijn tegenstanders. Maar zij zullen hun vijandschap moeten boeten op de dag van 't laatste oordeel dat zeer nabij is.

Amen